Ktl-icon-tai-lieu

Xác suất thống kê

Được đăng lên bởi trungbkk12
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1231 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU 1: Trình bày lại ví dụ 3.4 trang 207 và ví dụ 4.2 trang 216 Sách BT XSTK 2012
(N.Đ.HUY).
A.Ví dụ 3.4/207 SBT: Hiệu suất phần trăm (%) của một phản ứng hóa học được nghiên
cứu theo ba yếu tố: pH (A), nhiệt độ (B) và chất xúc tác (C) được trình bày trong bảng sau:
Yếu tố B

Yếu tố A

B1

B2

B3

B4

A1

C1

9

C2

14

C3

16

C4

12

A2

C2

12

C3

15

C4

12

C1

10

A3

C3

13

C4

14

C1

11

C2

14

A4

C4

10

C1

11

C2

13

C3

13

Hãy đánh giá về ảnh hưởng của các yếu tố trên đến hiệu suất phản ứng?
Bài làm


Cơ sở lý thuyết:

PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI BA YẾU TỐ

Sự phân tích này được dùng để đánh giá về sự ảnh hưởng của ba yếu tố trên các giá trị quan sát
G (i = 1, 2... r: yếu tố A; j = 1, 2...r: yếu tố Bảo: k = 1, 2...r: yếu tố C).
Mô hình:
Khi nghiên cứu ảnh hưởng của hai yếu tố, mỗi yếu tố có n mức, thì người ta dùng mô hình vuông
la tinh n×n. Ví dụ như mô hình vuông la tinh 4×4:
B

C

D

A

C

D

A

B

D

A

B

C

A

B

C

D

Mô hình vuông la tinh ba yếu tố được trình bày như sau:
Yếu tố B

Yếu tố
A

B1

B2

B3

B4

A1

C1

Y111

C2

Y122

C3

Y133

C4

Y144

T1..

A2

C2

Y212

C3

Y223

C4

Y234

C1

Y241

T2..

A3

C3

Y313

C4

Y324

C1

Y331

C2

Y342

T3..

A4

C4

Y414

C1

Y421

C2

Y432

C3

Y443

T4..

T.i.

T.1.

T.2.

T.3.

T.4.

Bảng ANOVA:

Nguồn sai số
Yếu tố A
(Hàng)

Bậc tự do

Tổng số bình
phương

(r-1)

SSR=
2
Ti..2 T...
 2

r
i 1 r

Bình phương
trung bình

Giá trị thống
kê

r

MSR=

FR=

MSC=

FC=

MSF=

F=

SSC=
Yếu tố B

(r-1)

(Cột)

SSF=
Yếu tố C

(r-1)

SSE=SST –
Sai số

(r-1)(r-2)

MSE=

(SSF+SSR+SSC
)
SST=

(r2-1)

Tổng cộng

Trắc nghiệm


Giả thiết:
H0: μ1 = μ2 = ...= μk ↔ Các giá trị trung bình bằng nhau
H1: μi

μj

↔ Có ít nhất hai giá trị trung bình khác nhau



Giá trị thống kê: FR, FC, F



Biện luận

Nếu FR < Fα(r-1)(r-2) → Chấp nhận H0 đối với yếu tố A
Nếu FC < Fα(r-1)(r-2) → Chấp nhận H0 đối với yếu tố B
Nếu F < Fα(r-1)(r-2) → Chấp nhận H0 đối với yếu tố C

 Nhập dữ liệu vào bảng tính

 Thiết lập các biểu thức và tính các giá trị thống kê:
1. Tính các giá trị Ti.., T.j., T..k và T...
 Các giá trị Ti…
Chọn ô B7 và chọn biểu thức =SUM(B2:E2)
Chọn ô C7 và nhập biểu thức =SUM(B3:E3)
Chọn ô D7 và nhập biểu thức =SUM(B4:E4)
Chọn ô E7 và nhập biểu thức =SUM(B4:E4)


Các giá trị T.j.

Chọn ô B8 và nhập biểu thức =SUM(B2:B5)
Dùng con trỏ kéo ký hiệu tự điền từ ô B8 đến ô E8


Các giá trị T..k

Chọn ô B9 và nhập biểu thức =SUM(B2,C5,D4,E3)
Chọn ô C9 và nhập biểu thức =SUM(B3,C2,D5,E4)
Chọn ô D9 và nhập biể...
CÂU 1: Trình bày lại ví dụ 3.4 trang 207 và ví dụ 4.2 trang 216 Sách BT XSTK 2012
(N.Đ.HUY).
A.Ví dụ 3.4/207 SBT: Hiệu suất phần trăm (%) của một phản ứng hóa học được nghiên
cứu theo ba yếu tố: pH (A), nhiệt độ (B) và chất xúc tác (C) được trình bày trong bảng sau:
Yếu tố A
Yếu tố B
B1 B2 B3 B4
A1 C1 9 C2 14 C3 16 C4 12
A2 C2 12 C3 15 C4 12 C1 10
A3 C3 13 C4 14 C1 11 C2 14
A4 C4 10 C1 11 C2 13 C3 13
Hãy đánh giá về ảnh hưởng của các yếu tố trên đến hiệu suất phản ứng?
Bài làm
Cơ sở lý thuyết: PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI BA YẾU TỐ
Sự phân tích này được dùng để đánh giá về sự ảnh hưởng của ba yếu tố trên các giá trị quan sát
G (i = 1, 2... r: yếu tố A; j = 1, 2...r: yếu tố Bảo: k = 1, 2...r: yếu tố C).
Mô hình:
Khi nghiên cứu ảnh hưởng của hai yếu tố, mỗi yếu tố có n mức, thì người ta dùng mô hình vuông
la tinh n×n. Ví dụ như mô hình vuông la tinh 4×4:
B C D A
C D A B
D A B C
A B C D
Mô hình vuông la tinh ba yếu tố được trình bày như sau:
Yếu tố
A
Yếu tố B
B1 B2 B3 B4
A1 C1 Y
111
C2 Y
122
C3 Y
133
C4 Y
144
T
1..
A2 C2 Y
212
C3 Y
223
C4 Y
234
C1 Y
241
T
2..
A3 C3 Y
313
C4 Y
324
C1 Y
331
C2 Y
342
T
3..
A4 C4 Y
414
C1 Y
421
C2 Y
432
C3 Y
443
T
4..
T
.i.
T
.1.
T
.2.
T
.3.
T
.4.
Xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác suất thống kê - Người đăng: trungbkk12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Xác suất thống kê 9 10 638