Ktl-icon-tai-lieu

Vi sinh đại cương

Được đăng lên bởi thile23thc
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 1701 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SINH
GIỚI

VI SINH ĐẠI CƯƠNG
ThS. PHẠM MINH NHỰT

CẤU TRÚC MÔN HỌC
- Lý thuyết: 30 tiết
- Thực hành: 30 tiết

TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Vi sinh vật học – Nguyễn Lân Dũng (2002)
- Prescott’s principle of Microbiology – Wiley,
Sherwood, Woolverton (2009)

NỘI DUNG MÔN HỌC
Khái quát về thế giới vi sinh vật
Cấu tạo cấu trúc của vi sinh vật (prokaryote,
eukaryote …)
Nhu cầu dinh dưỡng và sự tăng trưởng của vi
sinh vật
Quá trình trao đổi chất ở vi sinh vật
Cấu trúc phân tử ở vi sinh vật
Virus
Hệ thống phân loại ở vi sinh vật

1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Chương I: Tổng quan về VSV học
Chương II: Cấu trúc và chức năng của tế bào prokaryote
Chương III: Dinh dưỡng vi sinh vật
Chương IV: Sự tăng trưởng của vi sinh vật
Chương V: Trao đổi chất ở vi sinh vật – dị hóa
Chương VI: Trao đổi chất ở vi sinh vật – đồng hóa
Chương VII: Cấu trúc gene vi sinh vật và sự đột biến

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Chương I: Tổng quan về vi sinh vật học
1.1. Khái niệm
1.2. Lịch sử phát hiện VSV
1.3. Phá vỡ thuyết tự sinh
1.4. Vai trò của VSV trong bệnh
1.5. VSV công nghiệp
1.6. Tương lai ngành vi sinh vật học

Chương VIII: Virus
Chương IX: Hệ thống phân loại vi sinh vật

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Chương II: Cấu tạo tế bào prokaryote
2.1. Tổng quan về cấu tạo tế bào
2.2. Màng tế bào
2.3. Tế bào chất và các bào quan
2.4. Vùng nhân
2.5. Vách tế bào
2.6. Thành phần bên ngoài vách
2.7. Bào tử

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Chương III: Dinh dưỡng vi sinh vật
3.1. Yêu cầu dinh dưỡng chung
3.2. Nhu cầu carbon, oxygen và hydrogen
3.3. Phân loại vi sinh vật theo yêu cầu dinh dưỡng
3.4. Yếu tố tăng trưởng (growth factor)
3.5. Sự hấp thu chất dinh dưỡng của tế bào
3.6. Môi trường nuôi cấy vi sinh vật
3.7. Phân lập vi sinh vật thuần khiết

2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Chương IV: Sự tăng trưởng của vi sinh vật
4.1. Đường cong tăng trưởng
4.2. Xác định sự tăng trưởng vi sinh vật
4.3. Ảnh hưởng của yếu tố môi trường lên sự
tăng trưởng của vi sinh vật.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Chương VI: Trao đổi chất ở vi sinh vật – đồng
hóa
6.1. Nguyên tắc sinh tổng hợp ở vi sinh vật
6.2. Tiền chất cho quá trình sinh tổng hợp
6.3. Pha tối của quang hợp (cố định CO2)
6.4. Tổng hợp đường và polysaccharide
6.5. Tổng hợp amino acid
6.6. Tổng hợp nucleotide
6.7. Tổng hợp lipid

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Chương V: Trao đổi chất ở vi sinh vật – dị hóa
5.1. Giới thiệu chung
5.2. Quá trình thu năng lượng ở vi khuẩn hóa dị dưỡng hữu cơ
5.3. Quá trình hô hấp hiếu khí
5.4. Phân hủy glucose thành pyruvate
5.5. Chu trình Tricarboxylic Acid
5.6. Chuỗi vận chuyển điện tử
5.7. Hô hấp yếm khí
5.8. Q...
1
SINH SINH
GIIGII
VI SINH ĐẠI CƯƠNGVI SINH ĐẠI CƯƠNG
ThS. PHM MINH NHT
CU TRÚC MÔN HCCU TRÚC MÔN HC
- Lý thuyết: 30 tiết
- Thc hành: 30 tiết
TÀI LIU THAM KHOTÀI LIU THAM KHO
- Vi sinh vt hc – Nguyn Lân Dũng (2002)
- Prescott’s principle of Microbiology – Wiley,
Sherwood, Woolverton (2009)
NI DUNG MÔN HCNI DUNG MÔN HC
Khái quát v thế gii vi sinh vt
Cu to cu trúc ca vi sinh vt (prokaryote,
eukaryote …)
Nhu cu dinh dưỡng và s tăng trưởng ca vi
sinh vt
Quá trình trao đổi cht vi sinh vt
Cu trúc phân t vi sinh vt
Virus
H thng phân loi vi sinh vt
Vi sinh đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi sinh đại cương - Người đăng: thile23thc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Vi sinh đại cương 9 10 188