Ktl-icon-tai-lieu

VITAMIN

Được đăng lên bởi tansi741151
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm vitamin tan trong chất béo:
Tên

Công thức hóa học

Vai trò sinh hóa

Vai trò sinh lý

Nguồn chứa

Vitamin A
(Retinol).
Gồm A1, A2 và

Vit A1 là alcol bậc 1 mà
trog ptử gồm 1 nhân
ionon nồi vs 2 gốc
izopren và 1 nhóm
alcol bậc 1. Vit A2 có
thêm 1 nối đôi.

Bị oxy hóa chuyển
thành aldehyde là
retinal.
Là chất lỏng nhờn,
ko tan trog nước,
dễ bị oxy hoá nên
tgia vào qt oxy hóa
khử trog sv.
Khi vào cơ thể đv
carotene 2 ptử vit
A nhờ enzyme
carotenase trog
gan và ruột.

Duy trì tính
nhạy cảm của
mắt với việc
thu nhận ánh
sáng
(rhodopsin).

Dầu cá, mỡ,
trứng, ớt, cà
rốt, lá hành, bí
đỏ, gấc, cà
chua, đu đủ,
xoài, hồng.
Nguồn chế
biến từ gan cá
và động vật
biển.
A1 dầu cá
nước mặn, A2
dầu cá nức
ngọt.

Vitamin D
(Canxipherol).
Có 6 chất: vit D,
D2, D3, D4, D5,
D6 và D7. D1 là
hh of D2 và
lumisterol.

Là dẫn xuất of sterol. 1
số sterol là tiền vit D
níu chíu = tia tử ngoại
280-310nmvit D.
Phổ biến là D2
(ergocalciferol), D3
(cholecalciferol).

Không màu, tan tốt
trog chất béo và
dug môi của cb. Dễ
bị phân hủy bởi
chất oxy hóa và
acid vô cơ.

Có nhìu trog
gan, thận, mỡ
cá, lòng đỏ
trứng, sữa (đv
mhè nhìu hơn
mđông).

Vitamin E
(tocopherol).
 vsv đường
ruột có khả
năng tổng hợp
được vit E.

Tách được từ 1936 từ
dầu, mầm lúa mì và
dầu bông ba loại dẫn
xuất của
benzopiranvit E.
Các dẫn xuất thu được

Dầu lỏng, ko màu,
tan tốt trog dầu tv,
trog ethanol, eter
ethylic, eter dầu
hỏa.
Bền vs t0, acid, kém
bền vs UV hay
kiềm.
Bị oxy hóa bởi
FeCl3 or acid
nitrictocopheril
quinone có cthh

Tgia vào qt
điều hòa trao
đổi phospho
và canxi, làm
tăng hàm
lượng
phospho ở
huyết thanh,
chuyển
phocpho hữu
cơvô cơ.
ảnh hưởng
lên qt ssản of
đv. Bảo đảm
chức năng bt
of nhìu mô và
cq.

β carotene
(tiền thân of vit
A) vs lk đôi ở
dạng trans.

là

α, β ,γ –

tocopherol.

Chủ íu từ dầu
tv: rau xà lách,
cải, có nhìu
trog dầu mầm
hạt hòa thảo
(lúa, lúa mì),
dầu đậu
phộng, hướng
dương.
ở đv có nhìu
trog mỡ cá,
mỡ bò, lòng

Chứa năng
lượng

Biểu hiện khi
thiếu
Biểu bì bị sừng
hóa, xương
chậm phát triển
ở trẻ, chậm lớn,
sụt cân, niêm
mạc sẽ bị thoái
hóa, dễ nhiễm
trùng, màng
nhầy mắt bị
khô, tuyến nước
mắt ko tiết gây
bệnh quág gà.
Nghiêm trọng
gây mù mắt.
Các bệnh lý về
xương, răng. Trẻ
em bị suy
nhược, chậm
mọc răng,
xương mềm,
xốp và cong.

Nhu cầu cơ
thể ko lớn
lắm từ 1430mg/ngày
đêmvà có
thể được
dự trữ vài
tháng.

Sự tạo phôi sẽ
khó khăn, thoái
hóa cq ssản, teo
cơ, thoái hóa
tủy sống và suy
nhược cơ thể.
Gây chết thai,
đẻ non, nhiễm
độc bởi các sp
oxy hóa of cbéo.

≈ vit K và Q....

      
!"
#$%&
'
(
)*+,-.
/(01(23
β
++
),456
(-&78
9:.
(03;03
<=05
2>
?<+30
;0.(2
0>7.
#@ABB$
39+B9+3
+,.
C3DE1
&!F1
9G@ABH
3IAB
&=.
J3K$7
++ 2<=
(E+?B+
++
3L.
MBNO
:BPQ
RF%
;H
H
)9<-.
MSH1T1
1F13
>1H31U
7D113
177Q1
A31.
'
'VH
37L;
$.
(09SH
!FW1(2
9SH
.
#$N@V
1A!K
;<H$
8X1;F1
Y51
:Z@H
19GG
[13
SBR@
&1B'!F
R&,'5B
%IH3.

5B[R.
M
)A<+-.
\M1
D2, D3, M]1M^1
M\3M_.M03
6M23
+.
C39`A6+.0
>+3,4M
UUa,=:
2bcde0c M.
fg'3D2
(ergocalciferol), D3
(cholecalciferol).
J31>
3
9Q.MG
@<5QB8
AB3
9K.
3I
74
7g<<
3A13
 3
!"
<<8
B'1
B$
<<h
K K.
N
1;1T
H17D
1h)7
iNK
7-.
H%4
A!K1 .X
+@B
!"1;
 1
A!K41
A><3.
j
)<+-.
7!E
L&P
 g"<
7!"j.
H7!"V0ke\V
9S1SlN3
9S:9`
AQ
+?< j.
H9`A7!"
3
α , β , γ
m
<+.
MSD1&31
>9S1
+1++
+B1++9S
D.
#4
c
191&
4nB
&4.
#@AB8
o+
e
9
 <+
I+
P!8
IP6
7.#P7P
 
6N3
I.
QUV9S
A3H1
P1N
9SS
:P
)l1lN-1
9S7;
<L1!F
9!K.
87N
TH1
T1
SK
$&F
RV0]d
ecp3B
73
$7!"
9qh3
H.
rq:<Z
&& 1H
IP1+
K1H
QB>3B
!"K$.
/5B'1
7X1G
7L8H<
AB6.
VITAMIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VITAMIN - Người đăng: tansi741151
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
VITAMIN 9 10 559