Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Được đăng lên bởi thanhtung156
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 5. PHƯƠNG TRÌNH TỚI HẠN CỦA LÒ PHẢN ỨNG
HẠT NHÂN NƠTRON NHIỆT CÓ VÀNH PHẢN XẠ
(LÝ THUYẾT MỘT NHÓM NƠTRON)
5.1 Phương trình tổng quát
Trong các chương trước, chúng ta đã xem xét các vấn đề về lò phản ứng hạt
nhân nhiệt trong vùng hoạt, với biên phân cách với môi trường bên ngoài được giả
thiết là không khuếch tán nơtron. Trong thực tế của đa số các trường hợp, lò phản
ứng hạt nhân gồm có một vùng hoạt lò phản ứng và một lớp bao quanh, gọi là
vành phản xạ. Tác dụng của vành phản xạ là để phản xạ các nơtron trở lại vùng
hoạt càng nhiều càng tốt. Các nơtron được phản xạ vào vùng hoạt cũng tham gia
vào phản ứng phân hạch hạt nhân dây chuyền, và kết quả là làm nhỏ hơn khối
lượng tới hạn khi so với lò phản ứng hạt nhân không có vành phản xạ. Lợi ích
mang lại từ vành phản xạ là cao hơn chi phí để xây dựng vành phản xạ. Trong lò
phản ứng hạt nhân không có vành phản xạ, mật độ thông lượng nơtron có cực đại
tại tâm vùng hoạt lò phản ứng và bằng không tại biên ngoại suy của nó. Điều đó
có nghĩa rằng đối với lò phản ứng không có vành phản xạ, các thanh nhiên liệu ở
gần biên vùng hoạt bị cháy ít hơn. Trong lò phản ứng hạt nhân có vành phản xạ,
mật độ thông lượng nơtron bằng không tại biên ngoại suy của vành phản xạ; còn ở
gần biên của vùng hoạt, mật độ thông lượng nơtron được nâng cao lên. Vì vậy,
nhiên liệu hạt nhân được sử dụng trong lò phản ứng có vành phản xạ sẽ cháy đồng
đều hơn so với trong lò phản ứng không có vành phản xạ.
Một vành phản xạ lò phản ứng có hiệu quả cần phải có những đặc tính sau:
(1) Tiết diện tán xạ Σs lớn: Chúng ta xem xét một nơtron đi từ vùng hoạt vào
vành phản xạ. Nếu Σs lớn, độ dài tự do trung bình khuếch tán λ s sẽ là nhỏ;
nơtron sẽ chịu một va chạm rất gần với vùng hoạt và khả năng để trở lại
vùng hoạt sẽ lớn hơn.
(2) Tiết diện hấp thụ Σa nhỏ: Tiết diện hấp thụ nơtron của vành phản xạ càng
nhỏ thì khả năng nơtron tránh hấp thụ trong vành phản xạ và trở lại vùng
hoạt càng lớn.
(3) A nhỏ (các hạt nhân nhẹ): Việc rò nơtron từ vùng hạot vào vành phản xạ
không chỉ đối với nơtron nhiệt mà cả đối với nơtron nhanh. Nếu vành phản
xạ gồm các hạt nhân nhẹ thì vành phản xạ đồng thời có tác dụng như một
chất làm chậm. Một phần các nơtron nhanh đi vào vành phản xạ sẽ bị nhiệt
hoá và khuếch tán trở lại vùng hoạt. Vấn đề nhiệt hoá nơtron trong vành
phản xạ có một thuận lợi lớn là không có hiện tượng hấp thụ công hưởng
trong U238. Nhưng trái lại khi sử dụng các chất có A bé làm vành phản xạ
cũng có một vấn đề rằng cosin trung bình của góc khuếch tán...
Chương 5. PHƯƠNG TRÌNH TỚI HẠN CỦA LÒ PHẢN ỨNG
HẠT NHÂN NƠTRON NHIỆT CÓ VÀNH PHẢN XẠ
(LÝ THUYẾT MỘT NHÓM NƠTRON)
5.1 Phương trình tổng quát
Trong các chương trước, chúng ta đã xem xét các vấn đề về lò phản ứng hạt
nhân nhiệt trong vùng hoạt, với biên phân cách với môi trường bên ngoài được giả
thiết không khuếch tán nơtron. Trong thực tế của đa số các trường hợp, lò phản
ứng hạt nhân gồm một vùng hoạt lò phản ứng một lớp bao quanh, gọi
vành phản xạ. Tác dụng của vành phản xạ để phản xạ các nơtron trở lại vùng
hoạt càng nhiều càng tốt. Các nơtron được phản xạ vào vùng hoạt cũng tham gia
vào phản ứng phân hạch hạt nhân dây chuyền, kết quả làm nhỏ hơn khối
lượng tới hạn khi so với lò phản ứng hạt nhân không nh phản xạ. Lợi ích
mang lại từ vành phản xạ cao hơn chi phí để xây dựng vành phản xạ. Trong
phảnng hạt nhân không nh phản xạ, mật độ thông lượng nơtron cực đại
tại tâm vùng hoạt phản ứng bằng không tại biên ngoại suy của nó. Điều đó
nghĩa rằng đối với lò phản ứng không vành phản xạ, các thanh nhiên liệu
gần biên vùng hoạt bị cháy ít hơn. Trong phản ứng hạt nhân vành phản xạ,
mật độ thông lượng nơtron bằng không tại biên ngoại suy của vành phản xạ; còn
gần biên của vùng hoạt, mật độ thông lượng nơtron được nâng cao lên. vậy,
nhiên liệu hạt nhân được sử dụng trong lò phản ứng có vành phản xạ sẽ cháy đồng
đều hơn so với trong lò phản ứng không có vành phản xạ.
Một vành phản xạ lò phản ứng có hiệu quả cần phải có những đặc tính sau:
(1) Tiết diện tán xạ Σ
s
lớn: Chúng ta xem t một nơtron đi từ vùng hoạt vào
vành phản xạ. Nếu Σ
s
lớn, độ dài tự do trung bình khuếch tán λ
s
sẽ nhỏ;
nơtron sẽ chịu một va chạm rất gần với vùng hoạt khả năng để trở lại
vùng hoạt sẽ lớn hơn.
(2) Tiết diện hấp thụ Σ
a
nhỏ: Tiết diện hấp thụ nơtron của vành phản xạ càng
nhỏ thì khả ng nơtron tránh hấp thụ trong vành phản xạ trở lại vùng
hoạt càng lớn.
(3) A nhỏ (các hạt nhân nhẹ): Việc nơtron từ vùng hạot vào vành phản xạ
không chỉ đối với nơtron nhiệt mà cả đối với nơtron nhanh. Nếu vành phản
xạ gồm c hạt nhân nhẹ thì vành phản xạ đồng thời tác dụng n một
chất làm chậm. Một phần các nơtron nhanh đi vào vành phản xạ sẽ bị nhiệt
hoá khuếch tán trở lại vùng hoạt. Vấn đề nhiệt hoá nơtron trong vành
phản xạ một thuận lợi lớn không hiện tượng hấp thụ công ởng
trong U
238
. Nhưng trái lại khi sử dụng các chất A làm vành phản xạ
cũng có một vấn đề rằng cosin trung bình của góc khuếch n nơtron
A3
2
0
có giá trị lớn và nơtron có khuynh hướng giữ nguyên chiều
chuyển động ban đầu sau khi va chạm; điều đó cũng làm giảm chút ít hiệu
VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN - Người đăng: thanhtung156
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 9 10 463