Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý đại cương

Được đăng lên bởi Huỳnh Đức Tin
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bμi gi¶ng VËt lý ®¹i c¬ng
T¸c gi¶: PGS. TS §ç Ngäc UÊn
ViÖn VËt lý kü thuËt
Trêng §H B¸ch khoa Hμ néi
Vật lý đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý đại cương - Người đăng: Huỳnh Đức Tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Vật lý đại cương 9 10 142