Ktl-icon-tai-lieu

Violympic cấp huyện

Được đăng lên bởi hoathuytien26489
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vòng 16 lơp 6 cấp huyện 2012-2013
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
Có tất cả
Câu 2:

số nguyên n thỏa mãn (n-12) chia hết cho (n+12).

Số nguyên âm lớn nhất có tổng các chữ số là 52 là
Câu 3:
Viết liên tiếp các số từ 1 đến 150 ta được số 123…149150. Tổng các chữ số của số này là
Câu 4:
Năm 2013, mẹ hơn con 28 tuổi. Đến năm 2018, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Năm sinh của con là
Câu 5:
Cho là số nguyên âm chia cho dư . Số dư trong phép chia
Câu 6:
Có
Câu 7:

số nguyên

Biết
Câu 8:

, tổng

So sánh
Câu 9:

và

thỏa mãn

cho là

là số nguyên.

lớn nhất có thể là

ta được

.

Cho A là số tự nhiên được viết bởi 2013 chữ số 4. Số dư của A trong phép chia cho 15 là
Câu 10:
Có
Câu 1:

cách viết phân số thành tổng của hai phân số có tử bằng , mẫu dương và khác nhau.

Có tất cả
Câu 2:

số nguyên n thỏa mãn (n-12) chia hết cho (n+12).

Viết liên tiếp các số từ 1 đến 150 ta được số 123…149150. Tổng các chữ số của số này là
Câu 3:
Hai số
Câu 4:

và

viết liền nhau thì được số có

Biết
Câu 5:
Biết
Câu 6:
Cho phân số

chữ số.
, giá trị của là

. Vậy số là

. Số tự nhiên sao cho khi ta cộng tử với , lấy mẫu trừ đi ta được phân số có giá trị bằng là

số

1

Câu 7:
Năm 2013, mẹ hơn con 28 tuổi. Đến năm 2018, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Năm sinh của con là
Câu 8:
Cho A là số tự nhiên được viết bởi 2013 chữ số 4. Số dư của A trong phép chia cho 15 là
Câu 9:
Điền dấu >; <; = vào chỗ (…) :
Câu 10:

với

;

.

Số tự nhiên có hai chữ số sao cho tỉ số của số đó và tổng các chữ số của nó là nhỏ nhất là số

2

BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
Số nguyên âm lớn nhất có tổng các chữ số là 52 là
Câu 2:
Để đánh số trang của một cuốn sách dày 3588 trang cần dùng tất cả
Câu 3:
Hai số
Câu 4:

và

viết liền nhau thì được số có

chữ số.

Biết
Câu 5:
Biết
Câu 6:

, giá trị của là

, tổng

lớn nhất có thể là

Biết
Câu 7:
Có

chữ số.

. Vậy số là

số nguyên

thỏa mãn

là số nguyên.

3

Câu 8:
Biết
(Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ (...)).
Câu 9:
Điền dấu >; <; = vào chỗ (…) :
Câu 10:

. Khi đó, so sánh và ta được

với

;

.

Cho A là số tự nhiên được viết bởi 2013 chữ số 4. Số dư của A trong phép chia cho 15 là

Câu 1:
Có
Câu 2:

phân số tối giản có mẫu là 24, lớn hơn -1 và nhỏ hơn .

Có
Câu 3:

số nguyên

thỏa mãn

là một số nguyên.

Để đánh số trang của một cuốn sách dày 3588 trang cần dùng tất cả
chữ số.
Câu 4:
Số nguyên âm lớn nhất thỏa mãn khi chia số này cho 37 ta được số dư là 36 và khi chia cho 39 thì số dư là 25 là
số
Câu 5:
Có
Câu 6:

số nguyê...
Vòng 16 lơp 6 cấp huyện 2012-2013
BÀI THI SỐ
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:
Có tất cả số nguyên n thỏa mãn (n-12) chia hết cho (n+12).
Câu 2:
Số nguyên âm lớn nhất có tổng các chữ số là 52 là
Câu 3:
Viết liên tiếp các số từ 1 đến 150 ta được số 123…149150. Tổng các chữ số của số này là
Câu 4:
Năm 2013, mẹ hơn con 28 tuổi. Đến năm 2018, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Năm sinh của con là
Câu 5:
Cho là số nguyên âm chia cho . Số dư trong phép chia cho
Câu 6:
số nguyên thỏa mãn là số nguyên.
Câu 7:
Biết , tổng lớn nhất có thể là
Câu 8:
So sánh ta được .
Câu 9:
Cho A là số tự nhiên được viết bởi 2013 chữ số 4. Số dư của A trong phép chia cho 15 là
Câu 10:
cách viết phân số thành tổng của hai phân số có tử bằng , mẫu dương và khác nhau.
Câu 1:
Có tất cả số nguyên n thỏa mãn (n-12) chia hết cho (n+12).
Câu 2:
Viết liên tiếp các số từ 1 đến 150 ta được số 123…149150. Tổng các chữ số của số này là
Câu 3:
Hai số viết liền nhau thì được số có chữ số.
Câu 4:
Biết , giá trị của
Câu 5:
Biết . Vậy số
Câu 6:
Cho phân số . Số tự nhiên sao cho khi ta cộng tử với , lấy mẫu trừ đi ta được phân số có giá trị bằng
số
1
Violympic cấp huyện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Violympic cấp huyện - Người đăng: hoathuytien26489
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Violympic cấp huyện 9 10 982