Ktl-icon-tai-lieu

Vật lý thông kê và nhiệt động học

Được đăng lên bởi ntlap3009
Số trang: 163 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LÝ

TS. ÑOÃ XUAÂN HOÄI

TAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ
2003

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Cuoán saùch naøy ñöôïc vieát xuaát phaùt töø giaùo trình vaät lyù thoáng keâ ñaõ giaûng cho caùc lôùp sinh vieân naêm thöù tö
khoa Vaät lyù, tröôøng ÑHSP TP.HCM töø moät vaøi naêm qua. Tuy ñöôïc soaïn theo tinh thaàn cuûa chöông trình hieän
haønh taïi khoa Vaät lyù, tröôøng ÑHSP TP. HCM, nhöng noäi dung saùch cuõng ñaõ ñöôïc môû roäng theâm, nhaèm cung
caáp tö lieäu cho sinh vieân.
Saùch ñöôïc trình baøy vôùi noã löïc lôùn veà maët sö phaïm: Ngoaøi phaàn baøi taäp keøm theo moãi chöông ñeå cuûng coá
cuõng nhö ñeå ñaøo saâu theâm nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc phaân tích trong phaàn lyù thuyeát, moät soá ñeà taøi lôùn hôn ñöôïc
soaïn döôùi daïng caùc “vaán ñeà” ñeå sinh vieân taäp laøm quen vôùi vieäc nghieân cöùu töøng ñeà taøi khoa hoïc troïn veïn vaø
sinh vieân thaáy ñöôïc caùc lónh vöïc aùp duïng cuûa vaät lyù thoáng keâ, ví duï nhö trong vaät lyù thieân vaên. Phaàn naøy cuõng
coù theå duøng ñeå gôïi yù cho caùc sinh vieân laøm seminar trong naêm hoïc, luaän vaên toát nghieäp, hoaëc coù theå naâng cao
theâm ñeå chuaån bò cho caùc luaän vaên Thaïc só vaät lyù. Nhaän thöùc ñöôïc raèng vieäc naém vöõng ít nhaát laø moät ngoaïi ngöõ
ñeå ñöôïc töï naâng cao trong quaù trình ñaøo taïo laø ñieàu nhaát thieát phaûi coù ñoái vôùi moãi sinh vieân neân trong phaàn phuï
luïc coù keøm theo moät danh muïc caùc töø ngöõ ñoái chieáu Vieät-Anh-Phaùp thöôøng ñöôïc söû duïng trong moân vaät lyù
thoáng keâ. Hy voïng raèng phaàn naøy seõ giuùp ích cho caùc sinh vieân khi söû duïng ngoaïi ngöõ trong khi hoïc taäp.
Cuõng caàn nhaán maïnh raèng theo yù kieán cuûa moät soá nhaø vaät lyù coù uy tín treân theá giôùi thì phaàn nhieät ñoäng löïc
hoïc phaûi ñöôïc xem nhö laø heä quaû cuûa moân cô hoïc thoáng keâ, ñöôïc trình baøy nhö moät moân vaät lyù lyù thuyeát thöïc
söï, coù nghóa laø phaùt xuaát töø caùc tieân ñeà, cuõng töông töï nhö moân cô hoïc löôïng töû chaúng haïn. Phaàn khaùc, ta cuõng
neân nhôù raèng moân cô hoïc thoáng keâ, cuøng vôùi cô hoïc löôïng töû vaø lyù thuyeát töông ñoái, hieän ñang taïo neân moät
trong caùc truï coät cuûa vaät lyù hieän ñaïi. Cuoán saùch naøy ñöôïc xaây döïng treân tinh thaàn ñoù.
Moät caùch toùm taét thì vaät lyù thoáng keâ coù theå ñöôïc hieåu nhö laø moân hoïc khaûo saùt caùc tính chaát vó moâ cuûa moät
heä vaät lyù xuaát phaùt töø caùc ñaëc tính vi moâ cuûa nhöõng haït caáu taïo neân heä. Nhöng caùc ñaëc tính vi moâ naøy c...
TRƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM TP. H CHÍ MINH
KHOA LÝ
TS. ÑOÃ XUAÂN HOÄI
TAØI LIEÄU LÖU HAØNH NOÄI BOÄ
2003
Vật lý thông kê và nhiệt động học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lý thông kê và nhiệt động học - Người đăng: ntlap3009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
163 Vietnamese
Vật lý thông kê và nhiệt động học 9 10 40