Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Được đăng lên bởi thanhtung156
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2. QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN NƠTRON
2.1 Phương trình đơn năng Boltzman
Đầu tiên chúng ta xem xét phương trình khuếch tán nơtron một cách tổng
quan nhất, sau đó xét đến phương trình khuếch tán đơn giản hơn nhờ vào một số
phép gần đúng. Giả sử rằng tất cả các nơtron có cùng một tốc độ. Phương trình
động học hay phương trình vận chuyển nơtron sẽ miêu tả mật độ nơtron theo vị trí
và chiều chuyển động của chúng trong lò phản ứng hạt nhân. Phương trình này
miêu tả đúng đắn trạng thái của mật độ thông lượng nơtron, đặc biệt là ở biên của
lò phản ứng nơi có sự bất đẳng hướng. Thật vậy, các nơtron đi ra khỏi lò ít khả
năng quay trở lại và mật độ nơtron khuếch tán ra ngoài lò lớn hơn mật độ nơtron
khuếch tán vào trong lò. Tương tự, phương trình vận chuyển nơtron có khả năng
miêu tả đúng đắn sự khuếch tán nơtron trong các môi trường có hấp thụ mạnh
nơtron. Phương trình khuếch tán nơtron đơn giản (hệ quả của định luật Fick)
không cho kết quả thoả mãn ở biên lò phản ứng hay trong các môi trường hấp thụ
mạnh nơtron. Do đó, phương trình khuếch tán đơn giản chỉ có thể được sử dụng
thành công nếu có một vài thay đổi. Sự đúng đắn của những thay đổi như vậy cần
phải xuất phát từ phương trình vận chuyển nơtron. Để đơn giản trong tính toán,
chúng ta chỉ xem xét các nơtron có cùng tốc độ (đơn năng) và sự thay đổi của mật
độ thông lượng nơtron theo trục oz.
Cho N(z,θ,φ) là số nơtron trong một đơn vị thể tích và trong một đơn vị góc
khối; chiều chuyển động của các nơtron ở trong khoảng góc dθ của θ và dφ của φ
(Hình 2.1).
z+dzd 

z

zd 
dV

x



y


Hình 2.1 Sơ đồ hình học đối với phương trình động học

Như vậy, N(z,θ,φ)dΩ là số nơtron thuộc yếu tố góc khối dΩ = sinθ.dθ.dφ
(ký hiệu Ω bao gồm cả hai toạ độ θ và φ). Do đó:
( z , )  N ( z , ).v

biểu thị mật độ thông lượng nơtron trong đơn vị góc khối, và
( z )  ( z , )d

Trong trường hợp khuếch tán là đẳng hướng: N 

(2.1)
n
nv
và  
; từ (2.1)
4
4

người ta thu được biểu thức ( z ) trùng với biểu thức của mật độ thông lượng
nơtron trong chương 1:
 2

nv
( z )   sin  .d .d nv
4
0 0

Để rút ra phương trình vận chuyển nơtron, ta xem xét sự cân bằng nơtron
theo chiều Ω đã cho, trong một yếu tố thể tích dV. Sự cân bằng này có thể được
viết dưới dạng:
L + A + R = Q + R’

(2.2)

trong đó, ý nghĩa của các số hạng là như sau:
+ L là số nơtron khuếch tán trong dV và sau khi khuếch tán vẫn giữ nguyên chiều
chuyển động Ω.
+ A là số nơtron có chiều chuyển động Ω nhưng bị hấp thụ trong dV.
+ R là số nơtron với...
Chương 2. QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN NƠTRON
2.1 Phương trình đơn năng Boltzman
Đầu tiên chúng ta xem xét phương trình khuếch tán nơtron một cách tổng
quan nhất, sau đó xét đến phương trình khuếch tán đơn giản hơn nhờ vào một số
phép gần đúng. Giả sử rằng tất cả các nơtron cùng một tốc độ. Phương trình
động học hay phương trình vận chuyển nơtron sẽ miêu tả mật độ nơtron theo vị trí
chiều chuyển động của chúng trong phản ứng hạt nhân. Phương trình này
miêu tả đúng đắn trạng thái của mật độ thông lượng nơtron, đặc biệt là biên của
phản ứng nơi sự bất đẳng ng. Thật vậy, các nơtron đi ra khỏi ít khả
năng quay trở lại mật độ nơtron khuếch tán ra ngoài lò lớn hơn mật độ nơtron
khuếch tán vào trong lò. Tương tự, phương trình vận chuyển nơtron khả năng
miêu tả đúng đắn sự khuếch tán nơtron trong các môi trường hấp thụ mạnh
nơtron. Phương trình khuếch tán nơtron đơn giản (hệ quả của định luật Fick)
không cho kết quả thoả mãn ở biênphản ng hay trong các môi trường hấp thụ
mạnh nơtron. Do đó, phương trình khuếch tán đơn giản chỉ thể được sử dụng
thành công nếu có một vài thay đổi. Sự đúng đắn của những thay đổi như vậy cần
phải xuất phát từ phương trình vận chuyển nơtron. Để đơn giản trong tính toán,
chúng ta chỉ xem xét các nơtron có cùng tốc độ (đơn năng) và sự thay đổi của mật
độ thông lượng nơtron theo trục oz.
Cho N(z,θ,φ) là số nơtron trong một đơn vị thể tích và trong một đơn vị góc
khối; chiều chuyển động của các nơtron trong khoảng góc dθ của θ dφ của φ
(Hình 2.1).
Như vậy, N(z,θ,φ)dΩ số nơtron thuộc yếu tố góc khối = sinθ.dθ.dφ
(ký hiệu Ω bao gồm cả hai toạ độ θ và φ). Do đó:
vzNz ).,(),(
x
y
z
z+dz
d
z
d
dV
Hình 2.1 Sơ đồ hình học đối với phương trình động học
VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN - Người đăng: thanhtung156
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 9 10 384