Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý 11

Được đăng lên bởi giangosi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1006 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH môn Vật lí (KIT1) – Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)

Facebook: LyHung95

MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ CÁC PHẦN TỬ R; L; C LIÊN KẾT
A. KIẾN THỨC CƠ BẢN:
I. ĐOẠN MẠCH RLC NỐI TIẾP:

1 

1. Tổng trở: Z = R + ( Z L − Z C ) = R +  ωL −

ωC 

U
U0
2. Quan hệ giữa I0 và U0: I 0 = 0 =
2
Z
R + (Z L − Z C ) 2
2

2

2

2

3. Quan hệ giữ I và U ( định luật Ôm): I =

U
=
Z

U
R + (Z L − Z C ) 2
2

U 0L

U 0 LC

U0
U OR

O

U 2 = U R2 + (U L − U C ) 2
U 0C
Z − ZC
5. Góc lệch pha của u so với i: tan ϕ = L
. (giá trị của ϕ : − π / 2 ≤ ϕ ≤ π / 2 ).
R
R U
6. Công suất và hệ số công suất: P = UI cos ϕ = R.I 2 ; cos ϕ = = R
Z U

x

4. Quan hệ giữa U, UR, UL, UC:

U 0L

ϕ

7. Biểu thức tức thời của u và i :
- Nếu i = I 0 cos(ωt + ϕ i ) thì u = U 0 cos(ωt + ϕ i + ϕ ) .

U 0R

O

- Nếu u = U 0 cos(ωt + ϕ u ) thì i = I 0 cos(ωt + ϕ u − ϕ ) .
8. Giản đồ véc tơ: (Hình bên)

U 0C

U0

x

Giản đồ véc tơ

*U 0 L > U 0 C : ϕ > 0

*U 0 L < U 0 C : ϕ < 0
*U 0 L = U C : ϕ = 0

U0
U 0L

II. ĐOẠN MẠCH CÓ R NỐI TIẾP L

Z = R 2 + ( Z L ) 2 = R 2 + (ωL )
U
U0
2. Quan hệ giữa I0 và U0: I 0 = 0 =
2
Z
R + (Z L ) 2
U
U
3. Quan hệ giữ I và U ( định luật Ôm): I = =
Z
R 2 + (Z L ) 2

ϕ

2

1. Tổng trở:

4. Quan hệ giữa U, UR, UL: U = U + (U L )
2

2
R

O

ZL
. (giá trị của ϕ : 0 < ϕ < π / 2 ).
R
R U
6. Công suất và hệ số công suất: P = UI cos ϕ = R.I 2 ; cos ϕ = = R
Z U

x

U0

2

5. Góc lệch pha của u so với i: tan ϕ =

U 0R

U 0L

ϕ

O

x

U 0R
Giản đồ véc tơ

7. Biểu thức tức thời của u và i :
- Nếu i = I 0 cos(ωt + ϕ i ) thì u = U 0 cos(ωt + ϕ i + ϕ ) .
- Nếu u = U 0 cos(ωt + ϕ u ) thì i = I 0 cos(ωt + ϕ u − ϕ ) .
8. Giản đồ véc tơ: (hình bên)
III. ĐOẠN MẠCH CÓ R NỐI TIẾP C
2

 1 
1. Tổng trở: Z = R + Z C = R + 

 ωC 
U
U0
2. Quan hệ giữa I0 và U0: I 0 = 0 =
2
Z
R + (Z C ) 2
2

2

2

Học offline: Ngõ 72 Tôn Thất Tùng (gần ĐH Y Hà Nội)

U 0R
O

x

ϕ

U 0C

U0

Học Online: 

U 0R

Khóa học LTĐH môn Vật lí (KIT1) – Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)
3. Quan hệ giữ I và U ( địng luật Ôm): I =

U
=
Z

4. Quan hệ giữa U, UR, UC: U 2 = U R2 + U C

Facebook: LyHung95

U
R2 + ZC

2

2

− ZC
π
. (giá trị của ϕ : − < ϕ < 0 ).
R
2
R U
6. Công suất và hệ số công suất: P = UI cos ϕ = R.I 2 ; cos ϕ = = R
Z U
5. Góc lệch pha của u so với i: tan ϕ =

7. Biểu thức tức thời của u và i :
- Nếu i = I 0 cos(ωt + ϕ i ) thì u = U 0 cos(ωt + ϕ i + ϕ ) .
- Nếu u = U 0 cos(ωt + ϕ u ) thì i = I 0 cos(ωt + ϕ u − ϕ ) .
8. Giản đồ véc tơ: (hình bên)
IV. ĐOẠN MẠCH CÓ L NỐI TIẾP C

U 0L

1
1...
Khóa hc LTĐH môn Vt lí (KIT1) – Thy Đặng Vit Hùng (0985.074.831) Facebook: LyHung95
Hc offline: Ngõ 72 Tôn Tht Tùng (gn ĐH Y Hà Ni) Hc Online: www.hocmai.vn
MCH ĐIN XOAY CHIU CÓ CÁC PHN T R; L; C LIÊN KT
A. KIN THC CƠ BN:
I. ĐON MCH RLC NI TIP:
1. Tng tr:
2
222
1
)(
+=+=
C
LRZZRZ
CL
ω
ω
2. Quan h gia I
0
và U
0
:
22
00
0
)(
CL
ZZR
U
Z
U
I
+
==
LC
U
0
0
U
3. Quan h gi I và U ( định lut Ôm):
22
)(
CL
ZZR
U
Z
U
I
+
==
O
OR
U
x
4. Quan h gia U, U
R
, U
L
, U
C
:
222
)(
CLR
UUUU +=
C
U
0
5. Góc lch pha ca u so vi i:
R
ZZ
CL
=
ϕ
tan
. (giá tr ca
ϕ
:
2/2/
π
ϕ
π
).
6. Công sut và h sng sut:
2
.cos IRUIP ==
ϕ
;
U
U
Z
R
R
==
ϕ
cos
0
U
7. Biu thc tc thi ca u và i :
ϕ
- Nếu
)cos(
0 i
tIi
ϕω
+=
thì
)cos(
0
ϕϕω
++=
i
tUu
. O
R
U
0
x
- Nếu
)cos(
0 u
tUu
ϕω
+=
thì
)cos(
0
ϕϕω
+=
u
tIi
.
8. Gin đồ véc tơ: (Hình bên) Gin đồ véc tơ
0:*
0:*
0:*
0
00
00
==
<<
>
>
ϕ
ϕ
ϕ
CL
CL
CL
UU
UU
UU
II. ĐON MCH CÓ R NI TIP L
1. Tng tr:
( )
2
222
)( LRZRZ
L
ω
+=+=
2. Quan h gia I
0
và U
0
:
22
00
0
)(
L
ZR
U
Z
U
I
+
==
3. Quan h gi I và U ( định lut Ôm):
22
)(
L
ZR
U
Z
U
I
+
==
4. Quan h gia U, U
R
, U
L
:
222
)(
LR
UUU +=
5. Góc lch pha ca u so vi i:
R
Z
L
=
ϕ
tan
. (giá tr ca
ϕ
:
2/0
π
ϕ
<
<
).
6. Công sut và h sng sut:
2
.cos IRUIP ==
ϕ
;
U
U
Z
R
R
==
ϕ
cos
7. Biu thc tc thi ca u và i :
- Nếu
)cos(
0 i
tIi
ϕω
+=
thì
)cos(
0
ϕϕω
++=
i
tUu
.
- Nếu
)cos(
0 u
tUu
ϕω
+=
thì
)cos(
0
ϕϕω
+=
u
tIi
.
8. Gin đồ véc tơ: (hình bên)
III. ĐON MCH CÓ R NI TIP C
1. Tng tr:
2
2
2
2
1
+=+=
C
RZRZ
C
ω
2. Quan h gia I
0
và U
0
:
22
00
0
)(
C
ZR
U
Z
U
I
+
==
L
U
0
C
L
U
U
0
0
0
U
L
U
0
ϕ
R
U
0
O x
0
U
L
U
0
O x
R
U
0
Gin đồ véc tơ
ϕ
R
U
0
O
ϕ
x
C
U
0
0
U
R
U
0
O x
Vật lý 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý 11 - Người đăng: giangosi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Vật lý 11 9 10 366