Ktl-icon-tai-lieu

Xác định công thức các hợp chất hữu cơ

Được đăng lên bởi Kabi's Phương Anh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 672 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TT LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGÀY MỚI

X¸c ®Þnh c«ng thøc c¸c hîp chÊt h÷u c¬

A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN
1. Công thức tổng quát: cho ta biết thành phần các nguyên tố cấu tạo nên chất.
Ví dụ: CxHy, CxHyOz .....
2. CTPT ĐGN: là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.
Ví dụ: CH2O, CH2O3,.....
 CTTNo : (CH2O)n,.....
3. CTPT: là công thức biểu thị số lượng của mỗi nguyên tố trong phân tử.
CTPT cho ta biết thành phần và hàm lượng các nguyên tố cấu tạo nên chất.
* Mối quan hệ giữa CTPT và CTPTDDGN:
Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong CTPT là số nguyên lần số nguyên tử của nó trong CTPTDDGN.
Trong nhiều trường hợp, CTPT cũng chính là CTPTDDGN. 1 số chất có CTPT khác nhau nhưng có cùng
CTPTDDGN.
Lập CTPT của hợp chất hữu cơ

3

Gọi CTTQ của hợp chất hữu cơ: CxHyOz.
Phản ứng: (a gam) C x H y O Z  O 2  CO 2  H 2O
Cách 1: Lập CTPTDDGN  CTPT
Lập tỉ lệ:

x:y:z 

m C m H mO
:
:
12
1 16

hay x : y : z 

%C % H %O
:
:
12
1 16

Rút x:y:z dưới dạng số nguyên và tối giản  CTPTDDGN  công thức thực nghiệm.
Dựa vào phân tử khối để xác định giá trị n.
Cách 2: Lập CTPT dựa vào thành phần khối lượng của các nguyên tố.
Lập tỉ sô:
m .M
m .M
m .M
12x
y 16z M



x C
;y  H
;z  O
mC mH mO
a
12a
a
16a
hay

12x
y 16z M



%C % H %O 100

x

%C.M
% .M
% .M
;y  H
;z  O
12.100
100
16.100

Cách 3: Dựa vào phản ứng đốt cháy.
y z
y
 )O2  xCO 2  H 2 O
4 2
2
y z
y
1(mol)  (x   )  x

4 2
2
a(mol) 
n O2
 n CO2  n H2O

C x H y O Z  (x 

1
Ta có: 
a

y z
y
 )
x
4 2 
 2
n O2
n CO2 n H2O

(x 

y z
y
 )O 2  xCO 2  H 2O
4 2
2
y z
M
 32 (x   )  44x  9y
4 2
a(g) 
m O2
 m CO 2  m H2O

Hay : C x H y O Z  (x 

Ta có:

M

a

y z
 )
4 2  44x  9y
m O2
m CO2 m H2 O

32(x 

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG
BÀI TẬP VẬN DỤNG 1
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH
 09798.17.8.85 – 09367.17.8.85 -  admin@hoahoc.org -

netthubuon -  03203.832.101

TÀI LIỆU LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NĂM 2011

I. Tính phần trăm khối lượng nguyên tố và lập CT ĐGN
1. Tính % khối lượng nguyên tố
a) Đốt cháy 4,6g chất A thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 5,4g H2O.
b) Đốt cháy 7,8g chất A rồi dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H 2SO4 đặc, bình 2 đựng nước vôi
dư. Thấy khối lượng bình 1 tăng 5,4g, bình 2 có 60g kết tủa.
c) Đốt cháy 7,3g chất A dẫn toàn bộ sản phẩm qua bình đựng nước vôi dư. Thấy có 1,12 lít khí N 2 thoát
ra, khối lượng bình tăng 27,5g và khối lượng kết tủa trong bình là 40g.
d) Đốt cháy hoàn toàn 1,25g chất Y thu được 0,896 lít C...
3
TT LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NGÀY MỚI
X¸c ®Þnh c«ng thøc c¸c hîp chÊt h÷u c¬
A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN
1. Công thức tổng quát: cho ta biết thành phần các nguyên tố cấu tạo nên chất.
Ví dụ: C
x
H
y
, C
x
H
y
O
z
.....
2. CTPT ĐGN: là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản v số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử.
Ví dụ: CH
2
O, CH
2
O
3
,.....
CTTN
o
: (CH
2
O)
n
,.....
3. CTPT: là công thức biểu thị số lượng của mỗi nguyên tố trong phân tử.
CTPT cho ta biết thành phần và hàm lượng các nguyên tố cấu tạo nên chất.
* Mối quan hệ giữa CTPT và CTPTDDGN:
Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong CTPT là số nguyên lần số nguyên tử của nó trong CTPTDDGN.
Trong nhiều trường hợp, CTPT cũng chính là CTPTDDGN. 1 số chất có CTPT khác nhau nhưng có cùng
CTPTDDGN.
Lập CTPT của hợp chất hữu cơ
Gọi CTTQ của hợp chất hữu cơ: C
x
H
y
O
z
.
Phản ứng:
x y Z 2 2 2
(a gam)C H O O CO H O
Cách 1: Lập CTPTDDGN CTPT
Lập tỉ lệ:
C O C O
H H
m m % %m %
x : y :z : : hay x : y :z : :
12 1 16 12 1 16
Rút x:y:z dưới dạng số nguyên và tối giản CTPTDDGN công thức thực nghiệm.
Dựa vào phân tử khối để xác định giá trị n.
Cách 2: Lập CTPT dựa vào thành phần khối lượng của các nguyên tố.
Lập tỉ sô:
C O
H
C H O
C O
H
C H O
m .M m .M
m .M
12x y 16z M
x ; y ;z
m m m a 12a a 16a
% .M % .M
% .M12x y 16z M
hay x ; y ;z
% % % 100 12.100 100 16.100
Cách 3: Dựa vào phản ứng đốt cháy.
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2
x y Z 2 2 2
O CO H O
O CO H O
x y Z 2 2 2
O CO H O
O
y z y
C H O (x )O xCO H O
4 2 2
y z y
1(mol) (x ) x
4 2 2
a(mol) n n n
y z y
(x )
1 x
4 2 2
Ta có:
a n n n
y z y
Hay: C H O (x )O xCO H O
4 2 2
y z
M 32(x ) 44x 9y
4 2
a(g) m m m
y z
32(x )
M 44x
4 2
Ta có:
a m
2 2
CO H O
9y
m m
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG
BÀI TẬP VẬN DỤNG 1
HOAHOC.ORG © NGÔ XUÂN QUỲNH
09798.17.8.85
09367.17.8.85 - admin@hoahoc.org - netthubuon -
03203.832.101
Xác định công thức các hợp chất hữu cơ - Trang 2
Xác định công thức các hợp chất hữu cơ - Người đăng: Kabi's Phương Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Xác định công thức các hợp chất hữu cơ 9 10 357