Ktl-icon-tai-lieu

Xác suất thống kê

Được đăng lên bởi Ngân nguyễn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 0 lần
` TA
ˆ. P XAC
´ SUA
ˆ´T
BAI
Cˆ
au 1: C´
o 3 lˆo sa’n phˆa’m, mˆo˜i lˆo c´o 10 sa’n phˆa’m. Lˆo th´u. i c´o i sa’n phˆa’m

xˆa´u
(i = 1,2,3). Lˆa´y ngˆa˜u nhiˆen o’. mˆo˜i lˆo ra mˆo.t sa’n phˆa’m. T´ınh c´ac x´ac xuˆa´t
sau:
a) Ca’ 3 sa’n phˆa’m d¯`ˆeu tˆo´t .
b) C´o d¯u´ng hai sa’n phˆa’m tˆo´t.
Gia’i:
a) Go.i A l`a biˆe´n cˆo´ ca’ 3 sa’n phˆa’m l`a tˆo´t. Ai biˆe´n cˆo´ sa’n phˆa’m thuˆo.c lˆo
.
th´u i, (i = 1, 2, 3) l`a tˆo´t. Khi d¯´o ta c´o:
A = A1 A2 A3 , v`ı A1 , A2 , A3 d
¯ˆo.c lˆa.p do d¯o´:
P (A) = P (A1 )P (A2 )P (A3 ).
Vˆa.y P (A) = 0, 9.0, 8.0, 7 = 0, 504.
b) Go.i B l`a biˆe´n cˆo´ c´o d¯u´ng 2 sa’n phˆa’m tˆo´t. Khi d¯o´ ta c´o:
B = A1 A2 A3 ∪ A1 A2 A3 ∪ A1 A2 A3 .
P (B)
P (B)

´c
xung kh˘
a

=

P (A1 A2 A3 ) + P (A1 A2 A3 ) + P (A1 A2 A3 )

d
¯ˆ
o.c lˆ
a.p

= P (A1 )P (A2 )P (A3 ) + P (A1 )P (A2 )P (A3 ) + P (A1 )P (A2 )P (A3 ).
P (B) = 0, 398.

Vˆa.y
`om 1000 linh kiˆe.n A, 800 linh kiˆe.n B, 2000 linh kiˆe.n C.
Cˆ
au 2: Mˆ
o.t m´ay t´ınh gˆ
´
`an lu.o..t l`a 0,001; 0,005 v`a 0,002. M´ay
’
’
X´ac suˆat hong cua 3 loa.i linh kiˆe.n d¯o´ lˆ
`eu ho.n 1. Gia’ su’. c´ac linh kiˆe.n
t´ınh ngu.ng hoa.t d¯oˆ. ng khi sˆo´ linh kiˆe.n ho’ng nhiˆ
ho’ng d¯ˆo.c lˆa.p nhau .
a) T`ım x´ac suˆa´t d¯ˆe’ c´o ho.n 1 linh kiˆe.n loa.i A ho’ng.
b) T`ım x´ac xuˆa´t d¯ˆe’ m´ay t´ınh ngu.ng hoa.t d¯oˆ. ng.
Gia’i:
a) Go.i X1 , X2 , X3 l`a sˆo´ linh kiˆe.n ho’ng tu.o.ng u´.ng cu’a c´ac loa.i A, B, C.
P (X1 > 1) = 1 − P (X ≤ 1) = 1 − [P (X1 = 0) + P (X1 = 1)].
Trong tru.`o.ng ho..p d˜ay ph´ep thu’. d¯ˆo.c lˆa.p c´o n l´o.n v`a p nho’ ta ´ap du.ng
k
d¯.inh l´y Poisson : Pn (k) ≈ e−λ λk! , trong d¯o´ λ = np.
0
1
Vˆa.y P (X1 > 1) = 1 − [e−1 10! + e−1 11! ] = 1 − 2e .
b) Go.i A l`a biˆe´n cˆo´ m´ay ngu.ng hoa.t d¯ˆo.ng. Khi d¯´o P (A) = 1 − P (A)
P (A) = P [(X1 = 0, X2 = 0, X3 = 0) ∪ (X1 = 1, X2 = 0, X3 = 0)
∪ (X1 = 0, X2 = 1, X3 = 0) ∪ (X1 = 0, X2 = 0, X3 = 1)]
= P (X1 = 0)P (X2 = 0)P (X3 = 0) + P (X1 = 1)P (X2 = 0)P (X3 = 0)
+ P (X1 = 0)P (X2 = 1)P (X3 = 0) + P (X1 = 0)P (X2 = 0)P (X3 = 1)

Vˆa.y P (A) = 1 − P (A) = 1 − 10
e9 .
.
.
Cˆ
au 3: Mˆ
o.t ngu `o i nuˆoi 100 con g`a m´ai. X´ac suˆa´t d¯ˆe’ mˆo.t con bˆa´t k`y d¯e’ tr´u.ng
l`a 0,6 . T´ınh x´ac suˆa´t d¯ˆe’ c´o:
- u´ng 60 con d¯e’ tr´u.ng trong 1 ng`ay.
a) D
b) Khˆong ´ıt ho.n 60 con d¯e’ tr´u.ng trong 1 ng`ay.
Gia’i:

2

a)
1
k − np
ϕ( √
)
npq
npq
1
60 − 100 × 0, 6
√
ϕ( √
)
100 × 0, 6 × 0, 4
100 × 0, 6 × 0, 4
1
1
= √ ϕ(0) = √ 0.399 = 0, 816
2 6
2 6

P100 (60) ≈ √

b)
100 − 100 × 0, 6
60 − 100 × 0, 6
P100 (60; 1...
B
`
AI T
ˆ
A
.
P X
´
AC SU
ˆ
A
´
T
au 1: o 3 o sa
n phˆa
m, o
˜
i o o 10 sa
n phˆa
m. o th´u
.
i o i sa
n phˆa
m
a
´
u
(i = 1,2,3). a
´
y ngˆa
˜
u nhiˆen o
.
o
˜
i o ra o
.
t sa
n phˆa
m. T´ınh ac ac xuˆa
´
t
sau:
a) Ca
3 sa
n phˆa
m d¯ˆe
`
u o
´
t .
b) o d¯´ung hai sa
n phˆa
m o
´
t.
Gia
i:
a) Go
.
i A l`a biˆe
´
n o
´
ca
3 sa
n phˆa
m l`a o
´
t. A
i
biˆe
´
n o
´
sa
n phˆa
m thuˆo
.
c o
th´u
.
i, (i = 1, 2, 3) l`a o
´
t. Khi d¯´o ta o:
A = A
1
A
2
A
3
, v`ı A
1
, A
2
, A
3
d¯ˆo
.
c a
.
p do d¯´o:
P (A) = P (A
1
)P (A
2
)P (A
3
).
a
.
y P (A) = 0, 9.0, 8.0, 7 = 0, 504.
b) Go
.
i B l`a biˆe
´
n o
´
o d¯´ung 2 sa
n phˆa
m o
´
t. Khi d¯´o ta o:
B = A
1
A
2
A
3
A
1
A
2
A
3
A
1
A
2
A
3
.
P (B)
xung kh˘a
´
c
= P (A
1
A
2
A
3
) + P (A
1
A
2
A
3
) + P (A
1
A
2
A
3
)
P (B)
d¯ˆo
.
c a
.
p
= P (A
1
)P (A
2
)P (A
3
) + P (A
1
)P (A
2
)P (A
3
) + P (A
1
)P (A
2
)P (A
3
).
a
.
y P (B) = 0, 398.
au 2: o
.
t ay t´ınh o
`
m 1000 linh kiˆe
.
n A, 800 linh kiˆe
.
n B, 2000 linh kiˆe
.
n C.
ac suˆa
´
t ho
ng cu
a 3 loa
.
i linh kiˆe
.
n d¯´o lˆa
`
n lu
.
o
.
.
t l`a 0,001; 0,005 v`a 0,002. M´ay
t´ınh ngu
.
ng hoa
.
t d¯ˆo
.
ng khi o
´
linh kiˆe
.
n ho
ng nhiˆe
`
u ho
.
n 1. Gia
su
.
ac linh kiˆe
.
n
ho
ng d¯ˆo
.
c a
.
p nhau .
a) T`ım ac suˆa
´
t d¯ˆe
o ho
.
n 1 linh kiˆe
.
n loa
.
i A ho
ng.
b) T`ım ac xuˆa
´
t d¯ˆe
ay t´ınh ngu
.
ng hoa
.
t d¯ˆo
.
ng.
Gia
i:
a) Go
.
i X
1
, X
2
, X
3
l`a o
´
linh kiˆe
.
n ho
ng tu
.
o
.
ng ´u
.
ng cu
a ac loa
.
i A, B, C.
P (X
1
> 1) = 1 P (X 1) = 1 [P (X
1
= 0) + P (X
1
= 1)].
Trong tru
.
`o
.
ng ho
.
.
p ay ph´ep thu
.
d¯ˆo
.
c a
.
p o n o
.
n v`a p nho
ta ´ap du
.
ng
d¯i
.
nh l´y Poisson : P
n
(k) e
λ
λ
k
k!
, trong d¯´o λ = np.
a
.
y P (X
1
> 1) = 1 [e
1
1
0
0!
+ e
1
1
1
1!
] = 1
2
e
.
b) Go
.
i A l`a biˆe
´
n o
´
ay ngu
.
ng hoa
.
t d¯ˆo
.
ng. Khi d¯´o P (A) = 1 P (A)
P (A) = P [(X
1
= 0, X
2
= 0, X
3
= 0) (X
1
= 1, X
2
= 0, X
3
= 0)
(X
1
= 0, X
2
= 1, X
3
= 0) (X
1
= 0, X
2
= 0, X
3
= 1)]
= P (X
1
= 0)P (X
2
= 0)P (X
3
= 0) + P (X
1
= 1)P (X
2
= 0)P (X
3
= 0)
+ P (X
1
= 0)P (X
2
= 1)P (X
3
= 0) + P (X
1
= 0)P (X
2
= 0)P (X
3
= 1)
a
.
y P (A) = 1 P (A) = 1
10
e
9
.
au 3: o
.
t ngu
.
`o
.
i nuˆoi 100 con g`a m´ai. X´ac suˆa
´
t d¯ˆe
o
.
t con a
´
t k`y d¯e
tr´u
.
ng
l`a 0,6 . T´ınh x´ac suˆa
´
t d¯ˆe
o:
a) D
-
´ung 60 con d¯e
tr´u
.
ng trong 1 ng`ay.
b) Khˆong ´ıt ho
.
n 60 con d¯e
tr´u
.
ng trong 1 ng`ay.
Gia
i:
Xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xác suất thống kê - Người đăng: Ngân nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Xác suất thống kê 9 10 356