Ktl-icon-tai-lieu

vô tuyến

Được đăng lên bởi hoanglan-dt1-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 5

Bài làm
Hai chuỗi m chu kỳ 7 có dạng lưỡng cực, nhận hai giá trị +1 và -1,
{C (n)}  {..., 1, 1, 1,1,1, 1,1,...)
{C (n ')}  {..., 1, 1, 1,1, 1,1,1,...)

Hàm tương quan chéo tuần hoà chuẩn hoá của hai chuỗi m như sau:
Rcc' (i) 

1 6
 c(n) c'(n  i)
7 n 0

Thay số tương ứng với các trường hợp i = 0,1,2,3,4,5,6, ta có các giá trị hàm tương
quan chéo tuần hoàn chuẩn hoá như sau:
1
3
Rcc' (0)  {( 1)  ( 1)  (1)  (1)  (1)  (1)  1  1  (1)  1  1  (1)  1  1} 
7
7
Khi i = 0,
1
1
Rcc' (1)  {(1)  (1)  (1)  (1)  1  (1)  ( 1)  1  1  1  1  (1)  (1  1} 
7
7
Khi i = 1,
1
3
Rcc' (2)  {( 1)  ( 1)  1  (1)  ( 1)  ( 1)  1  1  1  1  (1)  (1)  (1)  1} 
7
7
Khi i = 2,
1
1
Rcc' (3)  {1  ( 1)  (1)  (1)  1  (1)  1  1  (1)  1  (1)  (1)  (1)  1} 
7
7
Khi i = 3,
1
1
Rcc' (4)  {(1)  (1)  1  ( 1)  1  ( 1)  (1)  1  (1)  ( 1)  ( 1)  1  1  1} 
7
7
Khi i = 4,
1
5
Rcc' (5)  {1  ( 1)  1  (1)  ( 1)  1  (1)  1  ( 1)  ( 1)  1  ( 1)  ( 1)  1} 
7
7
Khi i = 5,
1
3
Rcc' (6)  {( 1)  (1)  (1)  ( 1)  (1)  (1)  1  1  1  ( 1)  (1)  1  1  1} 
7
7
Khi i = 6,

Câu 6. Giả thiết c(t) và c'(t) là hai tín hiệu PN được tạo ra từ {ci} và {ci'} cho ở
bài trước ( bài 5), cả hai có cùng độ rộng chip Tc. Định nghĩa hàm tương quan
T

chéo tuần hoàn chuẩn hoá theo công thức

1
Rcc' ( )   c(t )c ' (t   )dt
T 0

T=NTc và N là chu kỳ của các chuỗi {c(i)} và {c'(j)}. Hãy tìm

 ( )
cc'

, trong đó

cho   1,5Tc

Bài làm
Với chu kỳ của hai chuỗi N=7, hàm tương quan chéo giữa 2 tín hiệu được xác định:

T

1 c
Rcc' (1,5Tc ) 
c(t )c ' (t  1,5Tc )dt
7Tc 0
1

7Tc

Tc

6

 c p
0 i 0

i

6

Tc

(t  iTc ) c 'j pTc (t  1,5Tc  jTc )dt
j 0

Nhưng
 1,

pTc (t  iTc ) pTc (t  1,5Tc  jTc )   1,
 0,


iTc  t  (i  0,5)Tc

khi j  i  1

(i  0,5)Tc  t  (i  1)Tc khi j  i  2
t

khi j  i  1 hay i  2

Vì thế:
1
Rcc' ( ) 
7Tc


1
7T c

( i  0,5)Tc



iTc







6

 c c dt 
i 0

'
i i 1


'
c
c
dt
  i i  2 
( i  0,5)Tc i  0

( i 1)Tc

6

 0,5Tc  ( 1 1)  ( 1 1)  (1 1)  (1 1)  (1 1)  ( 11)  (1 1) 




 0,5Tc  (1 1)  (1 1)  (1 1)  (1 1)  (1 1)  (1 1)  (1 1) 



1
7

Câu 7: Tự tương quan của k + x ( t ) là hàm nào dưới đây? Trong đó k là hằng
số và x ( t ) là tín hiệu ngẫu nhiên trung bình không có hàm tự tương quan là
Rx (τ ) .
(A) R x ( τ ) ; (B) k + R ...
Câu 5
Bài làm
Hai chuỗi m chu kỳ 7 có dạng lưỡng cực, nhận hai giá trị +1 và -1,
{ ( )} {..., 1, 1, 1,1,1, 1,1,...)
{ ( ')} {..., 1, 1, 1,1, 1,1,1,...)
C n
C n
Hàm tương quan chéo tuần hoà chuẩn hoá của hai chuỗi m như sau:
'
6
0
1
(i) ( )c'(n )
7
cc
n
R c n i
Thay s tương ứng với c trường hợp i = 0,1,2,3,4,5,6, ta các giá trị hàm tương
quan chéo tuần hoàn chuẩn hoá như sau:
Khi i = 0,
'
1 3
(0) {( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) 1 1 ( 1) 1 1 ( 1) 1 1}
7 7
cc
R
Khi i = 1,
'
1 1
(1) {( 1) ( 1) ( 1) ( 1) 1 ( 1) ( 1) 1 1 1 1 ( 1) ( 1 1}
7 7
cc
R
Khi i = 2,
'
1 3
(2) {( 1) ( 1) 1 ( 1) ( 1) ( 1) 1 1 1 1 ( 1) ( 1) ( 1) 1}
7 7
cc
R
Khi i = 3,
'
1 1
(3) {1 ( 1) ( 1) ( 1) 1 ( 1) 1 1 ( 1) 1 ( 1) ( 1) ( 1) 1}
7 7
cc
R
Khi i = 4,
'
1 1
(4) {( 1) ( 1) 1 ( 1) 1 ( 1) ( 1) 1 ( 1) ( 1) ( 1) 1 1 1}
7 7
cc
R
Khi i = 5,
'
1 5
(5) {1 ( 1) 1 ( 1) ( 1) 1 ( 1) 1 ( 1) ( 1) 1 ( 1) ( 1) 1}
7 7
cc
R
Khi i = 6,
'
1 3
(6) {( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) 1 1 1 ( 1) ( 1) 1 1 1}
7 7
cc
R
Câu 6. Giả thiết c(t) c'(t) hai tín hiệu PN được tạo ra từ {ci} {ci'} cho
bài trước ( bài 5), cả hai cùng đ rộng chip Tc. Đnh nghĩa hàm tương quan
chéo tuần hoàn chuẩn hoá theo công thức
'
'
0
1
( ) ( ) ( )
T
cc
R c t c t dt
T
, trong đó
T=NTc và N là chu kỳ của các chuỗi {c(i)} và {c'(j)}. Hãy tìm
'
( )
cc
cho
Bài làm
Với chu kỳ của hai chuỗi N=7, hàm tương quan chéo giữa 2 tín hiệu được xác định:
vô tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vô tuyến - Người đăng: hoanglan-dt1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
vô tuyến 9 10 431