Ktl-icon-tai-lieu

vật lý bài tập 11

Được đăng lên bởi Hà Văn Thạnh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 54 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thầy Nguyễn Văn Dân – Long An – 0975733056
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

CHƯƠNG I – ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Năm học 2014 – 2015
Khối 10 nâng cao
(Thầy NGUYỄN VĂN DÂN biên soạn)
--------------Chủ đề 4: Rơi tự do
Định nghĩa: Là sự rơi của một vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
Tính chất:
+ Phương rơi: thẳng đứng.
+ Chiều rơi: từ trên xuống.
+ Chuyển động là nhanh dần đều gia tốc rơi g ≈ 9,8 m/s2.
+ Mọi vật đều rơi nhanh như nhau.
Công thức:
Chọn chiều dương từ trên xuống dưới và v0 = 0
Vận tốc rơi
v = gt.
Quãng đường rơi
s = ½ gt2.
Phương trình vật rơi
x = g/2.t2.
Hệ thức độc lập:
v2 = 2gs
BÀI TẬP CƠ BẢN
Bµi 1: Từ độ cao 44,1 m người ta thả rơi một viên bi. Hỏi sau bao lâu viên bi chạm đất? Tính vận tốc viên bi
lúc đó. Lấy g = 9,8 m/s2.
Bµi 2: Một hòn đá rơi từ miệng đến đáy giếng mất 2,5s. Tính độ sâu của giếng. Lấy g = 9,8 m/s2.
Bµi 3: Một vật nặng rơi từ độ cao 20 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2.
a. Tính thời gian rơi.
b.Xác định vận tốc của vật khi chạm đất.
Bµi 4: Từ độ cao h, thả một viên bi rơi tự do. Lấy g = 9,8 m/s2.
a. Tính quãng đường viên bi rơi trong 3 s đầu tiên và trong giây thứ 3.
b.Sau 5 s kể từ lúc bắt đầu rơi, viên bi chạm đất. Tính h và vận tốc của viên bi khi chạm đất.
Bµi 5: Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m. Lấy g = 10 m/s2.
a.Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất.
b.Tính quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng.
Bµi 6: Một vật rơi tự do trong giây cuối rơi được 35 m. Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất và
độ cao nơi thả vật. Lấy g = 10 m/s2.
Bµi 7: Từ một vị trí cách mặt đất một độ cao h, người ta thả rơi một vật. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua sức cản
không khí.
a. Tính quãng đường vật rơi trong 2 s đầu tiên.
b. Trong 1s trước khi chạm đất vật rơi được 20 m. Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất, từ đó
suy ra độ cao nơi thả vật.
c. Tính vận tốc của vật khi chạm đất.
Bµi 8: Thả một vật từ độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g= 10m/s2.
a. Tính quãng đường mà vật rơi tự do di được trong giây thứ ba. Trong khoảng thời gian đó vận tốc của vật
đã tăng được bao nhiêu?
b. Biết khi chạm đất vận tốc của vật là 32 m/s. Tìm h.
Bµi 9: Moät vaät rôi töï do. Thôøi gian rôi laø 10 s. Laáy g = 10 m/s2. Haõy tính :
a. Thôøi gian rôi 90 m ñaàu tieân.
b. Thôøi gian vaät rôi 180 m cuoái cuøng

Thầy Nguyễn Văn Dân – Long An – 0975733056
-------------------------------------...
Thầy Nguyễn Văn Dân Long An 0975733056
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
CHƯƠNG I – ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Năm học 2014 – 2015
Khối 10 nâng cao
(Thầy NGUYỄN VĂN DÂN biên soạn)
---------------
Chủ đề 4: Rơi tự do
Định nghĩa: Là sự rơi của một vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
Tính chất:
+ Phương rơi: thẳng đứng.
+ Chiều rơi: từ trên xuống.
+ Chuyển động là nhanh dần đều gia tốc rơi g 9,8 m/s
2
.
+ Mọi vật đều rơi nhanh như nhau.
Công thức:
Chọn chiều dương từ trên xuống dưới và v
0
= 0
Vận tốc rơi v = gt.
Quãng đường rơi s = ½ gt
2
.
Phương trình vật rơi x = g/2.t
2
.
Hệ thức độc lập: v
2
= 2gs
BÀI TẬP CƠ BẢN
Bµi 1: Từ độ cao 44,1 m người ta thả rơi một viên bi. Hỏi sau bao lâu viên bi chạm đất? Tính vận tốc viên bi
lúc đó. Lấy g = 9,8 m/s
2
.
Bµi 2: Một hòn đá rơi từ miệng đến đáy giếng mất 2,5s. Tính độ sâu của giếng. Lấy g = 9,8 m/s
2
.
Bµi 3: Một vật nặng rơi từ độ cao 20 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s
2
.
a. Tính thời gian rơi.
b.Xác định vận tốc của vật khi chạm đất.
Bµi 4: Từ độ cao h, thả một viên bi rơi tự do. Lấy g = 9,8 m/s
2
.
a. Tính quãng đường viên bi rơi trong 3 s đầu tiên và trong giây thứ 3.
b.Sau 5 s kể từ lúc bắt đầu rơi, viên bi chạm đất. Tính h và vận tốc của viên bi khi chạm đất.
Bµi 5: Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m. Lấy g = 10 m/s
2
.
a.Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất.
b.Tính quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng.
Bµi 6: Một vật rơi tự do trong giây cuối rơi được 35 m. Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đt và
độ cao nơi thả vật. Lấy g = 10 m/s
2
.
Bµi 7: Từ một vị trí cách mặt đất một độ cao h, người ta thả rơi một vật. Lấy g = 10 m/s
2
, bỏ qua sức cản
không khí.
a. Tính quãng đường vật rơi trong 2 s đầu tiên.
b. Trong 1s trước khi chạm đất vật rơi được 20 m. Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất, từ đó
suy ra độ cao nơi thả vật.
c. Tính vận tốc của vật khi chạm đất.
Bµi 8: Thả một vật từ độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g= 10m/s
2
.
a. Tính quãng đường mà vật rơi tự do di được trong giây thứ ba. Trong khoảng thời gian đó vận tốc của vật
đã tăng được bao nhiêu?
b. Biết khi chạm đất vận tốc của vật là 32 m/s. Tìm h.
Bµi 9: Moät vaät rôi töï do. Thôøi gian rôi laø 10 s. Laáy g = 10 m/s
2
. Haõy tính :
a. Thôøi gian rôi 90 m ñaàu tieân.
b. Thôøi gian vaät rôi 180 m cuoái cuøng
vật lý bài tập 11 - Trang 2
vật lý bài tập 11 - Người đăng: Hà Văn Thạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
vật lý bài tập 11 9 10 904