Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý

Được đăng lên bởi lymanas49
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Thống Nhất A

Nguyễn Đức Long

BÀI TẬP CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG.
Bài 1. Một điện tích q = 10-7C đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác
dụng của lực F = 3.10-3N.
a. Tìm cường độ điện trường tại điểm đặt điện tích q.
b. Tìm độ lớn của điện tích Q. Biết rằng q đặt cách Q là 30cm.
ĐS : 3.10-4V/m; 3.10-7C.
Bài 2. Quả cầu nhỏ mang điện tích q = 10-5C đặt trong không khí.
a. Tính cường độ điện trường EM tại điểm M cách tâm quả cầu 10(cm).
b. Xác định lực điện trường do quả cầu trên tác dụng lên điện tích : q’= -10-7C đặt tại M.


c. Xác định vị trí điểm N để E N = -2 E M
ĐS: 9.106 V/m; 0,9N.
Bài 3. Một điện tích q = -8 C đặt trong một điện trường của một điện tích điểm Q và
cách Q một đoạn 0,62m thì chịu tác dụng của lực điện trường có độ lớn 6,4. 10-8N và có
tác dụng đẩy q ra xa Q.
a. Xác định cường độ điện trường tại vị trí của q
b. Ta phải đặt lại q ở vị trí nào để lực điện trường tác dụng lên q có độ lớn bằng 3,2. 108
N
ĐS: 8.10-3N; 0,88m
Bài 4. Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức của một điện trường do điện
tích điểm q đặt tại 1 điểm O gây ra. Thứ tự của các điểm là O, A, B. Tính độ lớn của
cường độ điện trường tại điểm M là trung điểm đoạn AB nếu cường độ điện trường tại
hai điểm A và B lần lượt là E1 = 36(V/m) và E2 = 9(V/m).
ĐS: EM = 16(V/m).
Bài 5. Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức của một điện trường do điện
tích điểm q đặt tại 1 điểm O gây ra. Thứ tự của các điểm là O, A, B. Cường độ điện
trường tại điểm M là trung điểm đoạn AB có độ lớn bằng 64/9 (V/m). Nếu cường độ điện
trường tại A là E1 = 4(V/m) hãy tính cường độ điện trường tại B.
ĐS: 16V/m
Bài 6. Cho hai điện tích điểm q1 = 10-8(C) và q2 = - 10-8(C) đặt tại hai điểm A và B cách
nhau một khoảng 6(cm) trong không khí. Xác định vectơ cường độ điện trường tại các
điểm sau:
a.Điểm M, với M là trung điểm của AB.
b. Điểm N, với NA = 3(cm); NB = 9(cm).
c.Điểm P, với PA = PB = AB = 6(cm).
d. Điểm Q, với  AQB vuông cân tại Q.
1

Bài tập Vật Lý 11 NC

Trường THPT Thống Nhất A

Nguyễn Đức Long

ĐS: 2.10-5V/m; 8,89.104V/m; 0,25. 105V/m; 0,71.105V/m
Bài 7. Cho 2 điện tích q1 = 36.10-6(C) và q2 = 4.10-6(C) đặt cố định tại M và N trong
không khí với MN = 10cm. Xc định véctơ cường độ điện trường tại các điểm sau:
a. Điểm A, với AM = 6(cm); AN = 4(cm).
b. Điểm B, với BM = 6(cm); BN = 16(cm).
c. Điểm C, với CM = 6(cm); CN = 8(cm).
d.Điểm D, với DM = DN = MN = 10(cm).
ĐS: 6,75.107V/m; 9,14. 107V/m; 9,012. 107V/m; 360.105V/m
Bài 8. Hai điện tích q1 = 2.10-8C, q...
Trường THPT Thống Nhất A Nguyễn Đức Long
1
Bài tập Vật Lý 11 NC
BÀI TẬP CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG.
Bài 1. Một điện tích q = 10
-7
C đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác
dụng của lực F = 3.10
-3
N.
a. Tìm cường độ điện trường tại điểm đặt điện tích q.
b. Tìm độ lớn của điện tích Q. Biết rằng q đặt cách Q là 30cm.
ĐS : 3.10
-4
V/m; 3.10
-7
C.
Bài 2. Quả cầu nhỏ mang điện tích q = 10
-5
C đặt trong không khí.
a. Tính cường độ điện trường E
M
tại điểm M cách tâm quả cầu 10(cm).
b. Xác định lực điện trường do quả cầu trên tác dụng lên điện tích : q’= -10
-7
C đặt tại M.
c. Xác định vị trí điểm N để
E
N
= -2
E
M
ĐS: 9.10
6
V/m; 0,9N.
Bài 3. Một điện tích q = -8 C đặt trong một điện trường của một điện tích điểm Q và
cách Q một đoạn 0,62m thì chịu c dụng của lực điện trường độ lớn 6,4. 10
-8
N
tác dụng đẩy q ra xa Q.
a. Xác định cường độ điện trường tại vị trí của q
b. Ta phải đặt lại q vị trí nào để lực điện trường tác dụng lên q độ lớn bằng 3,2. 10
-
8
N
ĐS: 8.10
-3
N; 0,88m
Bài 4. Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức của một điện trường do điện
tích điểm q đặt tại 1 điểm O gây ra. Thứ tự của các điểm là O, A, B. Tính độ lớn của
cường độ điện trường tại điểm M trung điểm đoạn AB nếu cường độ điện trường tại
hai điểm A và B lần lượt là E
1
= 36(V/m) và E
2
= 9(V/m).
ĐS: E
M
= 16(V/m).
Bài 5. Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức của một điện trường do điện
tích đim q đặt tại 1 điểm O y ra. Thứ tự của các điểm là O, A, B. Cường độ điện
trường tại điểm M là trung điểm đoạn AB có độ lớn bằng 64/9 (V/m). Nếu cường độ điện
trường tại A là E
1
= 4(V/m) hãy tính cường độ điện trường tại B.
ĐS: 16V/m
Bài 6. Cho hai đin tích điểm q
1
= 10
-8
(C) và q
2
= - 10
-8
(C) đặt tại hai điểm A và B cách
nhau một khoảng 6(cm) trong không khí. Xác định vectơ cường độ điện trường tại các
điểm sau:
a.Điểm M, với M là trung điểm của AB.
b. Điểm N, với NA = 3(cm); NB = 9(cm).
c.Điểm P, với PA = PB = AB = 6(cm).
d. Điểm Q, với AQB vuông cân tại Q.
Vật lý - Trang 2
Vật lý - Người đăng: lymanas49
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Vật lý 9 10 657