Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình

Được đăng lên bởi hieuvip0707
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 432 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIAÙO TRÌNH VEÕ KYÕ THUAÄT- HÌNH HOÏC HOÏA HÌNH

Chöông 4
HÌNH CHIEÁU TRUÏC ÑO
4.1. Khaùi Nieäm.
1. Caùc nguyeân taéc
Hình chieáu truïc ño (HCTÑ) hay
thöôøng goïi laø hình khoâng gian laø loaïi
hình bieåu dieãn noåi, deã nhìn, ñöôïc xaây
döïng treân cô sôû caùc pheùp chieáu song
song, do ñoù noù coù ñaày ñuû tính chaát cuûa
pheùp chieáu song song.

Φ

- Hai ñöôøng thaúng song song
nhau thì ôû hình chieáu truïc ño cuõng song
song nhau.
- Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì ôû
hình chieáu truïc ño cuõng caét nhau.

Hình 4.1

- Hình chieáu truïc ño baûo toaøn tyû soá ñôn cuûa 3 ñieåm thaúng haøng.
- Hình chieáu truïc ño thöôøng ñöôïc veõ caïnh hình chieáu thaúng goùc cuûa noù ñeå
giuùp ngöôøi ñoïc baûn veõ deã hình dung vaät theå.
- Phöông phaùp chieáu truïc ño nhö sau:
+ Gaén vaøo vaät theå heä truïc toaï ñoä thaúng goùc, roài chieáu song song theo höôùng
chieáu s caû heä truïc vaø vaät theå leân moät MPHC truïc ño.
+ Trong HCTÑ tính song song cuûa caùc ñoaïn thaúng ñöôïc baûo toaøn – caùc ñoaïn
thaúng OA, OB, OC thuoäc 3 truïc toaï ñoä chieáu thaønh OA’, OB’, OC’
Caùc tyû soá:
O' A '
O' B'
O ' C'
= r → Goïi laø caùc heä soá bieán daïng theo truïc.
=p ;
=q ;
OA
OB
OC

Tuyø theo goùc ϕ taïo bôûi höôùng chieáu s vôùi MPHC truïc ño, ngöôøi ta phaân ra caùc
loaïi HCTÑ:
- Höôùng chieáu s khoâng vuoâng goùc vôùi MPHC truïc ño thì HCTÑ thu ñöôïc laø
höôùng chieáu truïc ño xieân.
Trang 112

GIAÙO TRÌNH VEÕ KYÕ THUAÄT- HÌNH HOÏC HOÏA HÌNH
- Höôùng chieáu vuoâng goùc vôùi MPHC truïc ño thì HCTÑ thu ñöôïc laø HCTÑ
thaúng goùc.
- Höôùng chieáu coù theå taïo vôùi MPHC truïc ño moät goùc nhoïn hoaëc goùc vuoâng.
Ñeå ñaûm baûo tính noåi cuûa hình bieåu dieãn, höôùng chieáu khoâng neân choïn song song
vôùi moät trong caùc maët phaúng toaï ñoä.
- Nhö vaäy HCTÑ laø hình chieáu leân chæ moät maët phaúng hình chieáu goàm ba truïc
cuøng goác toaï ñoä O vaø hôïp vôùi nhau thaønh ba goùc coù toång baèng 360° goïi laø heä
truïc ño.
- Caùc heä soá bieán daïng p, q, r noùi chung ñoâi moät khoâng baèng nhau, trong tröôøng
hôïp ñoù goïi laø HCTÑ thöôøng.
- Neáu coù hai trong ba heä soá bieán daïng ñoù baèng nhau thì HCTÑ ñöôïc goïi laø
HCTÑ caân.
- Neáu caû ba heä soá bieán daïng ñeàu baèng nhau (p = q = r) thì HCTÑ ñöôïc goïi laø
HCTÑ ñeàu
(Nhö vaäy HCTÑ xieân ta coù caùc loaïi: HCTÑ xieân thöôøng, HCTÑ xieân caân,
HCTÑ xieân ñeàu)
HCTÑ thaúng goùc cuõng coù caùc loaïi: HCTÑ thaúng goùc thöôøng, HCTÑ thaúng goùc
caân vaø HCTÑ thaúng goùc ñeàu)
Ta thöôøng söû duïng 2 loaïi :

- HCTÑ caân:...
GIAÙO TRÌNH VEÕ KYÕ THUAÄT- HÌNH HOÏC HOÏA HÌNH
Chöông 4
HÌNH CHIEÁU TRUÏC ÑO
4.1. Khaùi Nieäm.
1. Caùc nguyeân taéc
Hình chieáu truïc ño (HCTÑ) hay
thöôøng goïi laø hình khoâng gian laø loaïi
hình bieåu dieãn noåi, deã nhìn, ñöôïc xaây
döïng treân cô sôû caùc pheùp chieáu song
song, do ñoù noù coù ñaày ñuû tính chaát cuûa
pheùp chieáu song song.
- Hai ñöôøng thaúng song song
nhau thì ôû hình chieáu truïc ño cuõng song
song nhau.
Φ
- Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì ôû
hình chieáu truïc ño cuõng caét nhau.
Hình 4.1
- Hình chieáu truïc ño baûo toaøn tyû soá ñôn cuûa 3 ñieåm thaúng haøng.
- Hình chieáu truïc ño thöôøng ñöôïc veõ caïnh hình chieáu thaúng goùc cuûa noù ñeå
giuùp ngöôøi ñoïc baûn veõ deã hình dung vaät theå.
- Phöông phaùp chieáu truïc ño nhö sau:
+ Gaén vaøo vaät theå heä truïc toaï ñoä thaúng goùc, roài chieáu song song theo höôùng
chieáu s caû heä truïc vaø vaät theå leân moät MPHC truïc ño.
+ Trong HCTÑ tính song song cuûa caùc ñoaïn thaúng ñöôïc baûo toaøn – caùc ñoaïn
thaúng OA, OB, OC thuoäc 3 truïc toaï ñoä chieáu thaønh OA’, OB’, OC’
Caùc tyû soá:
'' '' ''
OA OB OC
p; q; r
OA OB OC
==
=
Goïi laø caùc heä soá bieán daïng theo truïc.
Tuyø theo goùc ϕ taïo bôûi höôùng chieáu s vôùi MPHC truïc ño, ngöôøi ta phaân ra caùc
loaïi HCTÑ:
- Höôùng chieáu s khoâng vuoâng goùc vôùi MPHC truïc ño thì HCTÑ thu ñöôïc laø
höôùng chieáu truïc ño xieân.
Trang 112
Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình - Người đăng: hieuvip0707
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình 9 10 269