Ktl-icon-tai-lieu

xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ bằng các phương pháp phổ

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Đan Huyền
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ BẰNG
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỔ (Spectrometric Identification
of Organic Chemistry)
CHƯƠNG I: PHỔ HỒNG NGOẠI (IR-INFRARED SPECTROSCOPY)

CHƯƠNG II: PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN (NMRNUCLEAR MAGNETIC RESONANCE)

CHƯƠNG III: CÁC BÀI TẬP TỔNG HỢP PHỔ IR VÀ NMR
GV: ThS. Hoàng Minh Hảo

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Kim Phi Phụng (2005), Phổ NMR sử dụng trong phân tích
hữu cơ- Lý thuyết- Bài tập- Bài giải, NXB ĐH Quốc Gia TP. HCM.
2. Robert M. Silverstein, Francis X. Webster (1996), Spectrometic
Identification of Organic Compounds, John Wiley & Sons, Sixth
Edition.
3. James. V. Cooper (1980), Spectroscopic Techniques for Organic
Chemist, John Wiley & Sons.
4. John McMurry (2004), Organic Chemistry, Physical Sciences,
Seventh Edition.

CHƯƠNG I
PHỔ HỒNG NGOẠI (IR-INFRARED SPECTROSCOPY)
GV: ThS. Hoàng Minh Hảo

I.1. LÝ THUYẾT CHUNG
Theo cơ học lượng tử:

Bức xạ điện từ có bản chất nhị nguyên: Vừa thể hiện tính chất
sóng, vừa thể hiện tính chất hạt.
Tính chất sóng: Mô tả bởi bước sóng λ hay tần số ν

Bước sóng (Wavelength, λ): là khoảng cách giữa hai nút (hay hai
bụng), đo bằng đơn vị là m, cm, mm, µm, nm.
(Độ dài sóng hay bước sóng)
(Biên độ)

Tần số (Frequency, ν): là số bước sóng mà sóng thực hiện được
trong một giây (cps: cycles per second), được đo bởi Hz.

Năng lượng của một photon (một lượng tử):

ε = hν
(h: hằng số Planck, h = 6,63.10-34 (J.s); ν: tần số (Hz)

c: vận tốc ánh sáng trong chân không, c = 3.108 m/s)

→

(*)

(*)→Bước sóng (λ) càng ngắn thì năng lượng (E) càng cao và ngược
lại.

Số sóng (Wavenumber):

Định luật Beer:
Trong đó:

A = ε.C.l

A = log(1/T) = log(I0/I) gọi là độ hấp thụ (Absorbance)hay mật
độ quang.
(T = I/I0 gọi là độ truyền qua, Transmittance, %).
ε: hệ số hấp thụ phân tử.

C: nồng độ (mol/l).

l: chiều dài buồng chứa mẫu (cm)

Tại sao một phân tử hữu cơ hấp thụ IR?

Trong phân tử hữu cơ có một số dao động sau:

H

H

C

H

H

C

H

H

C

C
H H

Giãn đối xứng

Giãn bất đối
xứng

Uốn trong mặt
phẳng

Uốn ngoài
mặt phẳng

→Khi một phân tử được chiếu xạ, năng lượng bức xạ điện từ được
hấp thụ nếu tần số của bức xạ phù hợp với tần số của dao động.

Tất cả các dao động trong phân tử hữu cơ đều hấp thụ IR?

Những dao động dẫn tới sự biến đổi Moment lưỡng cực của phân
tử mới quan sát được trên phổ IR.

Ví dụ:

Bốn nguyên tử Hydro của CH4 dao động một cách đối xứng thì
CH4 không hấp thụ năng lượng IR.
Dao động đối xứng của nối đôi C=C ở C2H4 và C≡C ở C2H2 không
hấp thụ năng lượng IR.

Vai trò của phổ IR:...
XÁC ĐỊNH CU TRÚC CÁC HP CHT HU CƠ BNG
CÁC PHƯƠNG PHÁP PH (Spectrometric Identification
of Organic Chemistry)
CHƯƠNG I: PH HNG NGOI (IR-INFRARED SPECTROSCOPY)
CHƯƠNG II: PH CNG HƯỞNG T HT NHÂN (NMR-
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE)
CHƯƠNG III: CÁC BÀI TP TNG HP PH IR VÀ NMR
GV: ThS. Hoàng Minh Ho
xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ bằng các phương pháp phổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ bằng các phương pháp phổ - Người đăng: Nguyễn Thị Đan Huyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
xác định cấu trúc các hợp chất hữu cơ bằng các phương pháp phổ 9 10 434