Ktl-icon-tai-lieu

XÁC ĐỊNH BIÊN ĐỘ, LY ĐỘ TẠI MỘT ĐIỂM TRONG MIỀN GIAO THOA CỦA SÓNG CƠ

Được đăng lên bởi phihoan10
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 1 lần
XÁC ĐỊNH BIÊN ĐỘ, LY ĐỘ TẠI MỘT ĐIỂM
TRONG MIỀN GIAO THOA CỦA SÓNG CƠ.
1.Lý thuyết giao thoa tìm biên độ:
+Phương trình sóng tại 2 nguồn:(Điểm M cách hai nguồn lần lượt d 1, d2)
u1  A1cos(2 ft  1 ) và u2  A2cos(2 ft  2 )
+Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:
u1M  A1cos(2 ft  2

d1



d2

 1 ) và u2 M  A 2cos(2 ft  2



 2 )

M

d1
A

d2
B

1.Nếu 2 nguồn cùng pha thì:
u1M  2A 2cos(2 ft  2

d1



) và u2 M  A 2cos(2 ft  2

d2



)

-Phương trình giao tổng hợp sóng tại M: uM = u1M + u2M:……
Thế các số liệu từ đề cho để tính kết quả( giống như tổng hợp dao động nhờ số phức)
2.Nếu 2 nguồn cùng biên độ thì:
+Phương trình sóng tại 2 nguồn :(Điểm M cách hai nguồn lần lượt d 1, d2)
u1  Acos(2 ft  1 ) và u2  Acos(2 ft  2 )
+Phương trình sóng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:
u1M  Acos(2 ft  2

d1



 1 ) và u2 M  Acos(2 ft  2

d2



 2 )

+Phương trình giao thoa sóng tại M: uM = u1M + u2M
d  d 2 1   2 
 d  d  

uM  2 Acos  1 2 
cos  2 ft   1



2 

2 



 d1  d 2  

 với   2  1

2 


+Biên độ dao động tại M: AM  2 A cos  

a. TH1: Hai nguồn A, B dao động cùng pha
 (d 2  d1 
 (d1  d 2 ) 

.cos .t 








Từ phương trình giao thoa sóng: U M  2 A.cos 

Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là: AM  2 A. cos(
Biên độ đạt giá trị cực đại AM  2 A  cos
Tuyensinh247.com

 (d 2  d1 )


 (d 2  d1 )
 1  d 2  d1  k 


1

Biên độ đạt giá trị cực tiểu AM  0  cos

 (d2  d1 )

 o  d 2  d1  (2k  1)

2

Chú ý: Nếu O là trung điểm của đoạn AB thì tại 0 hoặc các điểm nằm trên đường trung trực của
đoạn A,B sẽ dao động với biên độ cực đại và bằng: AM  2 A (vì lúc này d1  d2 )
b.TH2: Hai nguồn A, B dao động ngược pha
Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là: AM  2 A. cos(

 (d 2  d1 ) 


2

Chú ý: Nếu O là trung điểm của đoạn AB thì tại 0 hoặc các điểm nằm trên đường trung trực của
đoạn A,B sẽ dao động với biên độ cực tiểu và bằng: AM  0 (vì lúc này d1  d2 )
c.TH2: Hai nguồn A, B dao động vuông pha
Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là: AM  2 A. cos(

 (d 2  d1 ) 


4

Chú ý: Nếu O là trung điểm của đoạn AB thì tại 0 hoặc các điểm nằm trên đường trung trực của
đoạn A,B sẽ dao động với biên độ : AM  A 2 (vì lúc này d1  d2 )
2.Các ví dụ và bài tập có hướng dẫn:
a. Hai nguồn cùng pha:
Ví dụ 1: Âm thoa có tần số f=100hz tạo ra trên mặt nước hai nguồn dao động O1 và O2 dao động
cùng pha cù...
Tuyensinh247.com 1
1.Lý thuyết giao thoa tìm biên độ:
+Phương trình ng tại 2 nguồn:(Điểm M cách hai nguồn lần ợt d
1
, d
2
)
1 1 1
A cos(2 )u ft


2 2 2
A cos(2 )u ft


+Phương trình ng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:
1
1 1 1
A cos(2 2 )
M
d
u ft
2
2 2 2
A cos(2 2 )
M
d
u ft
1.Nếu 2 nguồn cùng pha thì:
1
12
2A cos(2 2 )
M
d
u ft


2
22
A cos(2 2 )
M
d
u ft


-Phương trình giao tổng hợp sóng tại M: u
M
= u
1M
+ u
2M:……
Thế các số liệu từ đề cho để tính kết quả( giống như tổng hợp dao động nhờ số phức)
2.Nếu 2 nguồn cùng biên độ thì:
+Phương trình ng tại 2 nguồn :(Điểm M cách hai nguồn ln lượt d
1
, d
2
)
11
Acos(2 )u ft


22
Acos(2 )u ft


+Phương trình ng tại M do hai sóng từ hai nguồn truyền tới:
2
22
Acos(2 2 )
M
d
u ft
+Phương trình giao thoa sóng tại M: u
M
= u
1M
+ u
2M
1 2 1 2 1 2
2 os os 2
22
M
d d d d
u Ac c ft


+Biên độ dao động tại M:
12
2 os
2
M
dd
A A c




với
21
a. TH1: Hai nguồn A, B dao động cùng pha
Từ phương trình giao thoa sóng:
2 1 1 2
( ( )
2 . . .
M
d d d d
U Acos cos t




Ta nhận thấy biên độ giao động tổng hợp là:
21
()
2 . cos(
M
dd
AA
Biên độ đạt giá trị cực đại
21
21
()
12
M
A
dd
cos d d kA
M
A
B
d
1
d
2
XÁC ĐỊNH BIÊN ĐỘ, LY ĐỘ TẠI MỘT ĐIỂM
TRONG MIỀN GIAO THOA CỦA SÓNG CƠ.
XÁC ĐỊNH BIÊN ĐỘ, LY ĐỘ TẠI MỘT ĐIỂM TRONG MIỀN GIAO THOA CỦA SÓNG CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÁC ĐỊNH BIÊN ĐỘ, LY ĐỘ TẠI MỘT ĐIỂM TRONG MIỀN GIAO THOA CỦA SÓNG CƠ - Người đăng: phihoan10
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
XÁC ĐỊNH BIÊN ĐỘ, LY ĐỘ TẠI MỘT ĐIỂM TRONG MIỀN GIAO THOA CỦA SÓNG CƠ 9 10 558