Ktl-icon-tai-lieu

Violympic ttoán tuổi thơ

Được đăng lên bởi teo78tiendat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ TAM ĐIỆP
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ
Năm học: 2014-2015
Môn: Toán 8(Thời gian làm bài: 30’)
ĐỀ THI CÁ NHÂN
(Đề thi gồm 15 câu trắc nghiệm và 01 câu tự luận)

TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Tìm số dư của phép chia đa thức (x3 - 4x2 +3x +2):( x – 2) ?
Câu 2. Cho a,b,c là ba cạnh của tam giác ABC mà a2+b2+c2 = ab+bc+ca thì tam giác ABC là tam
giác gì?
Câu 3. Cho hình thang cân ABCD(AB//CD),AC vuông góc với BD,MN là đường trung bình.Biết
chiều cao của hình thang là 10cm.Tính độ dài đường trung bình MN?
Câu 4. Phân tích thành nhân tử: G  a 7  a 2  1
Câu 5. Tính giá trị của biểu thức Q 

1
1
1


,biết abc = 1 ?
1  a  ab 1  b  bc 1  c  ac

Câu 6. Một hình thoi có các đường chéo bằng 6cm và 8cm thì có chu vi bằng bao nhiêu cm?
Câu 7. Cho tam giác ABC cân tại A,đường cao BH.Từ điểm M thuộc cạnh BC,vẽ MP,MQ vuông
góc với AB,AC theo thứ tự tại P,Q.So sánh MP + MQ với BH ?
Câu 8. . Cho tam giác ABC nhọn,các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H. Giá trị của biểu thức
HD HE HF


là?
AD BE CF

Câu 9. Bạn Nam kỉ niệm sinh nhật lần thứ 14 vào ngày thứ năm 25-12-2014.Hỏi bạn Nam sẽ kỉ
niệm sinh nhật lần thứ 16 vào ngày thứ mấy?
Câu 10. Nếu diện tích hình thoi ABCD bằng 18cm2,đường cao AH =3cm thì số đo góc tù của hình
thoi ABCD bằng bao nhiêu độ?
Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A,gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,BC,CA.Tình tỉ
số diện tích của tam giác ABC và tam giác MNP ?
1

1

1

1

1

1

1

1

Câu 12. Biết x  y  z  x  y  z ,so sánh giá trị của x 2015  y2015  z 2015 và x 2015  y2015  z 2015 ?
Câu 13. Cho tam giác ABC,lấy M  AB, N  AC sao cho

AM AN
1

. Lấy I BC sao cho BI =
AB AC
2

IC.Gọi K là giao điểm của AI và MN.Tính tỉ số độ dài của hai đoạn KM và KN ?
Câu 14. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: M 

3
?
4x  4x  5
2

Câu 15. Cho hình thang ABCD vuông tại A và D có AB = BC = 5cm,CD = 9cm.Tính diện tích
hình thang ABCD ?
TỰ LUẬN:
Câu 16. Cho ha ; hb là độ dài các đường cao ứng với cạnh a, b của một tam giác. Hãy xác định
dạng của tam giác đó nếu a+ha = b + hb?

ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm:
Câu 1: Đặt f(x) = x3 - 4x2 +3x +2

Số dư của phép chia f(x) cho x – 2 là f(2) = 0

Câu 2: Từ a2+b2+c2 = ab+bc+ca(gt). Nhân cả hai vế cho 2 ta được:
2(a2+b2+c2) = 2(ab+bc+ca)

(a-b)2 + (b-c)2 +(c-a)2 = 0 Suy ra a=b=c.Vậy tam giác ABC đều.

Câu 3:Gọi O là giao điểm hai đường chéo.Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với AB,CD tại
H,K.Khi đó các tam giác OAB,OCD vuông cân tại O.Suy ra OH = ½ AB,OK = ½ CD.Do đó HK
=1/2(AB+CD...
PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ TAM ĐIỆP
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ
Năm học: 2014-2015
Môn: Toán 8(Thời gian làm bài: 30’)
(Đề thi gồm 15 câu trắc nghiệm và 01 câu tự luận)
TRẮC NGHIỆM:
Câu 1. Tìm số dư của phép chia đa thức (x
3
- 4x
2
+3x +2):( x – 2) ?
Câu 2. Cho a,b,c là ba cạnh của tam giác ABC mà a
2
+b
2
+c
2
= ab+bc+ca thì tam giác ABC là tam
giác gì?
Câu 3. Cho hình thang cân ABCD(AB//CD),AC vuông góc với BD,MN đường trung bình.Biết
chiều cao của hình thang là 10cm.Tính độ dài đường trung bình MN?
Câu 4. Phân tích thành nhân tử:
7 2
G a a 1
Câu 5. Tính giá trị của biểu thức
1 1 1
Q
1 a ab 1 b bc 1 c ac
,biết abc = 1 ?
Câu 6. Một hình thoi có các đường chéo bằng 6cm và 8cm thì có chu vi bằng bao nhiêu cm?
Câu 7. Cho tam giác ABC cân tại A,đường cao BH.Từ điểm M thuộc cạnh BC,vẽ MP,MQ vuông
góc với AB,AC theo thứ tự tại P,Q.So sánh MP + MQ với BH ?
Câu 8. . Cho tam giác ABC nhọn,các đường cao AD,BE,CF cắt nhau tại H. Giá trị của biểu thức
HD HE HF
AD BE CF
là?
Câu 9. Bạn Nam kỉ niệm sinh nhật lần thứ 14 vào ngày thứ năm 25-12-2014.Hỏi bạn Nam sẽ kỉ
niệm sinh nhật lần thứ 16 vào ngày thứ mấy?
Câu 10. Nếu diện tích hình thoi ABCD bằng 18cm
2
,đường cao AH =3cm thì số đo góc tù của hình
thoi ABCD bằng bao nhiêu độ?
Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A,gọi M,N,P lầnợt trung điểm của AB,BC,CA.Tình tỉ
số diện tích của tam giác ABC và tam giác MNP ?
Câu 12. Biết
1 1 1 1
x y z x y z
,so sánh giá trị của
2015 2015 2015
1 1 1
x y z
2015 2015 2015
1
x y z
?
Câu 13. Cho tam giác ABC,lấy M
AB, N
AC sao cho
AM AN
AB AC
. Lấy I
BC sao cho BI =
IC.Gọi K là giao điểm của AI và MN.Tính tỉ số độ dài của hai đoạn KM và KN ?
Câu 14. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
2
3
4 4 5
M
x x
?
Câu 15. Cho hình thang ABCD vuông tại A và D có AB = BC = 5cm,CD = 9cm.Tính diện tích
hình thang ABCD ?
TỰ LUẬN:
Câu 16. Cho h
a
; h
b
là độ dài các đường cao ứng với cạnh a, b của một tam giác. Hãy xác định
dạng của tam giác đó nếu a+h
a
= b
+ h
b
?
ĐỀ THI CÁ NHÂN
Violympic ttoán tuổi thơ - Trang 2
Violympic ttoán tuổi thơ - Người đăng: teo78tiendat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Violympic ttoán tuổi thơ 9 10 173