Ktl-icon-tai-lieu

vật lý A2

Được đăng lên bởi dovannga945
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 96 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VẬT LÝ 2

 MỘT VÀI THỨ CẦN LƯU Ý


1at 9,81.10 4 Pa ;



Cp
Cv



K  C  273 ;

i

C p   1 R;
2


i
Cv  R;
2

C p  Cv  R ;

i2
;
i

 Phương trình trạng thái của khí lý tưởng: pV nRT
R 8,31J / mol.K
nếu [P]=Pa và [V]=m3;
R 0,0848at.l / mol.K nếu [P]=at và [V]=lít;
i 5 là khí lưỡng nguyên tử(O2;H2);
 i 3 là khí đơn nguyên tử;
 A>0
quá trình nhận công;
A<0 quá trình sinh công;
 Q>0
quá trình thu nhiệt;
Q<0 quá trình tỏa nhiệt;

i 6 là khí đa nguyên tử;

 Bảng quy đổi về đơn vị đo lường chuẩn:
 (pico)

 (nano)

 (micro)

10-12
10-9
10-6

Đơn vị đặc biệt: 1  =1010m
1eV 1,6.10  19  J  ;
h 6,625.10  34  Js  ;
Nếu góc  nhỏ thì sin  

m (mili)

Đơn vị chuẩn

 (kilo)

10-3

100

103

M (mega

)
106

G (gira)

T (tera)

109

1012


1KeV 1,6.10  16  J  ;
1MeV 1,6.10  13  J  ;

c 3.108  m / s 


 Nên tóm tắt các dữ kiện mà đề cho vào bài làm để quá trình làm/chấm bài dễ dàng hơn!
 NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Q

toa
Công thức tính hiệu suất: H 1  Q
nhan
Tất cả R trong bảng dưới đây đều dùng chung 1 giá trị là

Quá trình

Phương trình

Đẳng tích
(V=const)

p
const
T

Đẳng áp
(p=const)

V
const
T

Đẳng nhiệt
(T=0)

pV const

R 8,31J / mol.K

A12

Q12

U12

Công

Nhiệt

Độ biến thiên nội năng

0

m i
RT
M 2

m i
RT
M 2

mi

 1 RT
M 2


m i
RT
M 2

m
V
RT ln 1
M
V2
m
p
RT ln 2
M
p1

Q12  A12

0

m i
RT
M 2

0

m i
RT
M 2

p V1  V2 
m
R T1  T2 
M

pV  const

Đoạn nhiệt
(Q=0)

TV   1 const
Tp

1 


const

 Bài tập áp dụng:
Bài 1. Một bình kín (giãn nở kém) có thể tích 15l chứa 21g khí N2 ở nhiệt độ 142oC được làm lạnh tới khi áp
suất trong bình là 1,2at.
a. Vẽ đồ thị quá trình biến đổi trên hệ trục tọa độ pOV .
b. Tính áp suất trước khi làm lạnh và nhiệt độ sau khi làm lạnh của khối khí.
c. Tính độ biến thiên nội năng và nhiệt lượng khí trao đổi trong quá trình ấy.
Giải
a.
Đồ thị
1

b.

c.

 21 
 .0,0848.415
nRT1  28 
Tính p1 :
p1V1 nRT1  p1 

1,7596 at 
V1
15
p1 p2
T1 p2 415.1,2
Tính T2 :
Do quá trình (1-2) là đẳng tích nên ta có: T  T  T2  p  1,7596 283
1
2
1
i
21 5
U n RT  . .8,31. 283  415  2056,725 J 
Độ biến thiên nội năng:
2
28 2

Quá trình tỏa nhiệt, Qtỏa=2056,725(J)
Bài 2. Một gam khí H2 ở nhiệt độ 17oC và áp suất 1,53at sau khi hơ nóng đẳng áp có thể tích là 20l.
a. Vẽ đồ thị quá trình biến đổi trên hệ trục tọa độ pOV .
b. Tính nhiệt lượng đã truyền cho khối khí.
c. Tính công mà khối khí đã thực hiện trong quá trình ấy.
Giải
a.
Đồ thị

b.

p2...
VẬT LÝ 2
MỘT VÀI THỨ CẦN LƯU Ý
Paat
4
10.81,91
;
273
CK
;
;1
2
R
i
C
p
;
2
R
i
C
v
RCC
vp
;
i
i
C
C
v
p
2
;
Phương trình trạng thái của khí lý tưởng:
nRTpV
KmolJR ./31,8
nếu [P]=Pa và [V]=m
3
;
nếu [P]=at và [V]=lít;
3i
là khí đơn nguyên tử;
5i
là khí lưỡng nguyên tử(O
2
;H
2
);
6i
là khí đa nguyên tử;
A>0 quá trình nhận công; A<0 quá trình sinh công;
Q>0 quá trình thu nhiệt; Q<0 quá trình tỏa nhiệt;
Bảng quy đổi về đơn vị đo lường chuẩn:
(pico)
(nano)
(micro)
m
(mili)
Đơn vị chuẩn
(kilo)
M
(mega
)
G
(gira)
T
(tera)
10
-12
10
-9
10
-6
10
-3
10
0
10
3
10
6
10
9
10
12
Đơn vị đặc biệt: 1
=10
10
m
JeV
19
10.6,11
;
JKeV
16
10.6,11
;
JMeV
13
10.6,11
;
Jsh
34
10.625,6
;
smc /10.3
8
Nếu góc
nhỏ thì
sin
Nên tóm tắt các dữ kiện mà đề cho vào bài làm để quá trình làm/chấm bài dễ dàng hơn!
NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Công thức tính hiệu suất:
nhan
toa
Q
Q
H 1
Tất cả R trong bảng dưới đây đều dùng chung 1 giá trị là
KmolJR ./31,8
Quá trình Phương trình
12
A
Công
12
Q
Nhiệt
12
U
Độ biến thiên nội năng
Đẳng tích
(V=const)
const
T
p
0
TR
i
M
m
2
TR
i
M
m
2
Đẳng áp
(p=const)
const
T
V
21
VVp
21
TTR
M
m
TR
i
M
m
1
2
TR
i
M
m
2
Đẳng nhiệt
(T=0)
constpV
2
1
ln
V
V
RT
M
m
1
2
ln
p
p
RT
M
m
1212
AQ
0
Đoạn nhiệt
(Q=0)
constpV
constTV
1
constTp
1
TR
i
M
m
2
0
TR
i
M
m
2
Bài tập áp dụng:
Bài 1. Một bình kín (giãn nở kém) có thể tích 15l chứa 21g khí N
2
ở nhiệt độ 142
o
C được làm lạnh tới khi áp
suất trong bình là 1,2at.
a. Vẽ đồ thị quá trình biến đổi trên hệ trục tọa độ
pOV
.
b. Tính áp suất trước khi làm lạnh và nhiệt độ sau khi làm lạnh của khối khí.
c. Tính độ biến thiên nội năng và nhiệt lượng khí trao đổi trong quá trình ấy.
Giải
a. Đồ thị
1
vật lý A2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật lý A2 - Người đăng: dovannga945
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
vật lý A2 9 10 357