Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý hạt nhân

Được đăng lên bởi Thân Việt Dũng
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung

Vật lý hạt nhân

1.
2.
3.
4.
5.

Mở đầu
Tính chất cơ bản của hạt nhân
Hiện tượng phóng xạ
Phản ứng hạt nhân
Năng lượng hạt nhân

Lê Quang Nguyên
www4.hcmut.edu.vn/~leqnguyen
nguyenquangle59@yahoo.com

1. Mở đầu – 1

1. Mở đầu – 2

• 1896 – Becquerel khám phá hiện tượng phóng
xạ của các hợp chất Uranium.
• Rutherford chứng tỏ tia phóng xạ gồm ba loại:
tia alpha, beta và gamma.
• 1911 – Rutherford, Geiger and Marsden thực
hiện tán xạ hạt alpha trên nguyên tử, từ đó
thiết lập mô hình nguyên tử gồm hạt nhân +
electron.
• 1919 – Rutherford phát hiện phản ứng hạt
nhân: hạt nhân oxygen + alpha
hạt nhân
nitrogen.

• 1932 – Chadwick phát hiện hạt neutron.
Ivanenko đưa ra mô hình hạt nhân gồm proton
và neutron.
• 1933 – Fredéric Joliot và Irène Curie khám phá
hiện tượng phóng xạ nhân tạo.
• 1935 – Yukawa: lực hạt nhân được thực hiện
thông qua trao đổi các hạt π-meson.
• 1938 – Hahn và Strassman khám phá sự phân
hạch hạt nhân.
• 1942 – Fermi thực hiện lò phản ứng hạt nhân
có điều khiển đầu tiên.

2. Tính chất cơ bản của hạt nhân

1. Mở đầu – 3

H. Becquerel

O. Hahn

E. Rutherford

E. Fermi

J. Chadwick

Frederic & Irene

H. Yukawa

D. Ivanenko

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cấu trúc
Kích thước
Momen spin và momen động
Momen từ hạt nhân
Lực hạt nhân
Năng lượng liên kết

2a. Cấu trúc hạt nhân (tt)

2a. Cấu trúc hạt nhân
• Hạt nhân cấu tạo từ các nucleon
(proton, neutron).
• Ký hiệu:
X: ký hiệu hóa học

A
Z

X

Z: số proton (bậc số nguyên tử)
A = Z + N: số khối

• Ví dụ:

27
13

Al

Al: nhôm

• Khối lượng nucleon:
Khối lượng
Hạt
kg

u

MeV/c2

Proton

1,6726 × 10-27 1,007825

938,79

Neutron

1,6750 × 10-27 1,008665

939,57

Electron

9,101 × 10-31

5,486 × 10-4 0,511

Z = 13

1u = 1,660559 × 10-27 kg = 931,5 MeV/c2

A = 27

Nguyên tử C12 có khối lượng bằng 12u

2c. Momen spin và momen động

2b. Kích thước hạt nhân
• Năm 1911, Rutherford dùng
các hạt α bắn phá hạt nhân,
qua đó ước lượng bán kính hạt
nhân:

R ≈ R0 A1 3
R0 ≈ 1,2 × 10−15 m = 1,2 fm
• Vậy:
– thể tích hạt nhân tỷ lệ với số
khối A.
– mọi hạt nhân đều có khối
lượng riêng gần bằng nhau.

10-10 m

• Giống như electron, các nucleon cũng có spin
bằng ½.
• Momen động của một nucleon bằng tổng
momen động quỹ đạo và momen động spin.
• Momen động của hạt nhân bằng tổng momen
động của các nucleon. Nó có độ lớn:
J = ℏ j ( j + 1)

10-15 m

2d. Momen từ hạt nhân

• j = 1, 2, 3, ... nếu A chẵn,
• j = 1/2, 3/2, 5/2, ... nếu A lẻ.

2d. Momen từ hạt nhân (tt)

• Momen từ hạt nhân bằng tổng các momen từ
của các nucleon.
• Cộ...
Vật lý hạt nhân
Lê Quang Nguyên
www4.hcmut.edu.vn/~leqnguyen
nguyenquangle59@yahoo.com
Nội dung
1. Mở đầu
2. Tính chất cơ bản của hạt nhân
3. Hiện tượng phóng xạ
4. Phản ứng hạt nhân
5. Năng lượng hạt nhân
1. Mở đầu – 1
1896 Becquerel khám phá hiện tượng phóng
xạ của các hợp chất Uranium.
Rutherford chứng tỏ tia phóng xạ gồm ba loại:
tia alpha, beta và gamma.
1911 Rutherford, Geiger and Marsden thực
hiện tán xạ hạt alpha trên nguyên tử, từ đó
thiết lập nh nguyên t gồm hạt nhân +
electron.
1919 Rutherford phát hiện phản ứng hạt
nhân: hạt nhân oxygen + alpha hạt nhân
nitrogen.
1. Mở đầu – 2
1932 Chadwick phát hiện hạt neutron.
Ivanenko đưa ra hình hạt nhân gồm proton
và neutron.
1933 Fredéric Joliot Irène Curie khám p
hiện tượng phóng xạ nhân tạo.
1935 Yukawa: lực hạt nhân được thực hiện
thông qua trao đổi các hạt π-meson.
1938 Hahn Strassman khám phá sự phân
hạch hạt nhân.
1942 Fermi thực hiện phản ứng hạt nhân
có điều khiển đầu tiên.
Vật lý hạt nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý hạt nhân - Người đăng: Thân Việt Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Vật lý hạt nhân 9 10 346