Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình

Được đăng lên bởi hieuvip0707
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 1 lần
GIAÙO TRÌNH VEÕ KYÕ THUAÄT- HÌNH HOÏC HOÏA HÌNH
PHAÀN II
HÌNH HOÏC HOÏA HÌNH
Khaùi Nieäm Chung
Hình hoïc hoïa hình cung caáp nhöõng kieán thöùc, nhöõng phöông phaùp bieåu dieãn ñeå
giaûi nhöõng baøi toaùn khoâng gian treân maët phaúng. Noù laø cô sôû cuûa veõ kyõ thuaät vaø noù
giuùp phaùt trieån khaû naêng tö duy khoâng gian cho hoïc sinh – moät nhaân toá coù tính quyeát
ñònh trong hoaït ñoäng saùng taïo cuûa ngöôøi caùn boä kyõ thuaät sau naøy.
Ngöôøi caùn boä kyõ thuaät phaûi naém vöõng nhöõng khaùi nieäm cuûa Hình hoïc hoïa hình
thì môùi bieåu dieãn ñöôïc caùc vaät theå treân baûn veõ vaø ñoïc ñöôïc caùc baûn veõ do ngöôøi
khaùc veõ.
Caùc kyù hieäu thöôøng duøng trong Hình hoïc hoaï hình:
+ Ñieåm: duøng chöõ caùi in hoa hoaëc soá: A, B, C... 1, 2, 3...
+ Ñoaïn thaúng: ñaët teân hai ñieåm ôû ñaàu muùt AB, CD...
+ Ñöôøng thaúng: duøng chöõ thöôøng: a, b, c, d...
+ Hình phaúng: kyù hieäu thöôøng caùc ñieåm goùc ABC, DFEH...
+ Maët phaúng: duøng caùc chöõ: mp Q, mp α
+ Maët phaúng hình chieáu: P
1
, P
2
, P
3
Caùc thuoäc tính hình hoïc
+ Caét nhau (x): AB x CD, EF x IK,...
+ Song song (//): a // P1, AB // CD
+ Truøng nhau (): A B ; CD EF
+ Lieân thuoäc (): D AB; A mp α
+ Vuoâng goùc (): AB MP HCP
2
, CD EF
Chöõ vieát taét thöôøng duøng
+ MPHC: Maët phaúng hình chieáu
+ HCTÑ: Hình chieáu truïc ño
Trang 29
Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình - Người đăng: hieuvip0707
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình 9 10 761