Ktl-icon-tai-lieu

Vilas yêu cầu bổ sung lĩnh vực hóa học

Được đăng lên bởi nasaisme1111-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1925 lần   |   Lượt tải: 4 lần
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Bureau of Accreditation (BoA)

YÊU CẦU BỔ SUNG
ĐỂ CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM
LĨNH VỰC HÓA
Supplementary requirement for accreditation
in the field of chemical testing
Mã số/Code: AGL 03
Lần ban hành/Issue number: 04.12
Ngày ban hành/ Issue date: 06/2012

Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Hóa
Supplementary requirements for accreditation in the field of Chemical testing

Nội dung
Phần 1

Phần 2
4.1
4.2
4.5
4.12
4.13
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Phần 3
Phụ lục

AGL 03

Giới thiệu
Mục đích
Phạm vi
Chuẩn mực công nhận
Cấu trúc
Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực
Hóa
Tổ chức
Hệ thống quản lý
Hợp đồng phụ thử nghiệm
Hành động phòng ngừa
Kiểm soát hồ sơ
Nhân sự
Tiện nghi và điều kiện môi trường
Phương pháp thử và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp
Kiểm soát thiết bị, hóa chất
Liên kết chuẩn đo lường
Lấy mẫu
Quản lý mẫu
Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm
Báo cáo kết quả
Chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm tra thiết bị thông thường
Hướng dẫn hiệu chuẩn một số thiết bị

Lần ban hành: 4.12

Trang
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
28

Trang: 1/34

Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Hóa
Supplementary requirements for accreditation in the field of Chemical testing

Supplementary requirement for accreditation
in the field of chemical testing
Content
Section 1

Section 2
4.1
4.2
4.5
4.12
4.13
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Section 3
Annex

AGL 03

Introduction
Purpose
Scope
Accreditation criteria
Structure
Supplementary requirement for accreditation in the field of
chemical testing
Organization
Management system
Subcontracting of test
Preventive action
Control of record
Personnel
Accommodation and environmental conditions
Test methods and method validation
Equipment, Chemical
Measurement traceability
Sampling
Handling of test items
Assuring the quality of test and calibration results
Reporting the results
Calibration, checking interval for commonly – used chemical
testing equipment
Guide to calibration equipment

Lần ban hành: 4.12

Page
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
28

Trang: 2/34

Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Hóa
Supplementary requirements for accreditation in the field of Chemical testing

PHẦN 1

GIỚI THIỆU

SECTION 1

INTRODUCTION

MỤC ĐÍCH

PURPOSE

Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 "Yêu cầu
chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu
chuẩn" đề cập các yêu cầu hệ thống quản lý và cá...
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Bureau of Accreditation (BoA)
YÊU CẦU BỔ SUNG
ĐỂ CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM
LĨNH VỰC HÓA
Supplementary requirement for accreditation
in the field of chemical testing
Mã số/Code: AGL 03
Lần ban hành/Issue number: 04.12
Ngày ban hành/ Issue date: 06/2012
Vilas yêu cầu bổ sung lĩnh vực hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vilas yêu cầu bổ sung lĩnh vực hóa học - Người đăng: nasaisme1111-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Vilas yêu cầu bổ sung lĩnh vực hóa học 9 10 195