Ktl-icon-tai-lieu

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Được đăng lên bởi Thuy Quynh Pham
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2264 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
LOGO ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
TRƯỜNG
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

PowerPoint Template

XÁC SUẤT THỐNG KÊĐề tài
THU – CHI CỦA SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ
THỰC PHẨM
GVHD: DƯƠNG HOÀNG KIỆT
SVTH: NHÓM 16
THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 16/12/2012

BẢNG PHÂN CÔNG
NỘI DUNG CÔNG THỜI GIAN HOÀN
VIỆC
THÀNH

NGƯỜI THỰC
HIỆN

Trong 60 phiếu khảo sát , thống kê có tỉ lệ (nam : nữ) là (27 :33)
và tỉ lệ (thành thị : nông thôn ) là (13 : 47)

Nhận xét:

Số tiền hàng tháng gia đình cung cấp (triệu/tháng)
X

1.25

1.75

2.25

2.75

P(X)

16
60

25
60

12
60

7
60

Kết quả thu được như sau:
n

11
E ( X ) = ∑ X i Pi =
6
i =1

σ ( X ) = E ( X ) − ( E ( X ) ) ≈ O.48
2

σ(X)
CV =
≈ 26%
E( X )
Nhận xét:

2

Các khoản phụ thu(nghìn/tháng)
Trong 60 phiếu điều tra có 31
phiếu không đi làm thêm (51.7%)
và 29 phiếu đi làm thêm (48.3%).
X
P(X)

ĐI LÀM THÊM
400
650
900
1
12
13
29
29
29

1150

3
29

Kết quả được như sau:
n

E ( X ) = ∑ X i Pi = 606.9
i =1

σ ( X ) = E ( X ) − ( E ( X ) ) ≈ 228
2

σ(X)
CV =
≈ 37.6%
E( X )
Nhận xét:

2

Tiền chi phòng trọ (ngàn/tháng)
Trong 60 phiếu điều tra có 51
phiếu thuê phòng trọ (85 %) và
9 phiếu không thuê phòng trọ
(15%).
X
150
250
P(X)

2
51

1
51

350

450

14
51

34
51

Kết quả được như sau:
n

E ( X ) = ∑ X i Pi = 407
i =1

σ ( X ) = E ( X ) − ( E ( X ) ) ≈ 72
2

σ(X)
CV =
≈ 17.69%
E( X )
Nhận xét:

2

Chi việc ăn uống ( ngàn/tháng)
 Khoản chi cho việc ăn uống được cho ở bảng sau:
X

800

950

1100

1250

P(X)

18
60

17
60

12
60

13
60

Kết quả tính được:
n

E ( X ) = ∑ X i Pi = 1000
i =1

σ ( X ) = E( X

2

) − ( E( X ) )

σ(X)
CV =
≈ 16.8%
E( X )

Nhận xét:

2

≈ 168

Đầu tư học tập (ngàn/tháng)
X

100

300

P(X)

18
60

18
60

500

7
60

700

17
60

Kết quả tính được:
n

E ( X ) = ∑ X i Pi = 377
i =1

σ ( X ) = E ( X ) − ( E ( X ) ) ≈ 237
2

σ(X)
CV =
≈ 62.86%
E( X )

Nhận xét:

2

Các khoản chi khác ( ngàn/tháng)
Các khoản chi khác bao gồm: tiền xăng, xây dựng các mối
quan hệ xã hội, mua sắm…
X

250

350

450

550

P(X)

30
60

11
60

10
60

9
60

Kết quả tính được:
n

E ( X ) = ∑ X i Pi = 347
i =1

σ ( X ) = E ( X ) − ( E ( X ) ) ≈ 112
2

σ(X)
CV =
≈ 32.28%
E( X )

Nhận xét:

2

Mức độ hài lòng về tình hình thu chi của bản thân
X

Không
hài lòng

P(X)

30
60

Chưa hài
Hài lòng
lòng

11
60

10
60

Rất hài
lòng

9
60

Contents

1

Click to add Title

2

Click to add Title

3

Click to add Title

4

Click to add TitleHot Tip
How do I incorporate my logo to
a s...
LOGO
PowerPoint Template
www.themegallery.com
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Đề tài
THU – CHI CỦA SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ
THỰC PHẨM
GVHD: DƯƠNG HOÀNG KIỆT
SVTH: NHÓM 16
THỜI GIAN HOÀN THÀNH: 16/12/2012
XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÁC SUẤT THỐNG KÊ - Người đăng: Thuy Quynh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
XÁC SUẤT THỐNG KÊ 9 10 835