Ktl-icon-tai-lieu

Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình

Được đăng lên bởi hieuvip0707
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIAÙO TRÌNH VEÕ KYÕ THUAÄT- HÌNH HOÏC HOÏA HÌNH
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Cuoán Hình Hoïc Hoïa Hình – Veõ Kyõ Thuaät naøy ñöôïc bieân soaïn ñeå duøng laøm taøi
lieäu phuïc vuï giaûng daïy vaø hoïc taäp moân kyõ thuaät cuûa ngaønh xaây döïng ôû Tröôøng Cao
Ñaúng Xaây Döïng ñöôïc nhieàu thuaän lôïi.
Noäi dung bieân soaïn döïa treân ñeà cöông veõ kyõ thuaät hình hoïc hoïa hình cuûa heä
cao ñaúng xaây döïng vôùi thôøi löôïng 90 tieát vaø phaân boá nhö sau :
Phaàn I : Nhöõng tieâu chuaån cô baûn cuûa baûn veõ kyõ thuaät xaây döïng ( 10 tieát )
Phaàn II : Hình hoïc hoïa hình ( 53 tieát )
Phaàn II : Veõ chuyeân moân ( 27 tieát )
Moät soá noäi dung coù bieân soaïn môû roäng hôn ñeà cöông ñeå kích thích tö duy cuûa
moät soá hoïc sinh – sinh vieân öa tìm hieåu vaø yeâu thích moân hoïc.
Trong quaù trình bieân soaïn chuùng toâi tham khaûo caùc giaùo trình veõ kyõ thuaät –
hình hoïc hoïa hình ñaõ ñöôïc Boä giaùo duïc vaø ñaøo taïo cho xuaát baûn vaø ñöôïc duøng laøm
taøi lieäu giaûng daïy taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc, trung hoïc chuyeân nghieäp xaây döïng.
Chuùng toâi chaân thaønh caûm ôn caùc ñoàng chí caùn boä giaûng daïy veõ moân kyõ thuaät
cuûa nhieàu tröôøng ñaõ tham gia goùp yù cho cuoán saùch.
Boä moân hình hoïc hoïa hình cuûa Tröôøng Cao Ñaúng Xaây Döïng Soá 2 ñaõ coù nhieàu
coá gaéng. Tuy nhieân laàn ñaàu tieân bieân soaïn chaéc coøn thieáu soùt, chuùng toâi mong ñöôïc
söï goùp yù xaây döïng cuûa caùc ñoàng chí, ñeå chuùng toâi chænh söûa nhaèm giuùp cho cuoán
giaùo trình ngaøy caøng hoaøn thieän hôn.
Boä Moân Hình Hoïc Hoïa Hình Tröôøng Cao Ñaúng Xaây Döïng Soá 2
Trang 1
Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình - Người đăng: hieuvip0707
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Vẽ kỹ thuật- hình học họa hình 9 10 255