Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý 10

Được đăng lên bởi thuthuy08070118
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 351 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TOÁN TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG

Phương pháp vận dụng các định luật Niutơn và các lực cơ học để giải các bài toán về Động lực học, gọi
là phương pháp động lực học. Có thể vận dụng phương pháp này để giải hai bài toán chính của Động lực
học và bài toán chuyển động trên mặt phẳng nghiêng như sau:
 Bài toán thuận: Cho biết lực tác dụng vào vật, xác định chuyển động của vật ( v,a,s, t,...) ?
 Phương pháp:
 Bước 1. Chọn hệ qui chiếu và viết dữ kiện của bài toán.
 Bước 2. Biểu diễn các lực tác dụng vào vật (xem vật là chất điểm).
F
 Bước 3. Xác định gia tốc của vật a = .
m
 Bước 4. Dựa vào các dữ kiện đầu bài, xác định chuyển động của vật.
 Bài toán nghịch: Cho biết chuyển động của vật ( v,a,s, t,...) . Xác định lực tác dụng vào vật ?






Phương pháp:
Bước 1. Chọn hệ qui chiếu và viết dữ kiện của bài toán.
Bước 2. Xác định gia tốc của vật từ dữ kiện bài toán đã cho.
Bước 3. Xác định hợp lực tác dụng vào vật: F = ma .
Bước 4. Biết hợp lực, xác định được các lực tác dụng vào vật.

y

 Chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng
 Nếu vật trượt từ trên xuống có ma sát ( m¹ 0) (hình 1)
Theo định luật II Niutơn:
uuu
r ur ur
r
Fms + N + P = ma ( 1) .
ur
Trọng lực P được phân tích thành hai thành phần:
uur
uur
thành phần tiếp tuyến Ptt ­ ­ Ox và thành phần
uur uur
pháp tuyến Ppt ^ Ox .
ìï Ox : - F + P sin a = ma
ms
ï
Chiếu ( 1) lên hai trục: í
ïï Oy : N - P cosa = 0
î
ìï N = mgcosa
Û ïí
ïï mgsin a - mmgcosa = ma
î
Û a = g( sin a - mcosa )
 Nếu vật trượt từ trên xuống không ma sát ( m= 0) :
a = gsin a

ur
N

uuu
r
Fms

Hình 1

O

x

uu
r
Ptt

uur
r
Ppt u

P

Hình 2

u
r
F

α

ur
N

u
r
P

x
uuu
r

Fms

y
O

α

ur
 Ta sẽ phân tích tương tự cho trường hợp vật đi từ dưới lên dốc với tác dụng của lực kéo F (hình 2) :

a

Fk  mg.sin   t .mg.cos 
m

 Nếu vật chuyển động từ dưới lên với vận tốc ban đầu v0 a = - g( sin a + mcosa ) .
PPGBTVL10 NC - NguyÔn §øc HiÒn

- Page 1 -

 Vật nằm yên hoặc chuyển động thẳng đều thì ( a = 0) : tan a < m

1.

( )

Một chiếc xe lăn nhỏ có khối lượng m = 5 kg được thả từ

A

đỉnh A của một dốc nghiêng. Lực ma sát trên mặt phẳng
nghiêng không đáng kể. Hãy tính thời gian chuyển động từ A
đến chân dốc B trong các trường hợp sau:
a/ Mặt dốc nghiêng ...
BI TON TRÊN MT PHNG NGHIÊNG
 
!"#$%&'%
$()*+,)-%.
Bi ton thun."/ 0$'%
( )
v,a,s,t,...
1
.
234!"56//785'%!
239!2:;0<*=*>!
23?!@%A'%
F
a
m
=
!
23B!C%785D 0$'%!
Bi ton nghch."/$'%
( )
v,a,s,t,...
!@1
.
234!"56//785'%!
239!@%A'%E785F!
23?!@G.
F ma=
!
23B!2/G 0G!
Chuyn đng ca vt trên mt phng nghiêng
/(GE()0A#*%-
( )
0m¹
;H4>
I<JJ.
( )
-

m
F N P ma 1+ + =
uuur ur ur r
!
I(
P
ur
GK&%D.
D/$/
tt
P Ox
uur uur
D
$/
pt
P Ox^
uur uur
!
"/
)%(.
ms
Ox : F P sin ma
Oy : N P cos 0
ì
ï
- + a =
ï
í
ï
- a =
ï
î
-
N mgcos
mgsin mgc ma
ì
ï
= a
ï
Û
í
ï
a - m a =
ï
î
( )
a g sin cosÛ = a - m a
/(GE()0A8L*%-
( )
0 :m=
a gsin= a
I%-MK&(NGE3)A3'%8O
F
ur
;H9>.
.sin . .cos
k t
F mg mg
a
m
/$E3)3A%D
P
( )
a g sin cos= - a + m a
!
PPGBTVL10 NC - NguyÔn §øc HiÒn - Page 1 -
x
α
ms
F
uuur
N
ur
y
Q
P
ur
Hnh 1
tt
P
uur
pt
P
uur
Q
x
y
α
ms
F
uuur
N
ur
F
ur
P
ur
Hnh 2
Vật lý 10 - Trang 2
Vật lý 10 - Người đăng: thuthuy08070118
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Vật lý 10 9 10 269