Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý hạt nhân

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trao đổi trực tuyến tại:
 l

Khái Quát Về Vật Lý Hạt Nhân - 1

Vật lý hạt nhân là một ngành của vật lý đi sâu nghiên cứu về hạt nhân của nguyên
tử (gọi tắt là hạt nhân), mô tả và tìm ra các cấu trúc, tính chất cũng như các quy
luật biến đổi và chuyển hóa trong hạt nhân.

Nguyên Tử
Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của vật chất mà có tính chất vật lý và hóa học đặc
trưng. Mỗi loại nguyên tử tạo nên một nguyên tố. Mỗi nguyên tố có một nguyên tử
số xác định.
Đối với vật lý, nguyên tử chưa được coi là phần tử nhỏ nhất, các nhà vật lý còn
tìm ra các thành phần nhỏ bé hơn của nguyên tử và xây dựng một lý thuyết nguyên
tử. Trong các phản ứng hóa học, nguyên tử là phần tử nhỏ nhất không phân chia
được. Ý nghĩa này mang lại tên gọi nguyên tử, "phần tử luôn giữ nguyên".
Lý thuyết cho rằng tất cả vật chất được tạo thành từ các nguyên tử được gọi là lý
thuyết nguyên tử

Mô hình sơ khai về Nguyên Tử
Democritus là người đầu tiên đưa ra khái niệm nguyên tử. Mô hình nguyên tử là
một thành phần của lý thuyết nguyên tử, nó phát biểu rằng nguyên tử được tạo
thành từ các phần tử nhỏ hơn được gọi là các hạt hạ nguyên tử (tiếng Anh:
subatomic particle). Khái niệm nguyên tử được Democritus đưa ra từ khoảng 450

TCN.
Tuy nhiên, các nhà khoa học cổ Hy Lạp không dựa trên các phương pháp thực
nghiệm để xây dựng các lý thuyết mà dựa trên siêu hình học. Chính vì thế mà từ
khi Democritus đưa ra khái niệm đó cho đến tận thế kỷ thứ 18 thì người ta mới có
những bước tiến bộ đáng kể trong việc phát triển lý thuyết về nguyên tử.
Trong hoá học, từ định luật về bảo toàn khối lượng, định luật tỷ lệ các chất trong
các phản ứng hoá học, vào năm 1808, John Dalton (1766-1844) đã đưa ra lý thuyết
nguyên tử của mình để giải thích các định luật trên. Lý thuyết của ông dựa trên
năm giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất phát biểu rằng tất cả vật chất đều được tạo
thành từ các nguyên tử. Giả thuyết thứ hai là các nguyên tử của cùng một nguyên
tố sẽ có cùng một cấu trúc và tính chất. Giả thuyết thứ ba là các nguyên tử không
thể bị phân chia, không thể được sinh ra hoặc mất đi. Giả thuyết thứ tư là các
nguyên tử của các nguyên tố khác nhau kết hợp với nhau để tạo ra các hợp chất.
Giả thuyết thứ năm là trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử có thể kết hợp,
phân tách hoặc tái sắp xếp lại. Lý thuyết của Dalton không chỉ giải thích các định
luật trên mà còn là cơ sở để xây dựng các lý thuyết khác về nguyên tử sau này.
Cả Democritus và John Dalton đều cho rằng nguyên tử không có cấu...
Trao đi trc tuyến ti:
www.mientayvn.com/chat_box_li.htm l
Vật lý hạt nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý hạt nhân - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Vật lý hạt nhân 9 10 28