Ktl-icon-tai-lieu

Xác định các đại lượng cơ bản trong chuyển động quay cua vật rắn

Được đăng lên bởi Hùng Việt Tạ
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1444 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trần Thiên Đức
ductt111@gmail.com

TNVLXÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN TRONG CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN
BẢNG SỐ LIỆU
Độ chính xác bộ đếm thời gian hiện số:

∆

=

Độ chính xác của đĩa chia độ:

∆

=

0.001

(s)

1

độ

Xác định gia tốc góc
a. Xác lập trị số góc quay ban đầu

=
Lần đo

độ

20

( )

∆ ( )

1

2.382

0.029

2

2.345

0.008

3

2.358

0.005

4

2.335

0.018

5

2.346

0.007

Trung bình

Δ

(s)

2.353

=

=

(s)

0.013

b. Đo thời gian chuyển động ứng với các góc quay khác nhau
Góc quay

( )

=

( )

độ

rad

20

0.349

1.248

0.779

=

2

=

+ 10 =

30

0.524

1.716

1.472

=

+ 20 =

40

0.698

2.022

2.044

=

+ 30 =

50

0.873

2.367

2.801

=

+ 40 =

60

1.047

2.565

3.290

=

+ 60 =

80

1.396

2.960

4.381

=

+ 90 =

110

1.920

3.524

6.209

Xác định mô men quán tính I khi mô men lực thay đổi
a. Thay đổi m
Bảng 3
Đường kính rãnh pu-li: d =

20.00

±

0.02

× 10

!#
" =
2
× 10 $

( )

1

98

6.762

0.069

662.676

2

196

3.856

0.211

755.776

3

294

3.087

0.330

907.578

4

392

2.564

0.478

1005.088

m

10

!

% =

&

' =
× 10

dnk111 - 2013

!#
2
! /

Trần Thiên Đức
ductt111@gmail.com

TNVLb. Thay đổi d
Bảng 4
Khối lượng: m =

±

3.00

0.02

× 10

!

!#
" =
2
× 10 $

#
10

% =

&

' =
× 10

!#
2
! /

10

147

4.355

0.166

640.185

20

294

3.524

0.253

1036.056

30

441

2.441

0.527

1076.481

XỬ LÝ SỐ LIỆU
Xác định và đánh giá sai số của phép đo thời gian chuyển động và đại lượng τ
Sai số tuyệt đối của đại lượng đo trực tiếp
∆ = ∆

+Δ

=

±

0.001

=

0.013

(s)

0.014

Kết quả phép đo thời gian chuyển động với góc quay ban đầu φ
=

±∆

=

±

2353

10

14

Sai số tương đối của đại lượng τ
*=

∆
̅

=2

∆

1.2%

= ,,, =

̅=

2

2.768

= ,,, =

Sai số tuyệt đối của đại lượng τ
∆ = *. ̅ = ,,, =

0.033

(s)

2.77

±

Kết quả xác định đại lượng τ
= ̅±∆ =

(s)

0.03

Xác định gia tốc góc
2.5

y = 0.2925x + 0.0959
,1
% = /0. =
12

φ (rad)

2

1.5

1

.

Z

0.5

x

Y

0
0

1

2

3

4

τ (s)

dnk111 - 2013

5

6

7

Trần Thiên Đức
ductt111@gmail.com

TNVLMột điều rất quan trọng khi vẽ đồ thị là phải biểu diễn ô sai số, do đó ta phải đi xác định kích thước ô
sai số
a. Xác định sai số của φ
Sai số của φ theo đơn vị độ là 1 nháy nên khi đổi ra đơn vị rad thì phải thay đổi một chút. Như ta đã
biết để đổi đơn vị ra rad ta chỉ cần lấy giá trị theo độ nhân với pi rồi chia 180 là xong. Do đó sai số
theo đơn vị rad của 1 độ sẽ là pi chia cho 180 và bằng cỡ 0.01...
Trn Thiên Đức
ductt111@gmail.com
http://www.ductt111.com
TNVL
Độ chính xác b đếm thi gian hin s:
0.001
(s)
Độ chính xác ca đĩa chia độ:
1
độ
a. Xác lp tr s góc quay ban đầu
20
độ
2.353
(s)
0.013
(s)
b. Đo thi gian chuyn động ng vi các góc quay khác nhau
20
30
40
50
60
80
110
Đường kính rãnh pu-li: d =
20.00 ± 0.02
Xác định gia tc góc
Xác định mô men quán tính I khi mô men lc thay đổi
1.396
1.920
0.698
0.873
1.047
độ
0.349
0.524
98
196
294
392
m
1
2
6.762
2.346 0.007
2.358
1.248
1.716
0.779
1.472
a. Thay đi m
2.022
2.367
2.565
2.960
3.524
2.044
2.801
3.290
4.381
6.209
0.005
Bng 3
rad
3.856
3.087
2.564
XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BN TRONG CHUYN ĐỘNG QUAY CA VT RN
BNG S LIU
Ln đo
1
Góc quay
2.382 0.029
2.345 0.0082
3
4
5
Trung bình
2.335 0.018
662.676
755.776
907.578
1005.088
0.069
0.211
0.330
0.478
3
4










!
"
!#

$
%
&
'
!#

!
(
dnk111 - 2013
Xác định các đại lượng cơ bản trong chuyển động quay cua vật rắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định các đại lượng cơ bản trong chuyển động quay cua vật rắn - Người đăng: Hùng Việt Tạ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Xác định các đại lượng cơ bản trong chuyển động quay cua vật rắn 9 10 87