Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Được đăng lên bởi thanhtung156
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3. QUÁ TRÌNH LÀM CHẬM NƠTRON
3.1 Cơ chế làm chậm nơtron – Tán xạ đàn hồi
Các nơtron nhanh chuyển động trong một môi trường sẽ bị mất năng lượng
(bị làm chậm) do va chạm với hạt nhân của môi trường đó. Việc làm chậm nơtron
được tiếp tục cho đến khi tốc độ của chúng đạt tới cân bằng nhiệt trong môi
trường. Trong quá trình làm chậm, một số nơtron bị bắt bởi các hạt nhân khi nó va
chạm, còn một số thì chuyển động ra khỏi môi trường. Các hiệu ứng này là rất
quan trọng trong việc thiết kế lò phản ứng hạt nhân. Như vậy, quãng đường trung
bình mà nơtron phân hạch (nơtron nhanh) trải qua để đạt được tới năng lượng
nhiệt là liên quan trực tiếp đến kích thước lò phản ứng hạt nhân. Chúng ta sẽ xem
xét hiện tượng và rút ra các công thức trong quá trình làm chậm nơtron.


v
 
v0  VC



n


v0


va



VC

A

V


vb

Hệ toạ độ phòng thí nghiệm

Hệ toạ độ tâm khối lượng

Hình 3.1 Tán xạ của nơtron trong các hệ toạ độ
phòng thí nghiệm L và tâm khối lượng C

Sự va chạm của các nơtron có thể được miêu tả nhờ vào các định luật va
chạm đàn hồi trong cơ học. Để thuận tiện trong tính toán, đầu tiên chúng ta sẽ
phân tích sự va chạm trong hệ toạ độ tâm khối lượng, và sau đó chuyển sang hệ
toạ độ phòng thí nghiệm. Hình 3.1 miêu tả sự va chạm trong hai hệ toạ độ, còn
Bảng 3.1 trình bày các đại lượng tương ứng.


Tốc độ của tâm khối lượng VC thu được từ điều kiện là động lượng của hệ
thống nơtron + hạt nhân thì bằng với động lượng của nơtron trong hệ toạ độ phòng
thí nghiệm:



v

(1  A).VC v0  VC  0
1 A

(3.1)

Tốc độ của nơtron trong hệ toạ độ tâm khối lượng là:
 

v0  VC v0 



v0
Av
 0
1 A 1 A

(3.2)

Bảng 3.1 Phân tích quá trình va chạm
Đại
lượng
K.lượng
Tốc độ
Đ.lượng
N.lượng

Hệ toạ độ phòng thí nghiệm, L
Trước va chạm Sau va chạm
Nơtron
1

v0

1. v 0

H. nhân
A
0

v02
2

0

0

Nơtron
1

v

1. v

H. nhân
A

v2
2

AV 2
2


V

A. V

Hệ toạ độ tâm khối lượng, C
Trước va chạm
Sau va chạm
Nơtron
1

H. nhân
A

H. nhân
A



( v 0  VC ) 2
2


VC

A. VC

Nơtron
1

va

va

A.v 02
2

v a2
2

A.vb2
2



v 0  VC


v 0  VC


vb

A. v b

Trong hệ toạ độ tâm khối lượng, các động lượng của nơtron và của hạt nhân
trước và sau va chạm là bằng nhau, nhưng nguợc nhau về dấu:



Av 0

1.(v 0  VC )  AVC 
1 A


1.v a  Avb

trước va chạm

(3.3)

sau va chạm

(3.4)

Định luật bảo toàn năng lượng trong hệ toạ độ tâm khối lượng cho thấy:
2

2

1  Av0 
1  v 
1
A

  A 0   v a2  vb2
2 1 A
2 1 A 
2
2

(3.5)

Từ các biểu t...
Chương 3. QUÁ TRÌNH LÀM CHẬM NƠTRON
3.1 Cơ chế làm chậm nơtron – Tán xạ đàn hồi
Các nơtron nhanh chuyển động trong một môi trường sẽ bị mất năng lượng
(bị làm chậm) do va chạm với hạt nhân của môi trường đó. Việc làm chậm nơtron
được tiếp tục cho đến khi tốc độ của chúng đạt tới cân bằng nhiệt trong môi
trường. Trong quá trình làm chậm, một số nơtron bị bắt bởi các hạt nhân khi nó va
chạm, còn một số thì chuyển động ra khỏi môi trường. Các hiệu ứng này rất
quan trọng trong việc thiết kế lò phản ứng hạt nhân. Như vậy, quãng đường trung
bình nơtron phân hạch (nơtron nhanh) trải qua để đạt được tới năng lượng
nhiệt liên quan trực tiếp đến kích thước phản ứng hạt nhân. Chúng ta sẽ xem
xét hiện tượng và rút ra các công thức trong quá trình làm chậm nơtron.
Sự va chạm của các nơtron thể được miêu tả nhờ vào các định luật va
chạm đàn hồi trong học. Để thuận tiện trong tính toán, đầu tiên chúng ta sẽ
phân tích sự va chạm trong h toạ độ tâm khối lượng, sau đó chuyển sang hệ
toạ độ phòng thí nghiệm. Hình 3.1 miêu tả sự va chạm trong hai hệ toạ độ, còn
Bảng 3.1 trình bày các đại lượng tương ứng.
Tốc độ của tâm khối lượng
C
V
thu được từ điều kiện là động lượng của hệ
thống nơtron + hạt nhân thì bằng với động lượng của nơtron trong hệ toạ độ phòng
thí nghiệm:
A
v
VvVA
CC
1
).1(
0
0
(3.1)
Tốc độ của nơtron trong hệ toạ độ tâm khối lượng là:
A
vA
A
v
vVv
C
11
00
00
(3.2)
n
V
v
0
v
A
C
Vv
0
C
V
a
v
Hệ toạ độ phòng thí nghiệm Hệ toạ độ tâm khối lượng
Hình 3.1 Tán xạ của nơtron trong các hệ toạ độ
phòng thí nghiệm L và tâm khối lượng C
VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN - Người đăng: thanhtung156
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 9 10 94