Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý

Được đăng lên bởi kientgth
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1829 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU :
1.

Độ dời : x  x2  x1

* Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động và vật chuyển động 1 chiều theo chiều dương: x  x2  x1  S
s
t

2.

Tốc độ trung bình :

3.

Quãng đường đi :

4.

Phương trình chuyển động thẳng đều :

5.

Đồ thị toạ độ - thời gian:

vtb =

Đơn vị vận tốc : m/s hoặc km/h.

S = vtb.(t – t0) = v(t – t0)

v : Vận tốc của vật.

x = x0 + S = x0 + v(t – t0)

tan  

Có dạng là 1 đường thẳng có hệ số góc là vận tốc:
Khi v > 0, tan > 0

x  x0
v
t

Khi v < 0, tan < 0

6. Đồ thị vận tốc – thời gian : là 1 đường thẳng song song trục thời gian t

Độ dời trong thời gian t chính là diện tích hình chữ nhật

II. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
1.

Khái niệm gia tốc :

2.

Vận tốc :

a=

v v  v0
=
t  t0
t

Đơn vị gia tốc : m/s2.

v = v0 + a(t – t0)

+ Chuyển động thẳng NDĐ : a cùng dấu v0: av0  0
+ Chuyển động thẳng CDĐ : a ngược dấu v0: av0  0
3.

Quãng đường: Trong CĐNDĐ tốc độ trung bình :
vtb =

v0  v
2

s = v0t +

vtb =

v0  v
2

1 2
at (ở đây ta chọn gốc thời gian t0 =0)
2

với v = v0 + at
4.

Liên hệ giữa a, v, s trong CĐTBĐĐ : V 2  V02  2a.x
2
* Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động và vật chuyển động 1 chiều theo chiều dương: v2 – v0 = 2a.s

Trang 1

1
a(t – t0)2
2

5.

Phương trình chuyển động : x = x0 + v0(t – t0) +

6.

Đồ thị vận tốc – thời gian: là 1 đường thẳng có hệ số góc là gia tốc của vật a  tan  

7.

Đồ thị tọa độ - thời gian: có dạng là 1 phần đường parabol

III. CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO:
1. Vận tốc : v = gt.

2. Quãng đường s =

1 2
gt
2

3. Quãng đường đi được trong giây thứ n: S  S n. giây  S( n 1) giây

S n  giây 
S ( n 1) giây

1 2
gn
2
1
 g (n  1) 2
2

4. Liên hệ giữa v, g, s: v  2 gS
IV. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU:
1.

Chu kì T (s): Là thời gian chất điểm đi được một vòng.
T=

2 t

(N là số vòng mà chất điểm đi được trong thời gian t )

N

2.

Tần số f (Hz): là số vòng chất điểm đi được trong 1 giây. f =

3.

Liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc : v =  r

4.

Độ lớn của gia tốc hướng tâm :

V. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC :
r
r
 Nếu v12 Z Z v23 thì v13 = v12 + v23
r
r
 Nếu v12 Z [ v23 thì v13 = |v12 - v23|
uur uur
2
 Nếu v12  v23 thì
v13  v122  v23

aht =

v2
r

r
r
r
v13 = v12 + v23

Trang 2

;

1 N

T t

aht = r  2

v  v0
t

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
Câu 1: Đồ thị tọa độ theo thời gian của một người chạy trên một
đường thẳng được biểu diễn trên hình vẽ bên.
Hãy tính độ dời và vận tốc trung bình của người đó
a. trong khoảng thời gian 10 phút ...
ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU :
1.
Độ dời :
2 1
x x x
* Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động và vật chuyển động 1 chiều theo chiều dương:
2 1
x x x S
2.
Tốc độ trung bình : v
tb
=
s
t
Đơn vị vận tốc : m/s hoặc km/h.
3.
Quãng đường đi : S = v
tb
.(t – t
0
) = v(t – t
0
) v : Vận tốc của vật.
4.
Phương trình chuyển động thẳng đều : x = x
0
+ S = x
0
+ v(t – t
0
)
5.
Đồ thị toạ độ - thời gian:
Có dạng là 1 đường thẳng có hệ số góc là vận tốc:
v
t
xx
0
tan
Khi v > 0, tan > 0 Khi v < 0, tan < 0
6. Đồ thị vận tốc – thời gian : là 1 đường thẳng song song trục thời gian t
Độ dời trong thời gian t chính là diện tích hình chữ nhật
II. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
1.
Khái niệm gia tốc : a =
v
t
=
0
0
v v
t t
Đơn vị gia tốc : m/s
2
.
2.
Vận tốc : v = v
0
+ a(t – t
0
)
+ Chuyển động thẳng NDĐ : a cùng dấu v
0
:
0
0av
+ Chuyển động thẳng CDĐ : a ngược dấu v
0
:
0
0av
3.
Quãng đường: Trong CĐNDĐ tốc độ trung bình : v
tb
=
0
2
v v
v
tb
=
0
2
v v
với v = v
0
+ at
4.
Liên hệ giữa a, v, s trong CĐTBĐĐ :
2 2
0
2 .V V a x
* Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động và vật chuyển động 1 chiều theo chiều dương: v
2
= 2a.s
Trang 1
s = v
0
t +
1
2
at
2
(ở đây ta chọn gốc thời gian t
0
=0)
Vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý - Người đăng: kientgth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Vật lý 9 10 180