Ktl-icon-tai-lieu

Xác định Nitơ Tổng

Được đăng lên bởi kimthoa260389-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NITƠ TỔNG
1. PHẠM VI ÁP DỤNG
Các mẫu phân chứa nitơ dạng NH4+, NO3-, urea, hữu cơ .
2.TÀI LIỆU THAM KHẢO
TCVN 5815 :2001
Phân hỗn hợp NPK – Phương pháp thử.
TCVN 2620 : 1994
Urê nông nghiệp – Phương pháp thử.
IS 6092 (part II) -1971 Methods of sampling and test for fertilizers
Mẫu
USP – 2006 (p. 2579) Nitrogen - Determination
EU – Regulations & Analysis methods Determination of different forms of nitrogen in the same
sample (L304/014)
Định tính NO 3. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ - HÓA CHẤT
3.1 Hoá chất

3

Không có

Có

- Dung dịch chuẩn NaOH 1N.

- Dung dịch chuẩn H2SO4 1Thêm
N. 40 ml nước

Thêm 40 ml nước

- Dung dịch H2SO4 30% (v/w).
Thêm 2g devarda
- Dung dịch H2SO4 đđ (d = 1,84).
10 ml H SO đđ

4
- Dung dịch FeSO4 bão hòa. Ngâm 52 – 10p
- Chỉ thị methyl red 1 % trong cồn 96 o.

- Chỉ thị methylene blue 1 Đun
% trong
cồn phút
96 o.
2000C/5
- Hỗn hợp Devarda.
- Hỗn hợp xúc tác 1000 g K2SOĐể
4 + 100 g CuSO4. 5H2O, trộn đều.
nguội
- Dung dịch axit boric 2 % và hỗn hợp chỉ thị : xem HDHO 106
3.2 Thiết bị

Thêm 20 - 25 ml

- Hệ thống phân hủy KJELDAHL
H SO
- Hệ thống cất mẫu .

2

4

4. PHÂN HUỶ MẪU

Đun 2000C trong
phút
Đối với mẫu chỉ có NH4+ : 30
Ammonium
sulfate (SA),Diammonium phosphate (DAP),

4.1.
Monoammonium phosphate (MAP)
Để Kjeldahl,
nguội đến dưới
Cân 0,3-0,5 g mẫu vào bình
thêm vào khoảng 30 ml, lắc đều cho mẫu tan, sau đó đem
0
100
C
cất thẳng.
4.2. Đối với mẫu có Nitơ hữu cơ và NH4+ : Urea :
Thêm
vào khoảng
- Cân 0,3-0,5 g mẫu vào bình
Kjedahl,
thêm vào 30 ml nước, lắc đều cho mẫu tan,
6g hỗn hợp xúc tác
- Thêm vào 6 g hỗn hợp xúc tác, thêm từ từ 20 ml axit H 2SO4đđ, đặt lên bếp gia nhiệt đến 300 oC
đến khi dung dịch trong bình xanh hoàn toàn, đun thêm 30 phút nữa để đuổi bớt axit
Gia nhiệt 300–3500C
- Để nguội, cẩn thận thêmđến
vàokhi
mộtdung
ít nước,
lắc đề,
dịch
Chú ý : không được đun cạn
trongdung
bìnhdịch.
hoàn toàn
sáng
màu
- Tiến hành chạy máy cất đạm.
4.3. Đối với mẫu có NO3- và NH4+: KNO3, NH4NO3, NaNO3 :
Đun thêm 30 phút
nữa

Để nguội, cẩn thận
thêm vào một ít nước
và lại để nguội ở nhiệt
độ phòng

- Cân khoảng 0,3-0,5 g mẫu vào bình Kjedahl, thêm vào 30 ml nước, lắc đều cho mẫu tan,
- Thêm vào khoảng 2 g devarda, để yên 5 – 10 phút ở nhiệt độ phòng,
- Tiến hành chạy máy cất đạm.
4.4. Đối với mẫu phân hữu cơ vi sinh (Komix, Sông Gianh, Vedagro, VSQ, VSK …) và phân cá
:
- Cân khoảng 0,3-0,5 g mẫu vào bình Kjedahl, thêm vào 30 ml nước, lắc đều cho mẫu tan,
- Thêm vào khoảng 2 g devarda và 10 ml H2SO4 30 %, để yên (5 – 10)...
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NITƠ TỔNG
1.
1. PHẠM VI ÁP DỤNG
Các mẫu phân chứa nitơ dạng NH
4
+
, NO
3
-
, urea, hữu cơ .
2.TÀI LIỆU THAM KHẢO
TCVN 5815 :2001 Phân hỗn hợp NPK – Phương pháp thử.
TCVN 2620 : 1994 Urê nông nghiệp – Phương pháp thử.
IS 6092 (part II) -1971 Methods of sampling and test for fertilizers
USP – 2006 (p. 2579) Nitrogen - Determination
EU – Regulations & Analysis methods Determination of different forms of nitrogen in the same
sample (L304/014)
3. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ - HÓA CHẤT
3.1 Hoá chất
- Dung dịch chuẩn NaOH 1N.
- Dung dịch chuẩn H
2
SO
4
1 N.
- Dung dịch H
2
SO
4
30% (v/w).
- Dung dịch H
2
SO
4
đđ (d = 1,84).
- Dung dịch FeSO
4
bão hòa.
- Chỉ thị methyl red 1 % trong cồn 96
o
.
- Chỉ thị methylene blue 1 % trong cồn 96
o
.
- Hỗn hợp Devarda.
- Hỗn hợp xúc tác 1000 g K
2
SO
4
+ 100 g CuSO
4
. 5H
2
O, trộn đều.
- Dung dịch axit boric 2 % và hỗn hợp chỉ thị : xem HDHO 106
3.2 Thiết bị
- Hệ thống phân hủy KJELDAHL
- Hệ thống cất mẫu .
4. PHÂN HUỶ MẪU
4.1. Đối với mẫu chỉ có NH
4
+
: Ammonium sulfate (SA),Diammonium phosphate (DAP),
Monoammonium phosphate (MAP)
Cân 0,3-0,5 g mẫu vào bình Kjeldahl, thêm vào khoảng 30 ml, lắc đều cho mẫu tan, sau đó đem
cất thẳng.
4.2. Đối với mẫu có Nitơ hữu cơ và NH
4
+
: Urea :
- Cân 0,3-0,5 g mẫu vào bình Kjedahl, thêm vào 30 ml nước, lắc đều cho mẫu tan,
- Thêm vào 6 g hỗn hợpc tác, thêm từ từ 20 ml axit H
2
SO
4
đđ, đặt lên bếp gia nhiệt đến 300
o
C
đến khi dung dịch trong bình xanh hoàn toàn, đun thêm 30 phút nữa để đuổi bớt axit
- Để nguội, cẩn thận thêm vào một ít nước, lắc đề,
Chú ý : không được đun cạn dung dịch.
- Tiến hành chạy máy cất đạm.
4.3. Đối với mẫu có NO
3
-
và NH
4
+
: KNO
3
, NH
4
NO
3
, NaNO
3
:
Mẫu
Định tính NO
3
-
Thêm 40 ml nước
Thêm 2g devarda
10 ml H
2
SO
4
đđ
Ngâm 5 – 10p
Đun 200
0
C/5 phút
Để nguội
Thêm 20 - 25 ml
H
2
SO
4
Đun 200
0
C trong
30 phút
Để nguội đến dưới
100
0
C
Thêm vào khoảng
6g hỗn hợp xúc tác
Gia nhiệt 300–350
0
C
đến khi dung dịch
trong bình hoàn toàn
sáng màu
Đun thêm 30 phút
nữa
Để nguội, cẩn thận
thêm vào một ít nước
lại để nguội nhiệt
độ phòng
Không có
Thêm 40 ml nước
Xác định Nitơ Tổng - Trang 2
Xác định Nitơ Tổng - Người đăng: kimthoa260389-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Xác định Nitơ Tổng 9 10 108