Ktl-icon-tai-lieu

vật lý

Được đăng lên bởi Phan Thi Thanh Nương
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn thi: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 90 phút.

Cho biết: hằng số Plăng h = 6, 625.10−34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s.

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính bằng cm). Chất điểm dao
động với biên độ
A. 8 cm.
B. 4 cm.
C. 2 cm.
D. 1 cm.
Câu 2: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m. Cho con lắc dao động
điều hòa theo phương ngang. Chu kì dao động của con lắc là
1 m
m
k
1 k
A.
.
B. 2π
.
C. 2π
.
D.
.
2π k
k
m
2π m
Câu 3: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là
A. biên độ và năng lượng.
B. li độ và tốc độ.
C. biên độ và tốc độ.
D. biên độ và gia tốc.
Câu 4: Dao động của con lắc đồng hồ là
A. dao động điện từ.
B. dao động tắt dần.
C. dao động cưỡng bức.
D. dao động duy trì.
Câu 5: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa theo phương trình x = 10cos6t (x tính bằng cm,
t tính bằng s). Cơ năng dao động của vật này bằng
A. 36 mJ.
B.18 mJ.
C. 18 J.
D. 36 J.
Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, lệch pha nhau 0,5π, có biên độ lần lượt là 8 cm
và 15 cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng
A. 23 cm.
B. 7 cm.
C.11 cm.
D. 17 cm.
Câu 7: Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc α0. Biết lực căng dây có giá trị lớn nhất
bằng 1,02 lần giá trị nhỏ nhất. Giá trị của α0 là
A. 6,6o.
B. 3,3o.
C. 9,6o.
D. 5,6o.
Câu 8: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì và biên độ lần lượt là
0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc
thời gian (t = 0) khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2 và π2 = 10.
Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là
3
4
7
1
s.
A.
B.
C.
D.
s.
s.
s.
10
15
30
30
Câu 9: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm được treo ở trần một căn phòng, tại nơi
có g = 10 m/s2. Khi các vật nhỏ của hai con lắc đang ở vị trí cân bằng, đồng thời truyền cho chúng các
vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng
song song với nhau. Gọi ∆t là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo
song song nhau. Giá trị ∆t gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 8,12 s.
B. 2,36 s.
C. 7,20 s.
D. 0,45 s.
Câu 10: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ MINH HA - K THI THPT QUC GIA NĂM 2015
Môn thi: VT LÍ
Thi gian làm bài: 90 phút.
Cho biết: hng s Plăng
34
h 6,625.10 J.s;
=
tc đ ánh sáng trong cn kng
8
c 3.10 m/s.
=
Câu 1: Mt cht đim dao động điu hòa theo phương trình x = 4cosωt (x tính bng cm). Cht đim dao
động vi biên độ
A. 8 cm. B. 4 cm. C. 2 cm. D. 1 cm.
Câu 2: Mt con lc xo gm xo nh độ cng k vt nh khi lượng m. Cho con lc dao động
điu hòa theo phương ngang. Chu kì dao động ca con lc là
A.
1 m
.
2
π k
B. 2π
m
.
k
C. 2π
k
.
m
D.
1 k
.
2
π m
Câu 3: Mt vt dao động tt dn có các đại lượng gim liên tc theo thi gian là
A. biên độ và năng lượng. B. li độ và tc độ.
C. biên độ và tc độ. D. biên độ và gia tc.
Câu 4: Dao động ca con lc đồng h
A. dao động đin t. B. dao động tt dn.
C. dao động cưỡng bc. D. dao động duy trì.
Câu 5: Mt vt nh khi lượng 100 g dao động điu hòa theo phương trình x = 10cos6t (x tính bng cm,
t tính bng s). Cơ năng dao động ca vt này bng
A. 36 mJ. B.18 mJ. C. 18 J. D. 36 J.
Câu 6: Hai dao động điu hòa cùng phương, cùng tn s, lch pha nhau 0,5π, có biên độ ln lượt là 8 cm
và 15 cm. Dao động tng hp ca hai dao động này có biên độ bng
A. 23 cm. B. 7 cm. C.11 cm. D. 17 cm.
Câu 7: Mt con lc đơn đang dao động điu hoà vi biên độ góc α
0
. Biết lc căng dây có giá tr ln nht
bng 1,02 ln giá tr nh nht. Giá tr ca α
0
A. 6,6
o
. B. 3,3
o
. C. 9,6
o
. D. 5,6
o
.
Câu 8: Mt con lc xo dao động điu hòa theo phương thng đứng vi chu biên độ ln lượt
0,4 s 8 cm. Chn trc x’x thng đứng, chiu dương hướng xung, gc ta độ ti v trí cân bng, gc
thi gian (t = 0) khi vt qua v trí n bng theo chiu dương. Ly gia tc rơi t do g = 10 m/s
2
π
2
= 10.
Thi gian ngn nht k t khi t = 0 đến khi lc đàn hi ca lò xo có độ ln cc tiu là
A.
4
15
. B.
7
30
. C.
3
s.
10
D.
1
30
.
Câu 9: Hai con lc đơn có chiu dài ln lượt là 81 cm 64 cm được treo trn mt căn phòng, ti nơi
g = 10 m/s
2
. Khi các vt nh ca hai con lc đang v trí cân bng, đồng thi truyn cho chúng các
vn tc cùng hướng sao cho hai con lc dao động điu hòa vi cùng biên độ góc, trong hai mt phng
song song vi nhau. Gi t là khong thi gian ngn nht k t lúc truyn vn tc đến lúc hai dây treo
song song nhau. Giá tr t gn giá tr nào nht sau đây?
A. 8,12 s. B. 2,36 s. C. 7,20 s. D. 0,45 s.
Câu 10: Mt con lc xo gm vt nh khi lượng 0,02 kg và xo độ cng 1 N/m. Vt nh được
đặt trên giá đỡ c định nm ngang dc theo trc xo. H s ma sát trượt gia giá đỡ vt nh 0,1.
Ban đu gi vt v trí lò xo b nén 10 cm ri buông nh để con lc dao động tt dn. Ly g = 10 m/s
2
.
Tc độ ln nht vt nh đạt được trong quá trình dao động là
A. 40
3
cm/s. B. 20
6
cm/s. C. 10
30
cm/s. D.40
2
cm/s.
Câu 11: Phát biu nào sau đây là đúng khi nói v sóng cơ?
A. Bước sóng là khong cách gia hai đim gn nhau nht trên cùng mt phương truyn sóng mà dao
động ti hai đim đó cùng pha.
B. Sóng cơ truyn trong cht lng luôn là sóng ngang.
C. Sóng cơ truyn trong cht rn luôn là sóng dc.
D. B
ước sóng khong cách gia hai đim trên cùng mt phương truyn sóng dao động ti hai
đim đó cùng pha.
Câu 12: Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng
A. cường độ âm. B. mc cường độ âm. C. biên độ. D. tn s.
vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật lý - Người đăng: Phan Thi Thanh Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
vật lý 9 10 18