Ktl-icon-tai-lieu

Virus

Được đăng lên bởi linhnguyen
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1760 lần   |   Lượt tải: 1 lần
VI SINH HỌC

Chương IV: VI RUT
Lớp: CAO ĐẲNG SINH KĨ - K17
Giảng viên: Phạm Thị Uyên
Thời gian: 45 phút

NỘI DUNG
3I

Mục tiêu

II

Lược sử phát hiện và nghiên cứu virut.

III
3

virut.
Đại cương về virut

IV

Các kiểu chu trình sống của virut

V
3

Virut và bệnh tật

ThÝ nghiÖm cña Ivan«pxki (n¨m 1892)
L¸ c©y NghiÒn
thuèc l¸
bÞ bÖnh

DÞch
chiÕt

Qua thÝ nghiÖm
trªn, em cã nhËn
Läc qua xÐt g× vÒ virut?

nÕn läc
DÞch läc vi khuÈn
Soi d­íi kÝnh hiÓn Nu«i trªn m«i
vi quang häc
tr­êng th¹ch
Kh«ng thÊy
mÇm bÖnh
Kích thước nhỏ bé

Kh«ng thÊy
khuÈn l¹c
Không sống tự do

NhiÔm vµo l¸
c©y lµnh
C©y vÉn
bÞ bÖnh
Mầm bệnh kí sinh

III. Đại cương về virut.
III.1. Virut là gì? Bản chất sống của virut, vị trí của
virut trong sinh giới.
Virut là một dạng sống vô cùng đơn giản, không có cấu tạo
tế bào.
Virut sống kí sinh bắt buộc.
Virut chưa được xếp vào bất cứ một nhóm phân loại nào
trong hệ thống phân loại sinh giới.

III.2. Những đặc điểm đặc trưng của Virut

Virut d¹i

Virut kh¶m
thuèc l¸

HIV

Virut
viªm n·o

Virut b¹i liÖt

Phage T2

III.2. 1. H×nh d¹ng cña virut
Chñ yÕu gåm 3 d¹ng

H×nh trô xo¾n

Virut kh¶m
thuèc l¸

H×nh khèi

D¹ng phèi hîp

Khèi ®a diÖn

Khèi cÇu

Virut b¹i liÖt

HIV

Phage T2

III.2.2. Cấu trúc của Virut
Lâi (bé gen)
Axit nuclªic

? Virut ®ưîc cÊu t¹o gåm
nh÷ng thµnh phÇn nµo?
B¶n chÊt cña c¸c thµnh
phÇn ®ã lµ g×?

Vá(capsit)
Pr«tªin
Vỏ
Virut
Axit
nuclªic
Capsit

Capsit: prôtêin
Màng + gai + Enzim (một số)

Lõi: ADN hoặc ARN

III.2.2. Cấu trúc của Virut
Vá ngoµi
Axit nuclªic
Capsit

Virut trần

Gai
glyc«pr«tªin

Virut có vỏ bọc

 VR có cấu tạo rất đơn giản => đời sống kí sinh bắt buộc.
(Trong TB vật chủ VR là dạng hữu sinh, ngoài môi trường VR
biểu hiện như một thể vô sinh)

IV. Các kiểu chu trình sống của vi rut:
Hãy quan sát đoạn băng sau cho biết chu trình nhân lên của
virut gồm mấy giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào?

Chu trình nhân lên của virut gồm 5 giai đoạn:
1. Hấp phụ
2. Xâm nhập
3. Sinh tổng hợp
4. Lắp ráp
5. Giải phóng

Thảo luận nhóm:
 Nghiên cứu giáo trình, trình bày diễn
biến các giai đoạn trong chu trình nhân
lên của virut.

G§1: hÊp phô
Virut ®éng vËt

Phage

Trong
Virut bám
cách
đặcphụ,
hiệuvirut
lên thụ
thể
giaimột
đoạn
hấp
thực
bề mặt tế bào.
hiện hoạt động gì?

G§1: Sù hÊp phô

Virut ®éng vËt

Phage

Gai
glyc«pr«tªin
Gai ®u«i

Virut có thể bám đặc hiệu lên bề mặt
Nhờ gai glicôprôtêin hoặc gai đuôi
tế bào nhờ yếu tố gì?

G®2: x©m nhËp

Virut ®éng vËt

Phage

Sự khác biệt giữa 2 quá trình xâm nhập trên?

G...
Lớp: CAO ĐẲNG SINH KĨ - K17
Giảng viên: Phạm Thị Uyên
Thời gian: 45 phút
Chương IV: VI RUT
VI SINH HỌC
Virus - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Virus - Người đăng: linhnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Virus 9 10 944