Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý 9

Được đăng lên bởi Minh Hùng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO
NĂM HỌC: 2014 - 2015
Môn: Vật lý 9
I. Trắc nghiệm. (3 điểm)
Chọn phương án đúng nhất cho các câu sau:
Câu 1: Một máy biến thế dùng để hạ hiệu điện thế từ 500 KV xuống 2, 5 KV, biết cuộn
dây sơ cấp có 100.000 vòng, cuộn thứ cấp nhận giá trị đúng nào sau đây:
A. 500 vòng.
B. 20000 vòng.
C. 12500 vòng . D. 5000 vòng.
Câu 2: Một người cận phải đeo kính phân kỳ có tiêu cự 25cm. Hỏi khi không đeo kính thì
người đó nhìn rõ được vật cách mắt xa nhất là bao nhiêu?
A. 50cm.
B. 75cm.
C. 25cm.
D. 15cm.
Câu 3: Máy biến thế dùng để:
A. Thay đổi công suất.
B. Thay đổi hiệu điện thế.
C. Thay đổi cường độ dòng điện.
D. Biến đổi điện năng sang các dạng năng lượng
khác.
Câu 4: Trên một đường dây truyền tải điện có công suất truyền tải không đổi, nếu tăng tiết
diện dây dẫn lên gấp đôi, đồng thời cũng tăng hiệu điện thế truyền tải điện năng lên gấp
đôi thì công suất hao phí trên đường dây tải điện sẽ
A. Giảm đi 8 lần.
B. Giảm đi 4 lần.
C. Giảm đi 2 lần.
D. Không thay đổi.
Câu 5: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa
hai môi trường:
A. Bị hắt trở lại môi trường cũ.
B. Tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.
C. Tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.
D. Bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.
Câu 6: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới (i) là góc tạo bởi:
A. tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.
B. tia tới và tia khúc xạ.
C. tia tới và mặt phân cách.
D. tia tới và điểm tới.

II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 7: (3đ) Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách
thấu kính một khoảng d = 12cm, tiêu cự của thấu kính f = 20cm.
a. Vẽ ảnh A’B’ của vật AB theo đúng tỉ lệ. Ta thu được ảnh có đặc điểm gì?
b. Ảnh cách thấu kính một khoảng d’ bằng bao nhiêu?
Câu 8: (2đ) Điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng? Khi nào dòng điện cảm ứng
trong dây dẫn kín đổi chiều?
Câu 9: (2đ) Người ta truyền tải một công suất điện 1000kW bằng một đường dây có điện
trở 10Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 110kV. Công suất hao phí trên đường
dây là bao nhiêu?

-----------------------------------------------------------------NĂM HỌC: 2014 - 2015
Môn: Vật lý 9
I. Trắc nghiệm (3điểm)
Câu 1: Máy phát điện xoay chiều gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng
điện?
A. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm.

1

B. Nam châm điện và sợi dây dẫn nối nam châm với đèn.
C. Cuộn dây dẫn và nam châm.
D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.
Câu 2: Mộ...
MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO
NĂM HỌC: 2014 - 2015
Vật lý 9
I. Trắc nghiệm. 
Chọn phương án đúng nhất cho các câu sau:
Câu 1:  !""#
$%&#'(#)*+,-"#.#'(/01234%5$
A.,-+B. !,-+C.*!,-+D.,-+
Câu 2: 67#/(894:;($:<#)=#>!#+?@::94:;A
67)A0B6C#,/##D5'E354=F
A.#+ B.G#+ C.!#+ D.*#+
Câu 3: 
A.H5I#%'+B.H5I+
C.H5I#67-+D.JIK%5##KE6C
:#+
Câu 4: H0=67$0L8#)#%'0L8:I"K
$ME='("N7#OK0L8KE='(
A#%'54(;0=67$8%P
A.Q8RES+B.Q8TES+
C.Q8!ES+D.5I+
Câu 5: ?6C:2#%E36C5%U:V(V($##W5
5067
A.J1D0XE067#O+
B.H(Y#,3406704% .5+
C.H(Y#Z,3406704% .5+
D.J1[:2#V($##W55067+
Câu 6: H046C:2#%")#UE3)#4X
A.5U,3((U+B.5U,35:2#+
C.5U,3V($##+D.5U,3U+
II. Tự luận: G
Câu 7: ,/%\JV,)#,U0Y##;#]5':;Y"##
':;:48^*!#"=#>#]5':;_^!#+
a+P8\`J`#]5,/\J942aE+H56C#8#)V#AF
b+b##':;:48`c54=F
Câu 8: !dL:34A'-#8.F34-#8.
04$M:;I#LF
Câu 9: !e6750L8#%'*:fc67$#)
0X*g+?W55S$8E3**:+h%'54(;0=67
$E354=F
------------------------------------------------------------------
NĂM HỌC: 2014 - 2015
Vật lý 9
I. Trắc nghiệm (3điểm)
Câu 1:Máy phát điện xoay chiều gồm các bphận chính nào để thể tạo ra dòng
điện?
\+e5#$,i#j,3%C$M 5#>#5#$+
*
Vật lý 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý 9 - Người đăng: Minh Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Vật lý 9 9 10 2