Ktl-icon-tai-lieu

VẬT lý

Được đăng lên bởi thuyhuyhuyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1546 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
Khối 10 NC (2013 – 2014)
Thầy NGUYỄN VĂN DÂN biên soạn
=========

Chủ đề 2. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT
I. COÂNG:

 t:
v p toång quaù
1. Ñònh nghóa coâng trong tröôøng hôï
F


.A = F. s. cos.


: goùc hôïp bôûi F vaø s
2. Bieän luaän:
a.  nhoïn (0 <  <


)  cos > 0  A > 0:
2


<  < )  cos< 0  A < 0:
2

c.  vuoâng ( = )  cos = 0:
2
0

d. = 0  cos = 1  A = Amax = F.s
b.  tuø (

II. COÂNG SUAÁT:
Bieåu thöùc: . P =

A
t

.P =

A  
= F .v .
t

Bài 1: Một chiếc trực thăng khối lượng m = 3 tấn, bay lên thẳng đều với vận tốc 54 km/h. Tính công do lực
nâng thực hiện trong 1 phút. Bỏ qua lực cản không khí. Lấy g  10m / s 2 .
ĐS: 27 MJ
Bài 2: Một gàu nước khối lượng 10 kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 5 m trong khoảng thời gian 1
phút 40 giây. Tính công suất trung bình của lực kéo. Lấy g  10m / s 2 .
ĐS: 5 W
Bài 3: Một ôtô lên dốc, có ma sát, với vận tốc không đổi. Hãy kể ra các lực tác dụng lên ôtô và nêu rõ lực nào
sinh công dương, lực nào sinh công âm và lực nào không sinh công.
ĐS: AFk > 0; AFms < 0; AP < 0; AN = 0.
Bài 4: Một vật nhỏ khối lượng m, đặt trên mặt sàn nằm ngang, không ma sát. Dưới tác dụng của một lực kéo
theo phương ngang, vật bắt đầu chuyển động và sau một khoảng thời gian đạt được vận tốc v. Tính công của
lực kéo.
ĐS: ½ mv2

Bài 5: Vật chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng ngang với vận tốc v = 7,2 km/h, nhờ lực kéo F hợp với
hướng chuyển động góc   600 , độ lớn F = 40 N. Tính công của lực F trong thời gian 10 phút.
ĐS: 24 kJ
Bài 6: Một người nâng một vật nặng 300 N lên độ cao 2 m trong 6 s. Trong khi đó, một thang máy đưa một vật
có trọng lượng 3000 N lên cao 10 m trong 4 s. Hãy so sánh công, công suất của người và thang máy thực hiện.
ĐS: Atm = 50 Ang; Ptm = 75Png
Bài 7: Người ta muốn nâng một hòm 200 kg lên cao 7,5 m với vận tốc không đổi trong khoảng thời gian 5 s.
Có ba động cơ với công suất khác nhau: 1 kW; 3,5 kW; 6 kW. Hỏi động cơ nào thích hợp?
ĐS: 1 kW
Bài 8: Một thang máy có khối lượng 1 tấn có thể chịu tải tối đa là 800 kg. Khi chuyển động, thang máy còn
chịu một lực cản không đổi bằng 4000 N. Hỏi để đưa thang máy lên cao (có tải trọng tối đa) với vận tốc không
đổi 3 m/s thì công suất của động cơ phải bằng bao nhiêu?
ĐS: 66 kW
Bài 9: Một cần cẩu nâng một vật nặng m = 5 tấn.
a) Lực nâng của cần cẩu phải bằng bao nhiêu để vật có gia tốc không đổi bằng 0,5m / s 2 .
b) Tính công mà cần cẩu thực hiện được sau thời gian 3s.
ĐS: a. 52.500 N; b. 118.125 J
Bài 10: Một ôtô chạy trên đườn...
CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
Khối 10 NC (2013 2014)
Thầy NGUYỄN VĂN DÂN biên soạn
=========
Chủ đề 2. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT
I. COÂNG:
1. Ñònh nghóa coâng trong tröôøng hôïp toång quaùt:
.A = F. s. cos.
: goùc hôïp bôûi
F
vaø
s
2. Bieän luaän:
a. nhoïn (0 < <
2
) cos > 0 A > 0:
b. tuø (
2
< < ) cos< 0 A < 0:
c. vuoâng ( =
2
) cos = 0:
d.
= 0
0
cos = 1 A = A
max
= F.s
II. COÂNG SUAÁT:
Bieåu thöùc: . P =
t
A
.P =
t
A
=
F
.
v
.
Bài 1: Một chiếc trực thăng khối lượng m = 3 tấn, bay lên thẳng đều với vận tốc 54 km/h. Tính công do lực
nâng thực hiện trong 1 phút. Bỏ qua lực cản không khí. Lấy
2
g 10m / s
.
ĐS: 27 MJ
Bài 2: Một gàu nước khối lượng 10 kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 5 m trong khoảng thời gian 1
phút 40 giây. Tính công suất trung bình của lực kéo. Lấy
.
ĐS: 5 W
Bài 3: Một ôtô lên dốc, có ma sát, với vận tốc không đổi. Hãy kể ra các lực tác dụng lên ôtô nêu lực nào
sinh công dương, lực nào sinh công âm và lực nào không sinh công.
ĐS: A
Fk
> 0; A
Fms
< 0; A
P
< 0; A
N
= 0.
Bài 4: Một vật nhỏ khối lượng m, đặt trên mặt sàn nằm ngang, không ma sát. Dưới tác dụng của một lực kéo
theo phương ngang, vật bắt đầu chuyển động sau một khoảng thời gian đạt được vận tốc v. Tính công của
lực kéo.
ĐS: ½ mv
2
F
v
VẬT lý - Trang 2
VẬT lý - Người đăng: thuyhuyhuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
VẬT lý 9 10 850