Ktl-icon-tai-lieu

Vi tích phân A1 Phép tính tích phân hàm một biến

Được đăng lên bởi Tan Phat
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1668 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VI TÍCH PHÂN A1

CHƯƠNG 3.
PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN
Lê Hoài Nhân

Ngày 12 tháng 10 năm 2014

Lê Hoài Nhân ()

TÍCH PHÂN

Ngày 12 tháng 10 năm 2014

1 / 41

Chương 3. Phép tính tích phân hàm một biến
1

Nguyên hàm

2

Tích phân xác định
Định nghĩa
Định lý cơ bản của phép tính tích phân
Công thức Newton - Leibniz

3

Tích phân suy rộng
Tích phân suy rộng loại I
Tích phân suy rộng loại II

4

Ứng dụng của tích phân
Giá trị trung bình
Diện tích hình phẳng
Thể tích vật thể
Độ dài cung
Diện tích mặt tròn xoay
Lê Hoài Nhân ()

TÍCH PHÂN

Ngày 12 tháng 10 năm 2014

2 / 41

Nguyên hàm

Định nghĩa 1.1 (Nguyên hàm)
Hàm số F (x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f (x) trên khoảng
(a, b) nếu F (x) = f (x) với mọi x ∈ (a, b)

Mọi nguyên hàm của hàm số f (x) đều có dạng F (x) + C với F (x) là
một nguyên hàm của f (x) và C là hằng số tích phân.
Ký hiệu
Ta có

f (x)dx là tập hợp tất cả các nguyên hàm của f (x).
f (x)dx = F (x) + C

Lê Hoài Nhân ()

TÍCH PHÂN

Ngày 12 tháng 10 năm 2014

3 / 41

Tích phân xác định
Định nghĩa 2.1
Cho hàm số f (x) xác định trên đoạn [a, b].
Phân hoạch đoạn [a, b] bởi các điểm chia a = x0 < x1 < ... < xn = b.
Trên mỗi đoạn [xi −1 ; xi ] ta chọn điểm ξi và lập tổng
n

In =

f (ξi ).∆xi .
i =1

Cho n → ∞ sao cho max ∆xi → 0. Nếu lim In = I không phụ thuộc
n→∞

vào cách phân hoạch đoạn [a, b] và cách chọn ξi thì ta nói f khả tích
trên đoạn [a, b] và I gọi là tích phân xác định của hàm f trên đoạn
[a, b].

Lê Hoài Nhân ()

TÍCH PHÂN

Ngày 12 tháng 10 năm 2014

4 / 41

Định lý cơ bản của phép tính tích phân
Định lý 2.1 (Định lý cơ bản của phép tính tích phân)
x

Cho f liên tục trên đoạn [a, b]. Nếu F (x) =
a

f (t)dt với x ∈ [a, b] thì

x

d
F (x) =
dx

f (t)dt = f (x).
a

Hệ quả 2.1
ϕ(x)

Nếu F (x) =
ψ(x)

Lê Hoài Nhân ()

f (t)dt thì F (x) = f (ϕ(x)).ϕ (x) − f (ψ(x)).ψ (x).

TÍCH PHÂN

Ngày 12 tháng 10 năm 2014

5 / 41

Định lý cơ bản của phép tính tích phân
Ví dụ 2.1
Tính F (x) biết rằng:
x2
1

F (x) =

x3

1 + t 2 dt.

2

F (x) =

0

√
4
x2

1
dt.
1 + t2

Ví dụ 2.2
x2
1

Cho H(x) = x.

e−

√

t

dt. Tính H (2).

4
sin x
2

Cho f (x) =

y

1+

t 2 dt

và g (y ) =

0
Lê Hoài Nhân ()

f (x)dx. Tìm g

π
.
6

3
TÍCH PHÂN

Ngày 12 tháng 10 năm 2014

6 / 41

Định lý cơ bản của phép tính tích phân

Ví dụ 2.3
Tìm hàm số liên tục thỏa phương trình sau


x
1

f (x) = π 1 +

Lê Hoài Nhân ()

1

f (t)dt .

2

x

f (x) = 1 −

f (t)dt.
1

TÍCH PHÂN

Ngày 12 tháng 10 năm 2014

7 / 41

Định lý cơ bản của phép tính tích phân
Ví dụ 2.4
Dùng quy ...
VI TÍCH PHÂN A1
CHƯƠNG 3.
PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM MỘT BIẾN
Hoài Nhân
Ngày 12 tháng 10 năm 2014
Lê Hoài Nhân () TÍCH PHÂN Ngày 12 tháng 10 năm 2014 1 / 41
Vi tích phân A1 Phép tính tích phân hàm một biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi tích phân A1 Phép tính tích phân hàm một biến - Người đăng: Tan Phat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Vi tích phân A1 Phép tính tích phân hàm một biến 9 10 53