Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Được đăng lên bởi thanhtung156
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1. TƯƠNG TÁC CỦA NƠTRON VỚI VẬT CHẤT VÀ
NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA LÒ PHẢN ỨNG
1.1 Nơtron
Nơtron đóng một vai trò rất quan trọng trong các quá trình vật lý diễn ra trong
lò phản ứng hạt nhân, bởi vì nó gây ra phản ứng phân hạch hạt nhân đối với nhiên
liệu hạt nhân và bảo đảm sự duy trì của phản ứng phân hạch hạt nhân dây chuyền.

Nơtron
Hạt nhân U-235
Hình 1.1. Sơ đồ phân hạch của hạt nhân U235 dưới tác dụng của nơtron

Các nơtron và proton cấu tạo nên hạt nhân của các nguyên tử. Số proton và
nơtron trong hạt nhân được ký hiệu là Z và N tương ứng. Tổng số A = Z + N là số
khối lượng của nguyên tử, gần bằng với khối lượng của hạt nhân. Điều đó có
nghĩa rằng tổng số khối lượng của các electron trong nguyên tử là không đáng kể
so với khối lượng hạt nhân. Proton mang điện tích dương bằng +1,6.10 -19C, có
khối lượng bằng 1,6726.10-27kg và là một hạt cơ bản bền; còn nơtron là một hạt
trung hòa (không mang điện tích) có khối lượng bằng 1,675.10- 27kg hay
989,573MeV.
Nơtron là một hạt chỉ bền trong hạt nhân, nghĩa là quá trình phân rã của
nơtron trong hạt nhân bền vững bị cấm về mặt năng lượng; nơtron chỉ bị phân rã
khi có đủ năng lượng để thắng năng lượng liên kết của nó trong hạt nhân. Ở trạng
thái tự do, nơtron nhanh chóng bị phân rã thành proton, p, electron, e -, và phản
nơtrino,  , với thời gian bán rã, T1 / 2  11,7 phút:
1 / 2 11, 7 p
n  T
  p  e   

(1.1)

Trong vật lý lò phản ứng hạt nhân, các nơtron luôn luôn được xem xét ở
trang thái tự do vì các quá trình vật lý trong lò phản ứng diễn ra khá nhanh nên
trạng thái không bền của nơtron tự do không đóng vai tròn quan trọng. Điều đó
cũng có nghĩa rằng thời gian sống của nơtron tự do là khá dài so với thời gian
tương tác của nó với vật chất trong lò phản ứng hạt nhân.
Các nơtron đươc sinh ra trong lò phản ứng do phân hạch hạt nhân nhiên
liệu có năng lượng từ 0 đến 10 MeV. Tính chất tương tác của các nơtron với vật
1

chất khác nhau trong các vùng năng lượng khác nhau. Vì thế, người ta phân chia
dải năng lượng từ 0 đến 10 MeV thành 3 vùng năng lượng tương ứng với các tính
chất khác nhau của tương tác nơtron với vật chất. Các nơtron nhiệt có năng lượng
E trong vùng năng lượng từ 0 đến nhỏ hơn hoặc bằng 0,1 eV (0 < E ≤ 0,1eV). Các
nơtron trung gian có năng lượng, E, trong vùng năng lượng lớn hơn 0,1eV đến nhỏ
hơn hoặc bằng 100 KeV (0,1 eV < E ≤ 100 KeV). Các nơtron nhanh có năng
lượng, E, trong vùng năng lượng từ lớn hơn 100 KeV đến nhỏ hơn hoặc bằng 10
MeV (100 KeV < E ≤ 10 MeV). Các lò phản ứn...
Chương 1. TƯƠNG TÁC CỦA NƠTRON VỚI VẬT CHẤT VÀ
NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA LÒ PHẢN ỨNG
1.1 Nơtron
Nơtron đóng một vai trò rất quan trọng trong các quá trình vật lý diễn ra trong
phản ứng hạt nhân, bởi vì nó gây ra phản ứng phân hạch hạt nhân đối với nhiên
liệu hạt nhân và bảo đảm sự duy trì của phản ứng phân hạch hạt nhân dây chuyền.
Các nơtron và proton cấu tạo nên hạt nhân của các nguyên tử. Số proton
nơtron trong hạt nhân được ký hiệu là Z và N tương ứng. Tổng số A = Z + N là số
khối lượng của nguyên tử, gần bằng với khối lượng của hạt nhân. Điều đó
nghĩa rằng tổng số khốiợng của các electron trong nguyên tử không đáng kể
so với khối lượng hạt nhân. Proton mang điện tích dương bằng +1,6.10
-19
C, có
khốing bằng 1,6726.10
-27
kg một hạt bản bền; còn nơtron một hạt
trung hòa (không mang điện tích) khối lượng bằng 1,675.10-
27
kg hay
989,573MeV.
Nơtron một hạt chỉ bền trong hạt nhân, nghĩa quá trình phân của
nơtron trong hạt nhân bền vững bị cấm về mặt ng ng; nơtron chỉ bị phân
khi đủ năng lượng để thắng năng lưng liên kết của nó trong hạt nhân. trạng
thái tự do, nơtron nhanh chóng bị phân thành proton, p, electron, e
-
, phản
nơtrino,
, với thời gian bán rã,
2/1
T
11,7 phút:
(1.1)
Trong vật phản ứng hạt nhân, các nơtron luôn luôn được xem xét
trang thái tự do các quá trình vật trong phản ứng diễn ra khá nhanh n
trạng thái không bền của nơtron tự do không đóng vai tròn quan trọng. Điều đó
cũng nghĩa rằng thời gian sống của nơtron tự do khá dài so với thời gian
tương tác của nó với vật chất trong lò phản ứng hạt nhân.
Các nơtron đươc sinh ra trong lò phản ứng do phân hạch hạt nhân nhiên
liệu năng lượng từ 0 đến 10 MeV. Tính chất tương tác của các nơtron với vật
1
epn
pT 7,11
2/1
Nơtron
Hạt nhân U-235
Hình 1.1. Sơ đồ phân hạch của hạt nhân U
235
dưới tác dụng của nơtron
VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN - Người đăng: thanhtung156
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 9 10 301