Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình

Được đăng lên bởi hieuvip0707
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIAÙO TRÌNH VEÕ KYÕ THUAÄT- HÌNH HOÏC HOÏA HÌNH

CHÖÔNG 6
BIEÅU DIEÃN VAÄT THEÅ THEO CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KHAÙC
6.1 Boùng Treân Hình Chieáu Thaúng Goùc
Trong quaù trình thieát keá, ngöôøi ta söû duïng pheùp chieáu vuoâng gocù, tuy nhieân tính
tröïc quan cuûa loaïi hình naøy bò haïn cheá (khoù ñoïc baûn veõ). Muoán hình dung ñöôïc hình
khoái cuûa vaät theå caàn bieát phaân tích vaø phoái hôïp caùc hình chieáu cuûa noù. Ñeå khaéc
phuïc nhöôïc ñieåm naøy, ngöôøi ta toâ boùng vaøo baûn veõ caùc maët ñöùng coâng trình, ñeå
cuøng keát hôïp vôùi hình chieáu truïc ño giuùp ngöôøi ñoïc hieåu ñöôïc toaøn boä hình khoái
coâng trình.
1. Khaùi Nieäm, Qui Öôùc
- Nguyeân nhaân sinh ra boùng: Aùnh saùng chieáu vaøo vaät theå, moät soá beà maët cuûa
vaät theå nhaän ñöôïc aùnh saùng nhöng moät soá beà maët khoâng ñöôïc chieáu saùng hoaëc bò
che khuaát do vaäy sinh ra boùng.
- Boùng veõ treân hình chieáu thaúng goùc do caùc tia saùng song song taïo ra.
- Ngöôøi ta qui öôùc laáy höôùng tia saùng laø höôùng cuûa ñöôøng cheùo hình laäp
phöông coù caùc maët song song vôùi caùc maët phaúng hình chieáu cô baûn. Nhö vaäy höôùng
tia saùng s trong khoâng gian nghieâng vôùi maët phaúng hình chieáu P2 goùc Þ = 35°16’.
- Khi söû duïng pheùp chieáu song song vuoâng goùc. Ñoà thöùc cuûa tia saùng laø
ñöôøng thaúng laäp vôùi truïc goùc 45°.
- Boùng laøm taêng tính tröïc quan cuûa hình khoái. Giuùp ngöôøi ñoïc deã hình dung,
laøm baûn veõ ñeïp hôn _ Caùc baûn veõ thöôøng ñöôïc veõ boùng laø Maët baèng toång theå vaø caùc
Maët ñöùng coâng trình.

Hình 6.1
Trang 138

GIAÙO TRÌNH VEÕ KYÕ THUAÄT- HÌNH HOÏC HOÏA HÌNH
Boùng phaân ra 2 loaïi : Boùng baûn thaân vaø Boùng ñoå.
Boùng baûn thaân : ñöôïc taïo neân
bôûi chính hình daïng cuûa khoái vaät
theå.

S
Boùng baûn thaân

Boùng ñoå : laø boùng do khoái vaät
theå ñoå leân moät vaät theå khaùc, hoaëc
vaät theå khaùc ñoå boùng leân noù.
Bôûi vaäy ñöôøng bao quanh boùng
baûn thaân ñoå boùng seõ taïo neân boùng
ñoå, hoaëc boùng ñoå laø boùng cuûa ñöôøng
bao quanh boùng baûn thaân.

S'p
2
Boùng ñoå cuûa noùn leân mp P
1

Coù tröôøng hôïp tìm boùng baûn
Maët phaúng ñoùn boùng
thaân môùi xaùc ñònh ñöôïc boùng ñoå
nhöng cuõng coù tröôøng hôïp phaûi xaùc ñònh ngöôïc laïi.

Hình 6.2

2. Boùng Cuûa Ñieåm, Ñoaïn Thaúng, Hình Phaúng
a. Boùng cuûa ñieåm
Boùng cuûa ñieåm laø giao ñieåm cuûa ñöôøng thaúng tia saùng ñi qua ñieåm vôùi maët
phaúng ñoùn boùng.
Ñeå veõ boùng ñoå cuûa ñieåm A, ta veõ tia saùng qua A vaø tìm veát cuûa noù vôùi MPHC.

Hình 6.3
Caùch döïng ...
GIAÙO TRÌNH VEÕ KYÕ THUAÄT- HÌNH HOÏC HOÏA HÌNH
CHÖÔNG 6
BIEÅU DIEÃN VAÄT THEÅ THEO CAÙC PHÖÔNG PHAÙP KHAÙC
6.1 Boùng Treân Hình Chieáu Thaúng Goùc
Trong quaù trình thieát keá, ngöôøi ta söû duïng pheùp chieáu vuoâng gocù, tuy nhieân tính
tröïc quan cuûa loaïi hình naøy bò haïn cheá (khoù ñoïc baûn veõ). Muoán hình dung ñöôïc hình
khoái cuûa vaät theå caàn bieát phaân tích vaø phoái hôïp caùc hình chieáu cuûa noù. Ñeå khaéc
phuïc nhöôïc ñieåm naøy, ngöôøi ta toâ boùng vaøo baûn veõ caùc maët ñöùng coâng trình, ñeå
cuøng keát hôïp vôùi hình chieáu truïc ño giuùp ngöôøi ñoïc hieåu ñöôïc toaøn boä hình khoái
coâng trình.
1. Khaùi Nieäm, Qui Öôùc
- Nguyeân nhaân sinh ra boùng: Aùnh saùng chieáu vaøo vaät theå, moät soá beà maët cuûa
vaät theå nhaän ñöôïc aùnh saùng nhöng moät soá beà maët khoâng ñöôïc chieáu saùng hoaëc bò
che khuaát do vaäy sinh ra boùng.
- Boùng veõ treân hình chieáu thaúng goùc do caùc tia saùng song song taïo ra.
- Ngöôøi ta qui öôùc laáy höôùng tia saùng laø höôùng cuûa ñöôøng cheùo hình laäp
phöông coù caùc maët song song vôùi caùc maët phaúng hình chieáu cô baûn. Nhö vaäy höôùng
tia saùng s trong khoâng gian nghieâng vôùi maët phaúng hình chieáu P
2
goùc Þ = 35°16’.
- Khi söû duïng pheùp chieáu song song vuoâng goùc. Ñoà thöùc cuûa tia saùng laø
ñöôøng thaúng laäp vôùi truïc goùc 45°.
- Boùng laøm taêng tính tröïc quan cuûa hình khoái. Giuùp ngöôøi ñoïc deã hình dung,
laøm baûn veõ ñeïp hôn _ Caùc baûn veõ thöôøng ñöôïc veõ boùng laø Maët baèng toång theå vaø caùc
Maët ñöùng coâng trình.
Hình 6.1
Trang 138
Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình - Người đăng: hieuvip0707
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình 9 10 534