Ktl-icon-tai-lieu

Vô cùng bé vô cùng lớn

Được đăng lên bởi thiennguyen94qn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 884 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BOÄ MOÂN TOAÙN ÖÙNG DUÏNG - ÑHBK

-------------------------------------------------------------------------------------

TOAÙN 1 HK1 0708
• BAØI 4: VCBEÙ – VCLÔÙN. LIEÂN TUÏC (SINH VIEÂN)

•

TS. NGUYEÃN QUOÁC LAÂN (11/2007)

VOÂ CUØNG BEÙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ñaïi löôïng (x) – voâ cuøng beù (VCB) khi x  x0:

lim   x  0

x  x0

VCB cô baûn (x  0): Löôïng giaùc   x  sin x , 1  cos x , tgx
x
Muõ, ln: e  1, ln1  x  Luõy thöøa: 1  x   1. VD : 1  3 x  1



1
VCB x  1: sin(x–1) …
x0: Khoâng quan troïng. VCB x  :
x
(x), (x) – VCB khi x  x0
 (x)  (x) , (x)(x): VCB


b / lim x sin
VD: a / lim sin
x 0
x 0
x
x
BT: lim  sin x  1  sin x 
x 

(x) VCB, C(x) bò chaën
 C(x)(x): VCB

c / lim x sin
x 
x

SO SAÙNH VOÂ CUØNG BEÙ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  x
c  So saùnh ñöôïc
(x), (x) – VCB, x  x0 vaø  lim
x  x0   x 
1/ c = 0 : (x) – VCB caáp cao so vôùi (x): (x) = o((x))
Caùch noùi khaùc: (x) – VCB caáp thaáp hôn
2/ c = : Ngöôïc laïi tröôøng hôïp c = 0  (x) = o((x))
3/ c  0, c   : voâ cuøng beù cuøng caáp
VCB caáp thaáp: Chöùa ít “thöøa soá 0” hôn. VD: sin2x, x3
Aùp duïng: So saùnh 2 voâ cuøng beù xm , xn (m, n > 0) khi x  0
VD: So saùnh VCB: sin x, 1  cos x, tgx

VOÂ CUØNG BEÙ TÖÔNG ÑÖÔNG – (QUAN TROÏNG)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(x), (x) – VCB töông ñöông khi x  x0 

  x
lim
1
x  x0   x 

x2
VCB löôïng giaùc: sin x ~ x , tgx ~ x, 1  cos x ~ , x  0
2
x
e
 1 ~ x, ln 1  x  ~ x, x  0
VCB muõ, ln:
VCB luõy thöøa (caên): 1  x 



2x
 1 ~ x, x  0 VD: 1  2 x ~
3
3

VCB töông ñöông: Ñöôïc pheùp thay thöøa soá töông ñöông vaøo
tích & thöông (nhöng khoâng thay vaøo toång & hieäu!)

VD: Tìm haèng soá C vaø  ñeå: tgx  sin x ~ Cx , x  0

DUØNG VOÂ CUØNG BEÙ TÍNH GIÔÙI HAÏN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aùp duïng: Duøng voâ cuøng beù töông ñöông tính giôùi haïn

  x  ~ 1  x  , 
x  x0

~ 1 

x x0

  x
  x
 lim 1
x x0   x 
x  x0 1  x 
lim

Tìm lim: Coù theå thay VCB tñöông vaøo TÍCH (THÖÔNG)
Nhöng khoâng thay tuøy tieän VCB tñöông va...
BOÄ MOÂN TOAÙN ÖÙNG DUÏNG - ÑHBK
-------------------------------------------------------------------------------------
TOAÙN 1 HK1 0708
BAØI 4: VCBEÙ – VCLÔÙN. LIEÂN TUÏC (SINH VIEÂN)
TS. NGUYEÃN QUOÁC LAÂN (11/2007)
Vô cùng bé vô cùng lớn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vô cùng bé vô cùng lớn - Người đăng: thiennguyen94qn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Vô cùng bé vô cùng lớn 9 10 312