Ktl-icon-tai-lieu

Về các dãy số xác định bởi dãy các phương trình

Được đăng lên bởi congtytnhh-huyhao
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
www.mathvn.com

Về các dãy số xác định bởi dãy các phương trình
Trần Nam Dũng – ĐH KHTN Tp HCM
Trong toán học, có rất nhiều trường hợp ta không xác định được giá trị cụ thể đối
tượng mà chúng ta đang xét (ví d ụ số, hàm số) nhưng vẫn có thể thực hiện các
phép toán trên các đối tượng đó. Ví dụ ta có thể không biết giá trị các nghiệm của
một phương trình, nhưng vẫn biết được tổng của chúng:
“Tìm tổng các nghiệm của phương trình cos5x – 5cos3x + 3cosx – 1 = 0 trên đoạn
[0, 2 ]”.
hay là tính tích phân của một hàm mà ta không có biểu thức tường minh:
“Chứng minh rằng với mọi t 0, phương trình x3 + tx – 8 = 0 luôn có 1 nghiệm
7

dương duy nhất, ký hiệu là x(t). Tính [ x(t )] 2 dt. ”
0

Trong bài viết nhỏ này, chúng ta sẽ đề cập đến một tình huống căn bản khác, đó là
khảo sát những dãy số xác định bởi dãy các phương trình:
“Cho dãy các hàm số fn(x) xác định bởi công thức tường mình hoặc truy hồi thoả
mãn điều kiện: các phương trình fn(x) = 0 có nghiệm duy nhất xn D. Cần khảo
sát các tính chất của xn như khảo sát sự hội tụ, tìm giới hạn …”
Chúng ta bắt đầu từ một bài toán thi tuyển sinh vào khoa Toán trư ờng Đại học
Độc lập Matxcơva năm 2000
Bài toán 1. Ký hiệu xn là nghiệm của phương trình
1
x

1
x 1

...

1
x n

0

thuộc khoảng (0, 1)
a) Chứng minh dãy {xn} hội tụ;
b) Hãy tìm giới hạn đó.
Bình luận: xn được xác định duy nhất vì hàm số f n ( x)

1
x

1
x 1

...

1
x n

liên

tục và đơn điệu trên (0, 1). Tuy nhiên, ta không th ể xác định được giá trị cụ thể
của xn. Rất may mắn, để chứng minh tính hội tụ của xn, ta không cần đến điều đó.
Chỉ cần chứng minh tính đơn điệu và bị chặn là đủ. Với tính bị chặn, mọi thứ đều
ổn vì 0 < x n < 1. Với tính đơn điệu, ta chú ý một chút đến mối liên hệ giữa fn(x) và
fn+1(x): f n+1(x) = f n(x) + f n 1 ( x)
minh tính đơn điệu của xn.

f n ( x)

1
. Đây chính là chìa khoá để chứng
x n 1

www.mathvn.com

Lời giải: Rõ ràng x n được xác định 1 cách duy nhất, 0 < xn < 1. Ta có fn+1(xn) =
fn(xn) + 1/(x n-n-1) = 1/(x n-n-1) < 0, trong khi đó fn+1(0+) > 0. Theo tính chất của
hàm liên tục, trên khoảng (0, xn) có ít nhất 1 nghiệm của fn+1(x). Nghiệm đó chính
là xn+1. Như thế ta đã chứng minh được xn+1 < xn. Tức là dãy số {xn} giảm. Do dãy
này bị chặn dưới bởi 0 nên dãy số có giới hạn.
Ta sẽ chứng minh giới hạn nói trên bằng 0. Để chứng minh điều này, ta cần đến
kết quả quen thuộc sau:
1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n > ln(n)
(Có thể chứng minh dễ dàng bằng cách sử dụng đánh giá ln(1+1/n) < 1/n)
Thật vậy, giả sử lim x n = a > 0. Khi đó, do dãy số giả...
www.mathvn.com
V các dãy số xác đnh bi dãy các phương trình
Trn Nam Dũng – ĐH KHTN Tp HCM
Trong toán hc, rt nhiều trưng hợp ta không xác đ ịnh đưc giá tr c thđi
ợng chúng ta đang xét (d ụ s, hàm s) nhưng vn th thc hin các
phép toán trên các đối ng đó. d ta th không biết giá tr các nghim ca
mt phương trình, nhưng vn biết đưc tng ca chúng:
“Tìm tng các nghim của phương trình cos
5
x 5cos
3
x + 3cosx 1 = 0 trên đon
[0, 2]”.
hay là tính tích phân c a mt hàm mà ta không có biu thc tưng minh:
“Chng minh rng vi mi t 0, phương trình x
3
+ tx 8 = 0 luôn 1 nghi m
dương duy nht, ký hiu là x(t). Tính
.)]([
7
0
2
dttx
Trong bài viết nh y, chúng ta sđề cập đến mt tình hung căn bản khác, đó
kho sát nhng dãy sxác đnh bi dãy các phương trình:
“Cho dãy các m s f
n
(x) xác đnh bi công thức ng mình hoc truy hi tho
mãn điều kiện: các phương tr ình f
n
(x) = 0 có nghim duy nht x
n
D. Cn kho
sát các tính cht ca x
n
như kho sát s hi t, tìm gii hạn …”
Chúng ta bắt đu t mt bài toán thi tuyn sinh vào khoa Toán trư ờng Đi hc
Độc lp Matxcơva năm 2000
Bài toán 1. Ký hiu x
n
là nghim của phương trình
0
1
...
1
11
nxxx
thuc khong (0, 1)
a) Chng minh dãy {x
n
} hi t;
b) Hãy tìm gii hn đó.
Bình lun: x
n
được xác đnh duy nht hàm s
nxxx
xf
n
1
...
1
11
)(
liên
tục đơn điu trên (0, 1). Tuy nhiên, ta không th c định đưc giá tr c th
ca x
n
. Rt may mắn, đ chng minh tính hi t ca x
n
, ta không cần đến điều đó.
Ch cn chng minh tính đơn đi u b chn đ. Vi tính b chn, mi thđu
n vì 0 < x
n
< 1. Vi tính đơn điu, ta chú ý một chút đến mi liên h gia fn(x) và
f
n+1
(x): f
n+1
(x) = f
n
(x) +
1
1
)()(
1
nx
xfxf
nn
. Đây chính là ch ìa kh để chng
minh tính đơn điu ca x
n
.
Về các dãy số xác định bởi dãy các phương trình - Trang 2
Về các dãy số xác định bởi dãy các phương trình - Người đăng: congtytnhh-huyhao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Về các dãy số xác định bởi dãy các phương trình 9 10 455