Ktl-icon-tai-lieu

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Được đăng lên bởi Đi Kay
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1861 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ

MÔN HỌC

VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
GIẢNG VIÊN : KS LÊ HỒNG SƠN
2014

Qui định chung của môn học
• Tên môn học : VẼ CƠ KHÍ
• Mã số môn học: 209037
• Tổng số tiết: 45 tiết ( Lý thuyết 30t Bài tập :15t )
• Hình thức thi và kiểm tra: thi vẽ trên giấy tại lớp –
không sử dụng tài liệu – kiểm tra 90’ – thi 120’
• Cách đánh giá điểm thành phần: thi 50% kiểm tra 25%
bài tập lớn (khoảng 4 - 6 bản A3 vẽ tại nhà và nộp cho
GV) 15% chuyên cần 10%
• Tài liệu tham khảo :
[1] Vẽ kỹ thuật cơ khí – Lê Khánh Điền, Vũ Tiến Đạt.
NXB Đại Học Quốc Gia. 2013
[2] Vẽ kỹ thuật Cơ khí tập 1&2 – Trần Hữu Quế, Đặng
Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn. NXB Giáo dục. 2011

CHƢƠNG TRÌNH
Chƣơng 1 : Khái niệm về các bản vẽ
Chƣơng 2 : Các yêu cầu của bản vẽ
Chƣơng 3 : Vẽ biểu diễn và qui ƣớc các mối ghép
A. Mối ghép ren:
B. Mối ghép then, chốt, vòng găng
C. Mối ghép hàn
Chƣơng 4 : Bản vẽ chi tiết
Chƣơng 5 : Vẽ bộ truyền ăn khớp
A. Bộ truyền bánh răng trụ
B. Bộ truyên bánh răng nón
C. Bộ truyền trục vít bánh vít
Chƣơng 6 : Bộ truyền đai
Chƣơng 7 : Vẽ ổ lăn - lò xo
Chƣơng 8 : Bản vẽ lắp
Chƣơng 9 : Bản vẽ sơ đồ

Chƣơng 1 :

Khái niệm về các bản vẽ
• Bản vẽ kỹ thuật là ngôn ngữ kỹ thuật dùng để diễn tả
và truyền thông các ý tƣởng kỹ thuật cụ thể về cấu
trúc của một đối tƣợng do ngƣời thiết kế chuyển đến
ngƣời thực hiện (chế tạo – lắp ráp – vận hành)

Bản vẽ kỹ thuật là một loại ngôn ngữ mang tính hình
họa. Nó truyền tải hình ảnh chính xác về đối tượng và ý
tưởng sẽ chuyển tải cho những người được đào tạo.
Chỉ những người được đào tạo mới có thể hình dung
ra đối tượng yêu cầu.
Bản vẽ kỹ thuật là một thứ ngôn ngữ thông dụng cho
người kỹ sư.

Phần ôn tập
Cơ sở của vẽ cơ khí
• Thể hiện một đối tƣợng 3D thành 2D.
• Biểu diễn sự thể hiện một đối tƣợng theo tỉ lệ.
• Nắm bắt một cách rõ ràng tất cả các đặc trƣng hình
học của một đối tƣợng .
• Chuyển tải tất cả các thông tin yêu cầu theo đó cho
phép đối tƣợng đƣợc sản xuất từ phôi liệu.

· Bản vẽ đƣợc vẽ với kích thƣớc và tỉ lệ chính xác,
chúng không có bóng đổ hoặc phủ lấp.
· Chúng chỉ là bản vẽ về đƣờng nét . Ngoài ra, có một
tập hợp chữ và biểu tƣợng về các đƣờng nét nhƣ kết
cấu và kích thƣớc, mỗi phần trong đó có một ý nghĩa
đặc trƣng.
· Hƣớng và vị trí của các bộ phận trên bản vẽ cũng
truyền đạt thông tin.
· Phép đo, các chi tiết ẩn v.v... đƣợc thể hiện bằng
những cách rất cụ thể.

HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
Cách nhìn nhiều chiều một đối tượng từ các điểm
quan sát đối với trung tâm của đối tượng thông qua gia
số 90...
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH
KHOA KHÍ
MÔN HỌC
VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
GIẢNG VIÊN : KS LÊ HỒNG SƠN
2014
VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ - Người đăng: Đi Kay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
VẼ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 9 10 796