Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu học

Được đăng lên bởi tuongo1k7
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1413 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9/22/2009

Chương 3: HỢP KIM & GIẢN ĐỒ PHA

Chương 3: HỢP KIM & GIẢN ĐỒ PHA

3.1. Cấu trúc tinh thể của hợp kim
3.1.1. Khái niệm về hợp kim
Hỗn hợp của kim loại với các kim loại
hoặc kim khác;
h ặ á ki khá nguyên tố chính - nền.
ê
hí h ề
Ưu điểm: độ bền, độ cứng, tính chống
mài mòn cao hơn, tính công nghệ tốt hơn,
nhiệt luyện để hoá bền tốt hơn, rẻ hơn.
Vật liệu

Giới hạn bền
kéo , MPa

Giới hạn
chảy, MPa

Độ dãn
dài, %

Độ cứng,
HB

15

Al 99,95%

50

10

45

AA7075

228

103

17

60

600

560

11

150

AA7075
(tôi+hóa già)

AA7075: 6%Zn, 2,4%Mg, 1,6%Cu, Mn0,3%

Phân loại tương tác trong hợp kim

Chương 3: HỢP KIM & GIẢN ĐỒ PHA

3.1. Cấu trúc tinh thể của hợp kim
3.1.1. Khái niệm về hợp kim
Pha A
Một số khái niệm:
Pha: hầ đồng nhất của hệ có
Ph phần đồ
hất ủ
ó
cùng cấu trúc, trạng thái, kiểu
mạng, có tính chất cơ-lý-hoá tính
xác định, phân cách nhau bởi bề
mặt phân chia pha;
Cấu tử: là các nguyên tố (hoặc
hợp chất hoá học bền vững) tạo
nên pha trong hợp kim;
Hệ: tập hợp các pha, có thể ở
trạng thái cân bằng, hoặc không
cân bằng.

Pha B

Không có tương tác:
Các kim loại hòa tan lẫn nhau ở trạng thái lỏng, không hòa tan
ở trạng thái rắn, tạo hỗn hợp cơ học hai pha A + B.
A(B)
L (A+B)
A

B

Có tương tác:
- Hoà tan vào nhau tạo dung dịch rắn A(B) - (giữ nguyên kiểu
mạng của nền A);
- Phản ứng tạo hợp chất hóa học với kiểu mạng mới khác hẳn.

1

9/22/2009

3.1.2. Dung dịch rắn
Khái niệm: là pha đồng nhất, có cấu trúc mạng như của dung
môi (kim loại nền), các nguyên tử chất hòa tan sắp xếp lại trong
mạng dung môi một cách đều đặn và ngẫu nhiên.
Ký hiệ A(B) = D
hiệu:
Dung dị h rắn của B hò t t
dịch ắ ủ
hòa tan trong A
A.
Dụng dịch rắn thay thế: các nguyên tử chất tan thay thế vị trí
các nguyên tử dung môi trong mạng tinh thể → (dnt sai khác
<15%), lý hóa tính tương tự.
Điều kiện thay thế (hoà tan) vô hạn
- cùng kiểu mạng tinh thể
g
ạ g
- kích thước nguyên tử khác ít (<8%)
- tương quan về nồng độ điện tử
- cùng hóa trị, tính âm điện khác ít.

→ bán kính nguyên tử hòa tan rất nhỏ, giới hạn hòa tan thấp.
Các đặc tính của dung dịch rắn: có
đặc trưng cơ lý hóa tính của kim loại
cơ, lý,
nền:
- Kiểu mạng tinh thế đơn gian: A1,
A2… với liên kết kim loại;
- Độ dẻo có giảm nhưng vẫn đủ cao;
-Tăng độ cứng, độ bền, tính chống
mài mòn rõ rệt so với kim loại nguyên
chất;
- Nồng độ chất tan tăng → tăng bền, giảm dẻo.
-Thay đổi tính chống ăn mòn, dẫn điện, nhiệt kém KL nguyên chất;
- Là pha cơ bản chiếm hơn 90% trong vật liệu kết cấu.

Đặc điểm:

3.2 Giản đồ pha của hệ hai cấu...
9/22/2009
1
Chương 3: HP KIM & GIN ĐỒ PHA
Chương 3: HP KIM & GIN ĐỒ PHA
3.1. Cu trúc tinh th ca hp kim
Hn hp ca kim loi vi các kim loi
h áki khá ê t h
3.1.1. Khái nim v hp kim
h
o
c
á
ki
m
khá
c; nguy
ê
n
t
c
n
h
-n
n.
Ưu đim: độ bn, độ cng, tính chng
mài mòn cao hơn, tính công ngh tt hơn,
nhit luyn để hoá bn tt hơn, r hơn.
Vtliu
Gii hn bn
kéo , MPa
Gii hn
chy, MPa
Độ dãn
dài, %
Độ cng,
HB
Al 99,95%
50 10 45 15
AA7075
228 103 17 60
AA7075
(tôi+hóa già)
600 560 11 150
AA7075: 6%Zn, 2,4%Mg, 1,6%Cu, Mn0,3%
Pha A
Pha B
Chương 3: HP KIM & GIN ĐỒ PHA
3.1. Cu trúc tinh th ca hp kim
3.1.1. Khái nim v hp kim
Mt s khái nim:
Ph
h
đồ
ht
h
ó
Ph
a:p
h
n
đồ
ng n
ht
c
a
h
c
ó
cùng cutrúc,trng thái, kiu
mng, tính chtcơ-lý-hoá tính
xác định, phân cách nhau bib
mt phân chia pha;
Cut: các nguyên t (hoc
hp
cht
hoá
hc
bn
vng)
to
hp
cht
hoá
hc
bn
vng)
to
nên pha trong hpkim;
H:tphp các pha, thểở
trng thái cân bng, hoc không
cân bng.
Phân loi tương tác trong hp kim
Không có tương tác:
Các kim loi hòa tan ln nhau trng thái lng, không hòa tan
trng thái rn, to hn hp cơ hc hai pha A + B.
A(B)
A
B
L (A+B)
Có tương tác:
- Hoà tan vào nhau to dung dch rn A(B) - (gi nguyên kiu
mng ca nn A);
-Phn ng to hp cht hóa hc vi kiu mng mi khác hn.
vật liệu học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu học - Người đăng: tuongo1k7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
vật liệu học 9 10 277