Ktl-icon-tai-lieu

vị trí tương đối của hai đường thẳng

Được đăng lên bởi cptmdaidaiduong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 239 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NhiÖt liªt chµo
mõng c¸c thÇy c« !

KiÓm tra bµi cò

1) H·y x¸c ®Þnh vÐct¬ ph¸p tuyÕn vµ vÐct¬ chØ ph¬ng
cña 2 ®êng th¼ng d1: x-2y+1=0 & d2: 2x- 4y+5=0
2) Cho biÕt sè nghiÖm cña  x  2 y  1 0

hÖ ph¬ng tr×nh (I)
2 x  4 y  5 0



§¸p ¸n
¸n2 y VTPT
1 0
 x§¸p
(I).


 2 xd1 4 y  5 0

VTCP

n1 1; 2

u1  2;1

n2  2; 4

u 2  4;2 

V«
nghiÖm
d
2

d2
5

4

1

2

B»ng ph¬ng ph¸p täa ®é
Ta xÐt vÞ trÝ t¬ng ®èi cña hai ®êng th¼ng
Lµ néi dung cña bµi häc h«m nay

VÞ trÝ t¬ng ®èi cña hai ®êng th¼ng

1 : a1 x  b1 y  c1 0  2 : a 2 x  b2 y  c2 0
Täa ®é giao ®iÓm cña
1 &  2 nghiÖm cña hÖ (I).
•

 a1 x  b1 y c1 0 (I)

 a2 x  b2 y  c2 0
y ( 1 )

HÖ (I) cã mét nghiÖm (x0;y0)

khi ®ã

1  2 M  x0 ; y0 

• HÖ (I) cã v« sè nghiÖm
khi ®ã  
1

2

• HÖ (I) v« nghiÖm
khi ®ã

1 //  2

y0

0

2 

M0

x

x0

2 

VD: Cho ®õêng th¼ng (d): 2x+y-2=0 ; xÐt vÞ trÝ t¬ng ®èi cña
(d) víi mçi ®êng th¼ng sau:

(1 ) x  y  1 0
( 2 ) 2 x  y  1 0
( 3 ) 4 x  2 y  4 0

VD:Cho ®õêng th¼ng (d): 2x+y-2=0 ; xÐt vÞ trÝ t¬ng ®èi cña
( 1 )
x  y 1  0
(d) víi mçi ®êng th¼ng sau:
( 2 ) 2 x  y  1  0
(3 )

a) XÐt (d) vµ (1 ) , hÖ ph¬ng tr×nh:
 2 x  y  2 0

Cã nghiÖm (1;0)
x

y

1

0


VËy d c¾t  1  t¹i M(1;0)

4x  2 y  4  0

VD: Cho ®õêng th¼ng (d): 2x+y-2=0 ; xÐt vÞ trÝ t¬ng ®èi cña
( 1 )
x  y 1  0
(d) víi mçi ®êng th¼ng sau:
( 2 ) 2 x  y  1  0
(3 )

b) XÐt (d) vµ ( 2 ) , hÖ ph¬ng tr×nh:
 2x  y  2  0

V« nghiÖm
2
x

y

1

0


VËy d //( V
2 )

4x  2 y  4  0

VD: Cho ®õêng th¼ng (d): 2x+y-2=0 ; xÐt vÞ trÝ t¬ng ®èi cña
( 1 )
x  y 1  0
(d) víi mçi ®êng th¼ng sau:
( 2 ) 2 x  y  1  0
(3 )

c) XÐt (d) vµ ( 3 ), hÖ ph¬ng tr×nh:
 2x  y  2  0

V« sè nghiÖm
 4x  2 y  4  0

VËy d  ( V
3 )

4x  2 y  4  0

V3

VÞ trÝ t¬ng ®èi cña hai ®êng th¼ng

1  2 M  x0 ; y0 
a1 b1


a 2 b2





a 2 0; b2 0

a2

b2

y



1  2
a1 b1 c1
   a2 ; b2 ; c2 kh¸c 0 
c2

1 //  2
a1 b1 c1

   a 2 ; b2 ; c2 kh¸c 0 
a2 b2 c2

 1 

y0

0

2 
M0

2 

x0

x

2 

1 : a1 x  b1 y  c1 0
 2 : a 2 x  b2 y  c2 0

Bµi1 Chän ®¸p ¸n ®óng.VÞ trÝ t¬ng ®èi cña hai ®êng
th¼ng:
1) d1: x-2y+1=0 & d2: -3x+6y-3=0
B d1trïng d2
A)d1//d2
B)
C) d1c¾t d2
2) d1: x-2y+1=0 & d3 : y=-2x
C d c¾t d
A) d1//d3
B) d1trïng d3
C)
1
3
3) d1: x-2y+1=0 & d4: 2x+5=4y
A
A)
d1//d4
B) d1trïng d4
C) d1c¾t d4

Bµi2 Cho ®êng th¼ng d cã ph¬ng tr×nh
tæng qu¸t 3x+5y+2009=0. T×m mÖnh
®Ò sai trong c¸c mÖn...
NhiÖt liªt chµo
mõng c¸c thÇy c« !
vị trí tương đối của hai đường thẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vị trí tương đối của hai đường thẳng - Người đăng: cptmdaidaiduong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
vị trí tương đối của hai đường thẳng 9 10 884