Ktl-icon-tai-lieu

vật lí lớp 12

Được đăng lên bởi trannhung477
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 858 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012

GV: Bùi Gia Nội

Lời Mở Đầu
Theo chủ trương của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, từ năm 2007 hình thức thi cử đánh giá kết quả
học tập của các em học sinh đối với môn Vật lý sẽ chuyển từ hình thức thi tự luận sang hình thức trắc
nghiệm. Để giúp các em học sinh học tập, rèn luyện tốt các kĩ năng làm bài trắc nghiệm, người biên
soạn xin trân trọng gửi tới các bậc phụ huynh, các quý thầy cô, các em học sinh môn số tài liệu trắc
nghiệm môn Vật lý THPT mà trọng tâm là các tài liệu dành cho các kì thi tốt nghiệm và đại học.
Người biên soạn hi vọng các tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn luyện và đạt kết
quả cao trong các kì thi.
Từ kì thi Đại học năm 2010 đặc biệt là năm 2011, nội dung đề thi tuyển sinh môn Vật lý được
đánh giá là sâu sắc và có mức độ phân loại rất cao, nếu kiến thức ôn luyện và khả năng vận dụng
kiến thức không tốt các em học sinh khó có thể đạt điểm trên trung bình. Để giúp các em học sinh ôn
tập và rèn luyện kĩ năng giải đề trắc nghiệm một cách có hệ thống, người biên soạn trân trọng gửi tới
các em bộ sách ôn thi Đại học môn Vật lý bao gồm: Cuốn 1 “Tài liệu toàn tập ôn thi Vật lý 2012”
cuốn 2: “40 đề thi thử đại học môn Vật lý” cuốn 3: “20 đề thi thử đại học môn vật lý hay và khó”.
Hi vọng bộ sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các em ôn luyện, bổ sung kiến thức và vững tin
bước vào kì thi đại học 2012.
Mặc dù đã hết sức cố gắng và cẩn trọng trong quá trình biên soạn nhưng vẫn không thể tránh
khỏi những sai sót ngoài ý muốn, rất mong nhận được sự góp ý xây dựng từ phía người đọc.

Xin chân thành cảm ơn!
CÁC TÀI LIỆU ĐÃ BIÊN SOẠN:
 Bài tập trắc nghiệm dao động cơ – sóng cơ (500 bài).
 Bài tập trắc nghiệm điện xoay chiều – sóng điện từ (500 bài).
 Bài tập trắc nghiệm quang lý – vật lý hạt nhân – từ vi mô đến vĩ mô (700 bài).
 Bài tập trắc nghiệm quang hình học (400 bài).
 Baøi taäp traéc nghieäm cô hoïc chaát raén – ban khoa hoïc töï nhieân (250 baøi).
 Baøi taäp tự luận và traéc nghieäm toaøn taäp vaät lyù 12 (1200 baøi).
 Tuyeån taäp 60 ñeà thi traéc nghieäm vaät lyù daønh cho oân thi toát nghieäp vaø ñaïi hoïc (2 tập).
 Ñeà cöông oân taäp caâu hoûi lyù thuyeát suy luaän vaät lyù 12 – duøng ôn thi traéc nghieäm.
 Baøi taäp tự luận và traéc nghieäm vaät lyù 11 – theo chöông trình saùch giaùo khoa naâng cao.
 Baøi taäp tự luận và traéc nghieäm vaät lyù 10 – theo chöông trình saùch giaùo khoa naâng cao.
 Tài liệu luyện thi vào lớp 10 THPT - lớp 10 chuyên Lý.
 Tuyển chọn đề th...
T
T
à
à
i
i
l
l
i
i
u
u
l
l
u
u
y
y
n
n
t
t
h
h
i
i
Đ
Đ
i
i
H
H
c
c
m
m
ô
ô
n
n
V
V
t
t
l
l
ý
ý
2
2
0
0
1
1
2
2
G
G
V
V
:
:
B
B
ù
ù
i
i
G
G
i
i
a
a
N
N
i
i
: 0982.602.602
Trang: 110
Lời Mở Đầu
Theo ch trương ca B Giáo Dục & Đào To, t năm 2007 hình thc thi c đánh giá kết qu
hc tp ca các em hc sinh đi với môn Vt lý schuyn t hình thc thi t luận sang hình thc trc
nghim. Đ giúp các em học sinh hc tp, rèn luyn tt các kĩ năng làm bài trc nghim, ngưi biên
son xin trân trng gi ti các bc phụ huynh, các q thy cô, các em hc sinh môn s tài liệu trc
nghim môn Vt lý THPT mà trng tâm là các i liu dành cho các kì thi tốt nghim và đi hc.
Ngưi bn son hi vng các tài liu này s gp ích cho các em trong quá trình ôn luyn và đt kết
qu cao trong c kì thi.
T kì thi Đi hc năm 2010 đc bit là năm 2011, ni dung đ thi tuyn sinh môn Vt lý đưc
đánh giá là sâu sắc và mc đ phân loi rt cao, nếu kiến thc ôn luyn và kh năng vn dng
kiến thc không tốt các em hc sinh khó có th đt đim trên trung bình. Đ giúp các em hc sinh ôn
tp và rèn luyn kĩ năng gii đ trc nghim mt cách có h thng, ngưi biên son trân trng gi tới
các em b sách ôn thi Đi học môn Vt lý bao gm: Cun 1 “i liu toàn tp ôn thi Vt lý 2012
cun 2:40 đ thi th đi hc môn Vt lý cun 3:20 đ thi th đi hc môn vt lý hay và khó.
Hi vng b sách s là tài liu tham kho b ích giúp các em ôn luyn, bổ sung kiến thc và vng tin
bưc vào kì thi đi hc 2012.
Mc dù đã hết sc cố gng và cn trng trong quá trình biên soạn nhưng vn không thể tránh
khỏi những sai t ngoài ý muốn, rất mong nhận được sự góp ý xây dng t phía người đọc.
Xin chân tnh cm ơn!
CÁC TÀI LIỆU ĐÃ BIÊN SOẠN:
Bài tập trắc nghiệm dao động cơ – sóng cơ (500 bài).
Bài tập trắc nghiệm điện xoay chiều – sóng điện từ (500 bài).
Bài tập trắc nghiệm quang lý – vật lý hạt nhân – từ vi mô đến vĩ mô (700 bài).
Bài tập trắc nghiệm quang hình học (400 bài).
Baøi taäp traéc nghieäm cô hoïc chaát raén – ban khoa hoïc töï nhieân (250 baøi).
Baøi taäp tự luận và traéc nghieäm toaøn taäp vaät lyù 12 (1200 baøi).
Tuyeån taäp 60 ñeà thi traéc nghieäm vaät lyù daønh cho oân thi toát nghieäp vaø ñaïi hoïc (2 tập).
Ñeà cöông oân taäp caâu hoûi lyù thuyeát suy luaän vaät lyù 12 – duøng ôn thi traéc nghieäm.
Baøi taäp tự luận và traéc nghieäm vaät lyù 11 – theo chöông trình saùch giaùo khoa naâng cao.
Baøi taäp tự luận và traéc nghieäm vaät lyù 10 – theo chöông trình saùch giaùo khoa naâng cao.
Tài liệu luyện thi vào lớp 10 THPT - lớp 10 chuyên Lý.
Tuyển chn đề thi Cao Đẳng - Đại Học môn Vật Lý 1998-2009 (80 đề)
Nội dung các sách có sự tham khảo tài liệu và ý kiến đóng góp của các tác giả và đồng
nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn!
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ:
: 02103.818.292 -
0982.602.602
: buigianoi@yahoo.com - Website: http://thuvienvatly.com
Các em có thể xem bài giảng và lời giải chi tiết các bài tập trên Website: hocmai.vn
vật lí lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật lí lớp 12 - Người đăng: trannhung477
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
vật lí lớp 12 9 10 98