Ktl-icon-tai-lieu

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Được đăng lên bởi phuoc-loc-vu-hong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
IV.T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ
1.C«ng nghiÖp
- Lµ thÕ m¹nh cña vïng. C¬ cÊu sn xuÊt c«ng nghiÖp c©n ®èi, ®a d¹ng, tiÕn bé bao
gåm c¸c ngµnh quan träng: khai th¸c dÇu, ho¸ dÇu, c¬ khÝ, ®iÖn tö, c«ng nghÖ cao, chÕ biÕn l ¬ng
thùc, thùc phÈm xuÊt khÈu, hµng tiªu dïng. Một số ngành CN hiện đi đã hình thành và đang
trên đà phát triển như dầu khí, điện tử, công nghệ cao
C«ng nghiÖp - x©y dùng chiÕm tØ träng lín (59,3%) trong c¬ cÊu kinh tÕ cña
vïng vµ c níc.
C«ng nghiÖp tËp trung chñ yÕu ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh (50%), Biªn Hoµ, Bµ
RÞa - Vòng Tµu.
2.N«ng nghiÖp
* Trồng trọt
Chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng co vai trò quan trọng
- Là vùng trọng điểm cây công nghiệp nhiệt đới của nước ta
+ Cây công nghiệp lâu năm: Cao su, cà phê, hồ tiêu, điều...
+ Cây công nghiệp hàng năm: Mía, đậu tương...
+ Cây ăn quả sa : sầu riêng , mít tố nữ, vú sữa...
* Chăn nuôi
Nghành chăn nuôi gia súc gia cầm đc chú trọng theo hướng áp dụng chăn nuôi theo
hướng công nghiệp
Nghề nuôi trồng thủy sản nước mặn nước lợ và đánh bắt thủy sản trên các ngư
trường lớn đem lại nguồn lợi lớn
Các địa phương đang chú trọng đầu tư bảo vệ rừng đầu nguồn các dòng sông xây
dựng hồ chứa nước giữ gìn sự đa dạng sinh học của rừng ngập mặn ven biển
3.Dịch vụ
TP. Hå ChÝ Minh lµ ®Çu mèi giao th«ng quan träng hµng ®Çu ë §«ng Nam Bé vµ
c níc
§«ng Nam Bé cã søc hót ®Çu t níc ngoµi rÊt m¹nh mÏ chiÕm 50,1% tæng sè vèn
®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo ViÖt Nam (n¨m 2003.)
C¬ së h¹ tÇng t¬ng ®èi hoµn thiÖn vµ hiÖn ®¹i
- C¸c ngµnh kinh tÕ ph¸t triÓn t¹o ra nhiÒu hµng xuÊt khÈu.
- Lµ n¬i thu hót nhiÒu ®Çu t níc ngoµi nhÊt
=> Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước trong hoạt động xuất nhập khẩu. T.P Hå ChÝ
Minh lu«n dÉn ®Çu ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña vïng.
***T¹i sao tuyÕn du lÞch tõ TP. Hå ChÝ Minh ®Õn §µ L¹t,NhaTrang, Vòng
Tµu quanh n¨m nhén nhÞp?
VÙNG ĐÔNG NAM BỘ - Trang 2
VÙNG ĐÔNG NAM BỘ - Người đăng: phuoc-loc-vu-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 9 10 785