Ktl-icon-tai-lieu

VỀ SỰ BỨC XẠ CỦA VẬT ðEN TUYỆT ðỐI: CÁC ðỊNH LUẬT VÀ CÔNG THỨC

Được đăng lên bởi Vu Quang Thanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 797 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VỀ SỰ BỨC XẠ CỦA VẬT ðEN TUYỆT ðỐI:
CÁC ðỊNH LUẬT VÀ CÔNG THỨC.
Nguyễn Mạnh, Tổ Vật lý - Kỹ thuật, Trường THPT Tôn ðức Thắng, tỉnh Ninh Thuận
Email: manhhieu90@gmail.com

A. DẪN NHẬP
Khoảng cuối thế kỷ XIX, ñầu thế kỷ XX, các nhà Vật lý lại tiếp tục lao vào tìm hiểu
hiện tượng bức xạ (Radiation) của vật.
ðịnh luật Kirchhoff có thể nói mở ñầu cho việc tìm kiếm nói trên. Xét vật ñặt vào một
bình chân không, cách nhiệt và có thành phản xạ lý tưởng. Vật sẽ ñồng thời phát xạ và hấp thụ
(Absorption) bức xạ ñiện từ. Thực nghiệm chứng tỏ rằng, sau một khoảng thời gian, trạng thái
cân bằng ñộng (dynamic equilibrium) ñược thiết lập tương ứng với nhiệt ñộ T của vật với mọi
bước sóng, nghĩa là vật phát xạ mạnh các bức xạ nào thì hấp thụ mạnh các bức xạ ñó.
B. CÁC ðỊNH LUẬT VÀ CÔNG THỨC
I. ðịnh luật Kirchhoff:
Gọi rλ,T: năng suất phát xạ ñơn sắc (ñặc trưng cho mức ñộ mang năng lượng nhiều hay
ít, chính bằng lượng năng lượng bức xạ từ một ñơn vị diện tích của vật trong một ñơn vị thời
gian trên một khoảng bước sóng dλ).
aλ,T: hệ số hấp thụ ñơn sắc (ñặc trưng cho mức ñộ hấp thụ năng lượng của mỗi chùm
bức xạ ñơn sắc (Monochromatic), chính bằng thương số giữa lượng năng lượng chùm ñơn sắc
gởi tới một ñơn vị diện tích vật hấp thụ trong một ñơn vị thời gian và năng lượng vật có khả
năng hấp thụ tương ứng).
Từ nhận xét trên, Kirchhoff (1824-1887) ñã cho mối liên hệ giữa rλ,T và aλ,T
là: Tỉ số giữa năng suất phát xạ ñơn sắc và hệ số hấp thụ ñơn sắc của cùng một
vật ở một nhiệt ñộ nhất ñịnh là một hàm chỉ phụ thuộc vào bước sóng và nhiệt
ñộ, mà không phụ thuộc vào bản chất vật ñó. Tức là:
rλ ,T
aλ ,T

= ε λ ,T với ελ,T gọi là hàm phổ biến (W/m )
3

Vật ñen tuyệt ñối (VðTð) (Absolute black body) là vật có khả năng hấp thụ hoàn toàn
năng lượng của mọi bức xạ có bước sóng bất kỳ tới nó ở mọi nhiệt ñộ. Vậy, với VðTð thì aλ,T
= 1.
Do ñó:
ελ,T = rλ,T (hàm phổ biến chính là năng suất phát xạ ñơn sắc của VðTð)
Khảo sát hàm ελ,T bằng thực nghiệm là xác ñịnh ñược sự phân bố năng lượng bức xạ của
VðTð theo bước sóng λ và nhiệt ñộ T. ðồ thị là ñường ñặc trưng phổ phát xạ có dạng dưới
ñây:

Nhận xét:
- Ứng với mỗi nhiệt ñộ T xác ñịnh, ελ,T của VðTð có một cực ñại ứng với một bước
sóng λmax hoàn toàn xác ñịnh.
- Khi T tăng, ελ,T tăng rất nhanh và λmax ứng với cực ñại của nó dịch chuyển về miền
sóng ngắn.
∞

- Năng suất phát xạ toàn phần của VðTð : RT = ∫ ε λ ,T d λ (W/m2) ñược biểu thị qua diện
0

tích giới hạn bởi ñường ñặc trưng phổ phát xạ và trục hoành.
II. ðịnh luật Stefan – Boltzmann...
VỀ SỰ BỨC XẠ CỦA VẬT ðEN TUYỆT ðỐI:
CÁC ðỊNH LUẬT VÀ CÔNG THỨC.
Nguyễn Mạnh, Tổ Vật lý - Kỹ thuật, Trường THPT Tôn ðức Thắng, tỉnh Ninh Thuận
Email: manhhieu90@gmail.com
A. DẪN NHẬP
Khoảng cuối thế k XIX, ñầu thế k XX, các nhà Vật lại tiếp tục lao vào m hiểu
hiện tượng bức xạ (Radiation) của vật.
ðịnh luật Kirchhoff thể i mñầu cho việc tìm kiếm nói trên. Xét vật ñặt vào một
bình chân không, cách nhiệt thành phản xạ tưởng. Vật sẽ ñồng thời phát xạ hấp th
(Absorption) bức xạ ñiện từ. Thực nghiệm chứng tỏ rằng, sau một khoảng thời gian, trạng thái
cân bằng ñộng (dynamic equilibrium) ñược thiết lập tương ứng với nhiệt ñộ T của vật với mọi
bước sóng, nghĩa là vật phát xạ mạnh các bức xạ nào thì hấp thụ mạnh các bức xạ ñó.
B. CÁC ðỊNH LUẬT VÀ CÔNG THỨC
I. ðịnh luật Kirchhoff:
Gọi r
λ,T
: ng suất phát xñơn sắc (ñặc trưng cho mức ñộ mang năng lượng nhiều hay
ít, chính bằng lượng năng lượng bức xạ từ một ñơn vdiện tích của vật trong một ñơn vị thời
gian trên một khoảng bước sóng d
λ
).
a
λ,T
: hệ số hấp thụ ñơn sắc (ñặc trưng cho mức ñộ hấp thụ năng lượng của mỗi chùm
bức xạ ñơn sắc (Monochromatic), chính bằng thương số giữa lượng năng ợng chùm ñơn sắc
gởi tới một ñơn vị diện tích vật hấp thụ trong một ñơn vị thời gian và năng ng vt có khả
năng hấp thụ tương ứng).
Từ nhận xét trên, Kirchhoff (1824-1887) ñã cho mối liên hệ giữa r
λ,T
a
λ,T
là: Tỉ số giữa năng suất phát xạ ñơn sắc hệ số hấp thụ ñơn sắc của cùng một
vật một nhiệt ñộ nhất ñịnh một hàm chỉ phụ thuộc vào bước sóng nhiệt
ñộ, mà không phụ thuộc vào bản chất vật ñó. Tức là:
,
,
,
T
T
T
r
a
λ
λ
λ
ε
=
với ε
λ,T
gọi là hàm phổ biến (W/m
3
)
Vật ñen tuyệt ñối (VðTð) (Absolute black body) vật khả năng hấp thụ hoàn toàn
năng lượng của mọi bức xạ bước sóng bất kỳ tới mọi nhiệt ñộ. Vậy, với VðTð thì a
λ,T
= 1.
Do ñó:
ε
λ,T
= r
λ,T
(hàm phổ biến chính là năng suất phát xạ ñơn sắc của VðTð)
Khảo sát hàm ε
λ,T
bằng thực nghiệm là xác ñịnh ñược sự phân bố năng lượng bức xạ của
VðTð theo ớc sóng λ và nhiệt ñộ T. ðồ thị là ñường ñặc trưng phổ phát xạ có dạng dưới
ñây:
VỀ SỰ BỨC XẠ CỦA VẬT ðEN TUYỆT ðỐI: CÁC ðỊNH LUẬT VÀ CÔNG THỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VỀ SỰ BỨC XẠ CỦA VẬT ðEN TUYỆT ðỐI: CÁC ðỊNH LUẬT VÀ CÔNG THỨC - Người đăng: Vu Quang Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
VỀ SỰ BỨC XẠ CỦA VẬT ðEN TUYỆT ðỐI: CÁC ðỊNH LUẬT VÀ CÔNG THỨC 9 10 533