Ktl-icon-tai-lieu

vật lý

Được đăng lên bởi haidinhpy2011
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 460 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA HỌC KỲ II ( NH: 2012 - 2013)
MÔN : VẬT LÝ 7
BẢNG SỐ LƯỢNG CÂU HỎI VÀ ĐIỂM SỐ BÀI KIỂM TRA HKII

Chủ đề
Sự nhiễm điện. Hai loại điện tích.
(Chủ đề 1,2)
Sự nhiễm điện. Hai loại điện tích. (Chủ đề
3,4)
Dòng điện, chiều dòng điện,CĐDĐ, Sơ đồ
mạch điện(Chủ đề 1,2)
Dòng điện, chiều dòng điện,CĐDĐ, Sơ đồ
mạch điện(Chủ đề 3,4)
Các tác dụng của dòng điện.(Chủ đề 1,2)
Các tác dụng của dòng điện.(Chủ đề 3,4)
Hiệu điện thế (Chủ đề 1,2)
Hiệu điện thế (Chủ đề 3,4)
Tổng

Số
tiết

Tỉ lệ
dạy

Trọng
số

Số lượng câu
Tổng
TN
TL
số
0,5
0,5

1

0,7

4,1

1

1,3

7,7

1

1

3

2,1

12,4

2

2

5

5,9

34,7

5,5

3

2,5

2
1
2
2
17

1,4
1,6
1,4
2,6
17

8,2
9,4
8,2
15,3
100

1,5
1,5
1,5
2,5
16

1,5
1,5
1
2
12

0,5
0,5
4

MA TRẬN ĐỀ VẬT LÝ 7 NĂM HỌC 2012 - 2013
Nhận biết
Chủ đề
Sự nhiễm điện.
Hai loại điệntích.
Số câu: 1,5
Số điểm:1,75đ
Tỉ lệ:
Dòng điện, chiều
dòngđiện,CĐDĐ
Sơ đồ mạch điện
Số câu: 7,5
Số điểm: 5,5đ
Tỉ lệ:
Các tác dụng của
dòng điện
Số câu: 3
Số điểm: 0,75đ
Tỉ lệ:
Hiệu điện thế
Số câu: 4
Số điểm: 1,5đ
Tỉ lệ:
Tổng

TN

TL

Thông hiểu
TN

TL

ch30:1

ch34:1a

0,25đ

1,5đ

ch35:4
ch39:
ch41:5 ch35:2a
9
ch49:7 ch40:2b
ch50:10
1đ

2,5đ

0,25đ

ch37:1b

1đ

Vận dụng
(Cấp độ thấp)
TN
TL

Vận dụng
(Cấp độcao)
TN
TL

Tổng
1,5
1.75đ

ch42:3

7,5

1đ

5,75đ

ch38:3
ch48:2

ch39:
6

3

0,5đ

0,25đ

0,75đ

ch53:8
ch54:11,
12

ch56:4

4

0,75đ

1đ

1,75đ

2đ

10đ

2,5đ

2,5đ

0,5đ

2,5đ

KIỂM TRA HỌC KỲ II ( NH: 2012 - 2013)
Môn: Vật Lý 7
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
A. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm)
Chọn một phương án đúng và ghi vào bài làm.
Câu 1. Dùng mảnh vải khô cọ xát thì làm cho vật nào dưới đây bị nhiễm điện?
A. Một ống bằng gỗ.
B. Một ống bằng giấy.
C. Một ống bằng thép.
D. Một ống bằng nhựa.
Câu 2. Tác dụng sinh lý của dòng điện được sử dụng để:
A. Đo điện tâm đồ.
B. Chạy điện châm cứu.
C. Siêu âm.
D. Chụp X quang.
Câu 3. Vật nào dưới đây là vật cách điện?
A. Một đoạn ruột bút chì.
B. Một đoạn dây thép.
C. Một đoạn dây nhôm.
D. Một đoạn dây nhựa.
Câu 4. Dòng điện chạy qua vật nào dưới đây?
A. Một mảnh nilon đã được cọ xát.
B. Một viên pin đặt riêng trên bàn.
C. Chiếc đồng hồ dùng pin đang chạy.
D. Dây dẫn điện trong gia đình khi không sử dụng thiết bị điện nào.
Câu 5. Kí hiệu sau đây là kí hiệu của bộ phận nào?
A. Bóng đèn.
B. Công tắc.
C. Nguồn điện.
D. Dây dẫn.
Câu 6. Dòng điện trong kim loại là dòng:
A. Các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.
B. Các điện tích dịch chuyển có hướng.
C. Các điện tích dương dịch chuyển có hướng.
D. Các điện tích âm...
KIỂM TRA HỌC KỲ II ( NH: 2012 - 2013)
MÔN : VẬT LÝ 7
BẢNG SỐ LƯỢNG CÂU HỎI VÀ ĐIỂM SỐ BÀI KIỂM TRA HKII
Chủ đề
Số
tiết
Tỉ lệ
dạy
Trọng
số
Số lượng câu
Tổng
số
TN TL
Sự nhiễm điện. Hai loại điện tích.
(Chủ đề 1,2)
1 0,7 4,1 0,5 0,5
Sự nhiễm điện. Hai loại điện tích. (Chủ đề
3,4)
1 1,3 7,7 1 1
Dòng điện, chiều dòng điện,CĐDĐ, Sơ đồ
mạch điện(Chủ đề 1,2)
3 2,1 12,4 2 2
Dòng điện, chiều dòng điện,CĐDĐ, Sơ đồ
mạch điện(Chủ đề 3,4)
5 5,9 34,7 5,5 3 2,5
Các tác dụng của dòng điện.(Chủ đề 1,2) 2 1,4 8,2 1,5 1,5
Các tác dụng của dòng điện.(Chủ đề 3,4) 1 1,6 9,4 1,5 1,5
Hiệu điện thế (Chủ đề 1,2) 2 1,4 8,2 1,5 1 0,5
Hiệu điện thế (Chủ đề 3,4) 2 2,6 15,3 2,5 2 0,5
Tổng 17 17 100 16 12 4
vật lý - Trang 2
vật lý - Người đăng: haidinhpy2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
vật lý 9 10 170