Ktl-icon-tai-lieu

vật lý 1

Được đăng lên bởi vodanhmaimai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sau đây là các bài tập buổi 3, các bài tập này sẽ thu vào buổi 4.
(Ghi nhớ: làm trên giấy A4, viết tay, ghi rõ họ tên, MSSV, Thứ tiết, ký tên vào tờ giấy làm bài)

1. Thông lượng điện trường qua một mặt bằng không. Có nhất thiết E = 0 tại mọi điểm
trên mặt đó hay không ?
2. Nếu điện tích tổng cộng bên trong một mặt kín bằng không thì các đường sức điện
trường có đi qua mặt đó không ? Giải thích.
3. Thông lượng của một mặt cầu bán kính R bao quanh một lưỡng cực điện là bao nhiêu ?
4. Điện tích Q phân bố đều cho một vỏ cầu với bán kính trong R1 và bán kính ngoài R2 .
Một điện tích điểm q đặt ở tâm quả cầu. Tính độ lớn điện trường tại một điểm cách tâm
quả cầu một khoảng r  R2 .
5. Xét hai tấm kim loại phẳng đặt song song mà khoảng cách giữa chúng rất nhỏ so với
kích thước của chúng, hai tấm này mang điện tích bằng nhau và trái dấu (tụ điện phẳng).
Bản tích điện dương có phân bố điện tích  . Tìm cường độ điện trường E giữa hai bản
của tụ.
6. Điện tích Q phân bố đều cho quả cầu cách điện bán kính R. Quả cầu này có tâm ở gốc
tọa độ. Một điện tích điểm dương điện tích Q đặt ở vị trí x = 2R. Tính độ lớn điện trường
tại một điểm trên trục x với x = R/2.

Hết.

...
Sau đây là các bài tập buổi 3, các bài tập này sẽ thu vào buổi 4.
(Ghi nhớ: làm trên giấy A4, viết tay, ghi rõ họ tên, MSSV, Thứ tiết, ký tên vào tờ giấy làm bài)
1. Thông lượng điện trường qua một mặt bằng không. nhất thiết E = 0 tại mọi điểm
trên mặt đó hay không ?
2. Nếu điện tích tổng cộng bên trong một mặt kín bằng không thì các đường sức điện
trường có đi qua mặt đó không ? Giải thích.
3. Thông lượng của một mặt cầu bán kính R bao quanh một lưỡng cực điện là bao nhiêu ?
4. Đin ch Q phân b đều cho mt v cu vi bán nh trong
1
R
bán kính ngoài
2
R
.
Một điện tích điểm
q
đặt tâm qu cầu. Tính đ lớn điện trường ti một đim cách tâm
qu cu mt khong
2
rR
.
5. Xét hai tm kim loi phẳng đt song song mà khong cách gia chúng rt nh so vi
kích thưc ca chúng, hai tấm y mang đin tích bng nhau và trái du (t đin phng).
Bản tích điện ơng phân bố đin tích
. Tìm cường độ điện trường E gia hai bn
ca t.
6. Đin tích Q phân b đu cho qu cầu cách đin bán kính R. Qu cu y có m gc
tọa độ. Một điện tích điểm dương điện tích Q đt v trí x = 2R. Tính độ lớn điện trưng
ti một điểm trên trc x vi x = R/2.
Hết.
vật lý 1 - Người đăng: vodanhmaimai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
vật lý 1 9 10 931