Ktl-icon-tai-lieu

Vi sinh vật đại cương

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3992 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHƯƠNG 2

HÌNH THÁI VI SINH VẬT

Hình 1: Thí nghiệm bác bỏ thuyết tự sinh của Pasteur

ĐẶC ĐIỂM VI SINH VẬT
Kích thước nhỏ bé
Hấp thu nhiều, chuyển hóa nhanh
Sinh trưởng nhanh và phát triển mạnh
Năng lực thích ứng mạnh mẽ, dễ phát sinh biến dị
Phân bố rộng, chủng loại nhiều

1980, Woese tách một số nhóm vi khuẩn ra thành Cổ
khuẩn (Archae). Như vậy, hệ thống phân loại sinh giới của
Woese có 3 lĩnh vực: Sinh vật nhân thật (Eukaryota), Vi
khuẩn (Bacteria) và Cổ khuẩn (Archae).
1

Hình 2: Hệ thống phân loại sinh giới của Woese (1980)

2

VI KHUẨN
1. HÌNH THÁI VI KHUẨN
-

Vi khuẩn có nhiều hình dạng (hình cầu, hình que, hình
dấu phẩy, hình xoắn, hình sao ....)

-

Kích thước vi khuẩn: đường kính (0.2÷2.0μm) x chiều
dài (2.0÷8.0μm)

2. CẤU TẠO

Hình 3: Cấu tạo tế bào prokaryote

2.1 Thành tế bào (Cell wall)
Vị trí:
Nhiệm vụ:
-

Duy trì hình dạng tế bào

-

Hỗ trợ sự chuyển động của tiên mao

-

Bảo vệ tế bào tránh khỏi một số điều kiện bất lợi
3

Ví dụ: vi khuẩn G+ chịu được áp suất thẩm thấu 15÷20
atm, vi khuẩn G- chịu được áp suất thẩm thấu 5÷10 atm.
- Cần thiết cho quá trình phân cắt bình thường của tế
bào.
- Cản trở sự xâm nhập vào tế bào của một số chất có
hại. Chẳng hạn thành tế bào vi khuẩn G- có thể ngăn
cản sự xâm nhập của các chất kháng sinh có khối
lượng phân tử vượt quá 800.
- Có liên quan mật thiết đến tính kháng nguyên, tính
gây bệnh, chẳng hạn như khả năng sinh nội độc tố,
tính mẫn cảm với thể thực khuẩn.
Cấu tạo
v

Peptidoglican:

Hình 4: Cấu tạo peptidoglycan trong tế bào vi khuẩn

- Vi khuẩn G-:
4

Ø Có 2 lớp lipopolysaccharide ở lớp ngoài cùng của
thành tế bào đan xen với các phân tử protein
Ø Protein này chống lại sự xâm nhập của tế bào
khác
Ø Có sức đề kháng lớn hơn với lysosyme (chứa trong
lòng trắng trứng, nước mắt, nước muối, đuôi thể thực
khuẩn) do có lớp LPS dày

Hình 5: Thành tế bào vi khuẩn Gram(-)

- Vi khuẩn G+:
Ø Có bức tường acid teichoic dày hơn vi khuẩn Gnên chịu được áp lực thẩm thấu tốt hơn

Hình 6: Thành tế bào vi khuẩn Gram(+)
5

v Acid Teichoic
Ø Chỉ có ở tế bào vi khuẩn G+
Ø Acid teichoic là polyme của ribitol và glycerol
phosphate liên kết với peptidoglycan (PG) hoặc màng
tế bào chất
v Lớp không gian chu chất
Ø Ở giữa lớp màng ngoài và lớp PG mỏng ở thành tế
bào vi khuẩn G- ; ở giữa lớp thành tế bào và lớp màng
tế bào chất của cả vi khuẩn G- và G+
Ø Trong lớp này có: proteinase, nuclease, protein
vận chuyển qua màng, protein thụ thể (làm chỗ bám
của thể thực khuẩn)
2.2 Màng tế bào chất (cytoplasmic membrane)
Vị trí:
...
1
CHƯƠNG 2
HÌNH THÁI VI SINH VT
Hình 1: Thí nghim bác b thuyết t sinh ca Pasteur
ĐẶC ĐIM VI SINH VT
Kích thước nh
Hp thu nhiu, chuyn hóa nhanh
Sinh trưởng nhanh và phát trin mnh
Năng lc thích ng mnh m, d phát sinh biến d
Phân b rng, chng loi nhiu
1980, Woese tách mt s nhóm vi khun ra thành C
khun (Archae). Như vy, h thng phân loi sinh gii ca
Woese 3 lĩnh vc: Sinh vt nhân tht (Eukaryota), Vi
khun (Bacteria) và C khun (Archae).
Vi sinh vật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi sinh vật đại cương - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Vi sinh vật đại cương 9 10 721