Ktl-icon-tai-lieu

Xác định các vấn đề lĩnh vực ưu tiên quản lý trong kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long, quảng Ninh

Được đăng lên bởi oanhbach
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ
§Ò tµi 17/2004/H§-§TN§T
Hîp t¸c ViÖt Nam – Hoa Kú theo NghÞ ®Þnh th
Quy ho¹ch vµ lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý tæng hîp vïng bê
vÞnh H¹ Long, Qu¶ng Ninh
C¬ quan chñ tr×
ViÖn Kinh tÕ vµ Quy ho¹ch thuû s¶n
B¸o c¸o chuyªn ®Ò
X¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò/lÜnh vùc u tiªn qu¶n lý
Trong kÕ ho¹ch Qu¶n Lý Tæng Hîp Vïng Bê
VÞNH H¹ LONG - QU¶NG NINH
Ngêi thùc hiÖn:
ThS. §µo ThÞ Thuû
Trung t©m Kh¶o s¸t Nghiªn cøu T vÊn M«i
trêng biÓn
(ViÖn C¬ häc)
7507-12
08/9/2009
Hµ néi, 2006
D tho 1
Xác định các vấn đề lĩnh vực ưu tiên quản lý trong kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long, quảng Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác định các vấn đề lĩnh vực ưu tiên quản lý trong kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long, quảng Ninh - Người đăng: oanhbach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Xác định các vấn đề lĩnh vực ưu tiên quản lý trong kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long, quảng Ninh 9 10 837