Ktl-icon-tai-lieu

Vật liệu học

Được đăng lên bởi albertalbert12321
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 751 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.Xementit(Xe;Fe3C) là:
a- Pha xen kẽ với kiểu mạng phức tạp

b- Hợp chất hóa học

c- Dung dịch rắn
d- Dung dịch rắn thay thế.
2. Trong hợp kim Fe-C khi nồng độ C < 0,8%, tổ chức tế vi là:
a- F
b- P
c- F + P
d- F + Xe.
3. Trong hợp kim Fe- Fe3C, khi nồng độ cacbon là 4,3%, tổ chức tế vi là:
a- P + LeII
b- LeII
c- P + XeII + FeII d- LeII + XeI.
4. Tôi cho thép sau cùng tích và cùng tích thì nhiệt độ tôi của nó là:
a- Ac1+(30-50)oC
b- Ac3+(50-70)oC
c- Accm+(30-50)oC
d- Ac1+(100-150)oC.
5. Tổ chức tế vi của thép trước cùng tích là:
a- F + XeIII
b- P + F
c- P + XeII
d- P + LeII
6. Thực hiện kết tinh lại Nhôm đã bị biến dạng dẻo, thời gian giữ nhiệt càng
lâu:
a- Độ bền, độ cứng, độ dẻo càng tăng
b- Độ bền, độ cứng càng giảm,
độ dẻo càng tăng
c- Độ bền, độ cứng, độ dẻo càng giảm
d- Độ bền, độ cứng càng tăng,
độ dẻo càng giảm.
7. Thép sau cùng tích có tổ chức tế vi là:
a- P + XeII
b- P + F
c- P + XeI
d- P + LeII
8. Số ghi trên giấy nhám: 180; 320… có ý nghĩa:
a- Chỉ kích thước của tờ giấy
b- Chỉ số hạt mài trong một mm3
2

c- Chỉ số hạt mài trong một cm
d- Là đường kính hạt mài tính bằng
m
9. Sau khi tẩm thực, có thể quan sát trên kính hiển vi kim loại:
a- Các vết nứt tế vi
b- Các hạt và kích thước của nó
c- Các pha của hợp kim
d- Tất cả các trường hợp trên
10. Sau khi mài trên giấy nhám:
a- Rửa sạch và đem tẩm thực
b- Rửa sạch và đánh bóng
c- Rửa sạch, sấy khô
d-Rửa sạch, đánh bóng và tẩm thực
11. Peclit(P) là:
a- Hỗn hợp cơ học cùng tinh của F và Xe
b- Hỗn hợp cơ học cùng tích
của F và Xe
c- Hỗn hợp cơ học của F và Xe
d- Hỗn hợp của F và Xe
12. Nồng độ cacbon trong hợp kim Fe-C là 5,2% thì nó có tổ chức tế vi:



a- P + XeI + LeII
b- XeII + P + LeII
c- P+ XeI + LeII
d- LeII + XeI
13. Nồng độ cacbon trong gang trong khoảng 4,3%<C <6,67%, tổ chức tế vi
của nó là:
a- XeI + LeII
b- P + XeII + LeII
c- P + XeI + LeII
d- P +
LeII
14. Nhiệt độ tôi của thép trước cùng tích:
a- Ac1 + (30-50)oC b- Ac3 + (30-50)oC
c- Accm + (30-50)oC
do
Ac1 + (100-150) C
15. Nếu nồng độ C trong hợp kim Fe - C lớn hơn 0,8%, tổ chức tế vi của nó là:
a- F + XeII
b- P
c- XeII + P
d- F + Xe
16. Muốn nhận được tổ chức Mactenxit phải áp dụng phương pháp nhiêt.
luyện:
a- Tôi + Ram cao
b- Tôi + Ram trung bình
c- Tôi + Ram thấp
d- Tôi bề mặt + Ram cao
17. Mũi đâm dùng trong phương pháp đo độ cứng Brinen là:
a- Bi thép
b- Bi thép đã tôi cứng
c- Kim cương hình nón
d- Kim cương hinh tháp
18. Mactenxit là:
a- Dung dịch rắn xen kẽ của cacbon trong Fe



b- Dung dịch rắn xen kẽ quá bão hòa cacbon trong...
1.Xementit(Xe;Fe
3
C) là:
a- Pha xen kẽ với kiểu mạng phức tạp b- Hợp chất hóa học
c- Dung dịch rắn d- Dung dịch rắn thay thế.
2. Trong hợp kim Fe-C khi nồng độ C < 0,8%, tổ chức tế vi là:
a- F b- P c- F + P d- F + Xe.
3. Trong hợp kim Fe- Fe
3
C, khi nồng độ cacbon là 4,3%, tổ chức tế vi là:
a- P + Le
II
b- Le
II
c- P + Xe
II
+ Fe
II
d- Le
II
+ Xe
I
.
4. Tôi cho thép sau cùng tích và cùng tích thì nhiệt độ tôi của nó là:
a- Ac
1
+(30-50)
o
C b- Ac
3
+(50-70)
o
C
c- Accm+(30-50)
o
C d- Ac
1
+(100-150)
o
C.
5. Tổ chức tế vi của thép trước cùng tích là:
a- F + Xe
III
b- P + F c- P + Xe
II
d- P + Le
II
6. Thực hiện kết tinh lại Nhôm đã bị biến dạng dẻo, thời gian giữ nhiệt càng
lâu:
a- Độ bền, độ cứng, độ dẻo càng tăng b- Độ bền, độ cứng càng giảm,
độ dẻo càng tăng
c- Độ bền, độ cứng, độ dẻo càng giảm d- Độ bền, độ cứng càng tăng,
độ dẻo càng giảm.
7. Thép sau cùng tích có tổ chức tế vi là:
a- P + Xe
II
b- P + F c- P + Xe
I
d- P + Le
II
8. Số ghi trên giấy nhám: 180; 320… có ý nghĩa:
a- Chỉ kích thước của tờ giấy b- Chỉ số hạt mài trong một mm
3
c- Chỉ số hạt mài trong một cm
2
d- Là đường kính hạt mài tính bằng
m
9. Sau khi tẩm thực, có thể quan sát trên kính hiển vi kim loại:
a- Các vết nứt tế vi b- Các hạt và kích thước của nó
c- Các pha của hợp kim d- Tất cả các trường hợp trên
10. Sau khi mài trên giấy nhám:
a- Rửa sạch và đem tẩm thực b- Rửa sạch và đánh bóng
c- Rửa sạch, sấy khô d-Rửa sạch, đánh bóng và tẩm thực
11. Peclit(P) là:
a- Hỗn hợp cơ học cùng tinh của F và Xe b- Hỗn hợp cơ học cùng tích
của F và Xe
c- Hỗn hợp cơ học của F và Xe d- Hỗn hợp của F và Xe
12. Nồng độ cacbon trong hợp kim Fe-C là 5,2% thì nó có tổ chức tế vi:
Vật liệu học - Trang 2
Vật liệu học - Người đăng: albertalbert12321
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Vật liệu học 9 10 272